finn-angol fordítás erre a szóra: lisääntyä

FI

"lisääntyä" angol fordítás

FI

lisääntyä [lisäännyn|lisääntynyt] {ige}

volume_up
Ne etsivät paikkaa missä lisääntyä.
They're looking for somewhere to breed.
Pohjoismaissa on myös hyönteisiä, jotka tarvitsevat palavia muurahaiskekoja voidakseen lisääntyä.
In the Nordic countries, there are also insects which need burning ant hills in order to breed.
On otettava käyttöön suoranaiset kiellot, jotka koskevat kalastusta kutuaikana ja niillä merialueilla, joilla kalat kutevat, jotta kalat voisivat lisääntyä vapaasti.
A direct ban on fishing should apply during breeding seasons and in waters where the fish are breeding, to allow fish stocks to replenish freely.
Hyökkäykset voivat sitä paitsi lisääntyä, kun rangaistukset ovat lievempiä.
Furthermore, attacks might increase in frequency when the punishment is milder.
EU:n ja jäsenvaltioiden häpeäksi ihmiskaupan annetaan jatkua ja vielä lisääntyä.
To the shame of the EU and the Member States this trade is allowed to continue and, indeed, increase.
Hinnoitteluvoima saattaa myös lisääntyä markkinalohkoilla, joilla kilpailua on vähän.
Furthermore, an increase in pricing power in market segments with low competition could materialise.
Tämä antaisi sille paremmat mahdollisuudet lisääntyä ja vahvistaisi siten kantaa.
This would give the fish more scope to reproduce and would make for more stable stocks.
Tässä evoluutiopelissä olennon täytyy siis syödä, selviytyä hengissä ja sitten lisääntyä.
Now, in the evolution game here, the creature scale, basically you have to eat, survive, and then reproduce.
Lisäämällä kalakantoja kutualueilla kaloille annetaan mahdollisuus lisääntyä kaikessa rauhassa.
By setting up reserves at spawning locations, fish are given the opportunity of reproducing at their leisure.
Muutaman kuukauden kuluttua merisiilien kuolemasta merilevät alkoivat lisääntyä.
And within a few months after that sea urchin dying, the seaweed started to grow.
Näiden maiden olemassa olevien valtuuskuntien merkitys kasvaa ja niiden aktiivisuuden tulee lisääntyä.
The importance of the existing delegations from these countries is growing, and they must become more active.
Suuri määrä kasvilajeja, jotka eivät ole itsepölyttäviä, voivat lisääntyä vain mehiläisten siitepölyn hajauttamisen ansiosta.
A large number of plant species, which are not self-fertilising, can only multiply through pollination by bees.
Ja ne alkavat kuulemistani kuuluisista säännöistä -- kymmenen käskyä, rakasta lähimmäistäsi, lisääntykää ja täyttäkää maa.
And they range from the famous ones that I had heard of -- The Ten Commandments, love your neighbor, be fruitful and multiply.
Kaikkina näinä vuosina kyseiset jäsenvaltiot ovat sallineet alustensa määrän lisääntyä pöyristyttävälle tasolle, ja Euroopan komissio on vain katsellut passiivisena sivusta.
For all these years, the Member States in question have allowed their vessels to multiply to scandalous levels, while the European Commission has stood by passively.
He olivat kolmansien maiden kansalaisia ja jopa libyalaisia, ja heidän määränsä voi jopa lisääntyä.
This week a lot of people have come from Libya - third country nationals, even Libyans - and that might increase.
Yritysten kilpailukyky ei voi lisääntyä ilman työvoiman valmiuksien kehittämistä, sillä vain hyvin koulutetut ihmiset voivat taata hyvän tuottavuuden.
Only well-trained people can ensure high productivity.
Humalahakuinen juominen on lisääntymässä nuorten keskuudessa, ja on tärkeää, että puutumme tähän kehitykseen tehokkain toimin.
Binge drinking is increasing amongst young people and it is important that we tackle this development effectively.

Példamondatok a(z) "lisääntyä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishKapinointi Etiopian alueella saattaa lisääntyä, mikä johtaisi maan hajoamiseen.
There could be more rebellions inside Ethiopia, leading to disintegration.
FinnishEllei pankkeja pidetä kurissa, riskit voivat lisääntyä huomattavasti.
If they are not kept in check the risks could be very substantially increased.
FinnishTämä voi vielä lisääntyä yhtenäisvaluuttaan siirryttäessä.
There is a serious risk of this worsening with the introduction of the single currency.
FinnishAiommeko reagoimatta antaa Lomén järjestelmää vastaan tehtävien toistuvien loukkauksien lisääntyä?
Are we going to watch continual attacks being made against the Lomé system without reacting?
FinnishKehotus lisääntyä ei ole tiettävästi koskaan johtanut tuloksiin.
Well, exhortations to procreation have never been known to work.
FinnishLisäämällä kalakantoja kutualueilla kaloille annetaan mahdollisuus lisääntyä kaikessa rauhassa.
By setting up reserves at spawning locations, fish are given the opportunity of reproducing at their leisure.
FinnishNäiden maiden olemassa olevien valtuuskuntien merkitys kasvaa ja niiden aktiivisuuden tulee lisääntyä.
The importance of the existing delegations from these countries is growing, and they must become more active.
FinnishNiillä on merkittäviä vaikutuksia vesieläimistöön, kuten se, että kalat vaihtavat sukupuolta ja niiden on vaikea lisääntyä.
I believe this is a matter which warrants more attention in the future.
FinnishNiiden on myös pysyttävä pienempinä, mutta tämän ehdotuksen vuoksi ne saattavat lisääntyä.
The intention is that they should stay that way, yet this proposal opens the door to the possibility of their being increased.
FinnishSen sijaan se tarkoittaa, että keskipitkällä aikavälillä talousarvioiden loppusummien nollatuloksen pitäisi alkaa lisääntyä.
It does mean considering that in the medium term budgetary balances from one year should be balanced with those of the next.
FinnishTyöpaikkojen laadukkuuden ja varmuuden pitäisi lisääntyä talouden kasvaessa, kun Lissabonin strategian tavoitteet saavutetaan.
Quality and secure employment should go along with economic growth through the achievement of the Lisbon Strategy objectives.
FinnishSuojattoman kansalaisen suojattomuus voi lisääntyä yhtä hyvin liiallisten turvatoimien kuin terroristien toiminnankin seurauksena.
The vulnerable citizen can be made vulnerable by excessive security measures, as well as by the processes of terrorists themselves.
FinnishTehokkuuden pitäisi lisääntyä noin 40 prosentilla energiantuotannon alalla ja noin kymmenellä prosentilla energianjakelun alalla.
Efficiency should be increased by around 40% in the field of energy production and by around 10% in the field of energy distribution.
FinnishMyös erilaiset kulkutaudit saattavat lisääntyä, ja näitä tauteja saattaa esiintyä paikoissa, joissa niitä ei tällä hetkellä esiinny.
There may be a greater incidence of epidemic disease too, with these diseases occurring in places where they are at present unknown.
FinnishMiten vakavasti toimintakykyä heikentävä sairaus on voinut 17 vuodessa lisääntyä yhdestä tapauksesta 2 000:tta lasta kohti yhteen tapaukseen 58:aa lasta kohti?
How could a seriously debilitating condition have increased from 1 in 2000 to 1 in 58 children in 17 years?
Finnish   Selvitämme, mitä on tapahtunut, jotta voimme estää kaikenlaisen syrjinnän, ja koska emme voi antaa tällaisten tapausten lisääntyä.
   We shall find out what has happened so that we can prevent any kind of discrimination and because we cannot carry on adding cases.
FinnishKyse on vakavasta kriisistä, joka on vaatinut jo 22 uhria, joiden määrä saattaa vielä lisääntyä, kuten neuvoston puheenjohtaja muistutti.
The situation is highly critical and, as the President of the Council pointed out, it has already cost 22 lives and may cost many more.
FinnishTässä yhteydessä on tärkeää muistaa, että yritettäessä välttää tietyn lajin pyydystämistä muiden lajien sivusaaliiden ei pitäisi lisääntyä.
In this context, it is important to remember that trying to avoid a species should not lead to increased by-catch of another species.
FinnishNiinpä euro saa luvan laskea, ja korkoa nostetaan, niin että kasvu voi heikentyä ja työttömyys taas lisääntyä.
In this way, the euro is allowed to depreciate and interest rates are increased with the result that there may be lower rates of growth and increased unemployment.
FinnishTyöttömyydestä on sanottava seuraavaa: nykytiedon mukaan työttömien määrä saattaa lisääntyä yli viidellä miljoonalla talouskriisin alkamisen jälkeen.
Unemployment: it is currently believed that there could be more than five million more unemployed than at the start of the economic crisis.