FI lisää
volume_up
{főnév}

lisää
Me tarvitsemme lisää demokratiaa, lisää kansanäänestyksiä, lisää osallistumista emmekä vähemmän.
We need more democracy, more referendums, and more participation not less.
Suuremmat markkinat synnyttävät lisää kaupankäyntiä, mikä puolestaan synnyttää lisää työpaikkoja.
A bigger market generates more business and more business generates more jobs.
   Arvoisa puhemies, tässä keskustelussa vaaditaan joka puolelta lisää, lisää ja lisää.
   Mr President, listen in on this debate, and you hear the cry of ‘more’, ‘more’, ‘more’ on every side.

Példamondatok a(z) "lisää" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTämä lisää taloudellista epätasa-arvoa ja vähentää huomattavasti myös kilpailua.
This reinforces economic inequality and also significantly reduces competition.
FinnishToistaiseksi tämä koskee muutamia valtioita, mutta asiaa olisi tutkittava lisää.
Thus concerns a few countries, but is something we should investigate further.
FinnishViimeinen huomautus: Me tarvitsemme lisää yhteistyötä kansainvälisellä tasolla.
My final remark is this. We require greater cooperation at international level.
FinnishToivon, että ne löytävät lisää varoja omista lähteistään näiden varojen lisäksi.
I hope that they will find new money from their own sources to go along with this.
FinnishSe vähentää ihmisten vapautta ja lisää tarpeettomasti terveydenhoidon kustannuksia.
It reduces people's freedom and increases the costs of healthcare unnecessarily.
FinnishViimeisten kuukausien tapahtumat eivät ainakaan lisää optimismia tässä asiassa.
The events of recent months are not exactly cause for optimism in this regard.
FinnishEmme tarvitse uusia erimielisyyttä lietsovia rakenteita vaan lisää resursseja.
New and divisive structures are not needed. What we need is increased capability.
FinnishTämä asia on päivänselvä eikä tuo mitään merkittävää lisää tähän keskusteluun.
That is self-evident, and is not adding anything of substance to this discussion.
FinnishOlen kuitenkin pannut ehdotuksenne merkille ja tarkastelen sitä myöhemmin lisää.
But I have taken on board your suggestion and I will give it further consideration.
FinnishTätä ongelmaa voidaan pienentää, kun energiatuotannolla saadaan lisää työpaikkoja.
This problem will diminish if new jobs are created from the production of energy.
FinnishKaiken lisäksi muiden kanavien kautta siirretään vielä 300 miljardia euroa lisää.
On top of this, a further EUR 300 billion is received through other channels.
FinnishJos jätämme asiat aina puolitiehen, ääriryhmät saavat vain lisää vaikutusvaltaa.
If we keep stopping half way, we just give the extremists room to manoeuvre.
FinnishHappamoitunut vesi lisää myös raskasmetalleja, jotka ovat suuri terveysongelma.
Acidified water also releases heavy metals which constitute a health problem.
FinnishJa toivon, että syyskuussa voimme saada lisää varoja näitä budjettikohtia varten.
I hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
FinnishRiskiä lisää se, että yhä suurempi määrä valtioita alkaa soveltaa säännöstöä.
With an increasing number of states joining the acquis, the risk is heightened.
FinnishNeljänneksi tarvitsemme lisää liikkuvuutta ja kulttuuri- sekä koulutusvaihtoja.
Fourthly, we need increased mobility and a cultural and educational exchange.
FinnishTämä lisää kuitenkin kuluttajien taakkaa, ja markkinat jäävät vaille valvontaa.
This is a burden for consumers, however, and the market remains unmonitored.
FinnishAsevoimaan turvautuminen vaatisi vain lisää kuolonuhreja, ja sitä emme halua.
Military force would only lead to further bloodshed and we want to avoid that.
FinnishEurooppa tarvitsee lisää henkisten ja materiaalisten resurssien liikkuvuutta.
Europe needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
FinnishTätä taustaa vasten Iranin toimet ydinvoima-alalla aiheuttavat lisää huolta.
Against this backdrop, Iran’s nuclear activities are further cause for concern.