finn-angol fordítás erre a szóra: laaja

FI

"laaja" angol fordítás

FI laaja
volume_up
{melléknév}

laaja (és: leveä)
Yleisten periaatteiden suhteen vallitsee laaja yksimielisyys parlamentissa.
There is a broad consensus on the general principles here in the House.
Toimijoiden laaja tasapuolinen osallistuminen on olennaisen tärkeää.
The broad and balanced involvement of the participants is of fundamental importance.
Laaja julkinen tuki perustuslaille auttaa varmistamaan Irakille vakaan tulevaisuuden.
Broad public support for the constitution will help ensure a stable future for Iraq.
Ymmärrän, että monisanainen vastaukseni oli hieman liian laaja jäsen Gahrtonille.
I understand that my long reply was somewhat too comprehensive for Mr Gahrton.
Lähestymistavan laaja-alaisuus käy ilmi myös MEDA-ohjelman suunnittelusta.
This comprehensive approach is also reflected in our MEDA programming.
Laaja katsaus taaksepäin kuluneisiin neljään vuoteen ei kuitenkaan ole mahdollinen.
However, it does not offer a comprehensive review of the past four years.
laaja (és: kattava, lavea, avara)
(SK) Euroopan unionilla on laaja maahanmuuttopolitiikkaa koskeva lainsäädäntö.
(SK) The European Union has extensive legislation on migration policy.
Siinä annetaan komissiolle ja neuvostolle hyvin laaja-alaiset toimivaltuudet.
It provides very extensive powers to the Commission and the Council.
Hyvät parlamentin jäsenet, keskustelu on ollut poikkeuksellisen laaja-alaista.
Ladies and gentlemen, the debate has been unusually extensive.
laaja (és: valtava)
Jäsenvaltioiden ja parlamentin laaja enemmistö oli tästä samaa mieltä.
The vast majority of Member States and Parliament agreed with this assessment.
EU:n jäsenvaltioiden laaja enemmistö haluaa poistaa hyödyttömät pakotteet.
The vast majority of the EU Member States want to lift these useless sanctions.
. - (CS) Tonavan alue on erityislaatuinen ja kiistatta laaja alue.
The Danube Region is a very specific and indisputably vast territory.
laaja (és: leveä)
On olemassa laaja keinojen yhdistelmä, jota meidän on käytettävä yhteisötasolla.
There is a wide range of instruments which we need to use at European level.
Euroopan unionissa on tällä hetkellä luotonottajien saatavilla laaja valikoima tuotteita.
A wide range of products is currently available to borrowers in the European Union.
Nykyisin on saatavilla laaja valikoima Extender-laitteita ostettavaksi.
There are a wide variety of Extenders available for purchase today.
Kun otetaan huomioon tämä laaja tuki, kansanäänestys olisi maassani merkityksetön.
Given such widespread support, a referendum in my country would be irrelevant.
Ongelma on siis hyvin laaja Länsi-Afrikassa näiden lasten kannalta.
This is a considerably widespread problem for these children in West Africa.
Synteettisten kemikaalien laaja-alainen käyttö on sotien jälkeinen ilmiö.
The widespread use of synthetic chemicals is a post-war phenomenon.
Euroopan unioni ei tarvitse enempää laaja-alaisia ja kalliita hankkeita.
The EU does not need further sweeping and expensive projects.
Tällainen mahdollisuus on kauaskantoinen ja laaja-alainen, ja sitä voidaan tulkita lähestulkoon miten vain.
Such an opportunity is far-ranging and wide-sweeping and is open to almost unlimited interpretation.
Elinikäinen oppiminen on laaja käsite, ja se voi ulottua hyvien tapojen opettamisesta hyvin teknisiin jatko-opiskeluun liittyviin kursseihin, ja pikkulasten opetuksesta korkeakoulukursseihin.
Permanent education is a sweeping term and can range from teaching correct manners to very technical further training courses, from infant education to university courses.
laaja
Mietintö on todellakin laaja-alainen - liian laaja-alainen ottaen huomioon siinä käsitellyt kysymykset.
It is certainly wide-ranging - too wide-ranging in terms of the issues addressed.
Tiedotusvälineiden keskittymien laaja-alainen luonne ansaitsee erityistä huomiota.
The wide-ranging nature of concentrations merits particular attention.
Laaja-alainen näkökulma on tarpeen myös kehityksen rahoittamiseksi.
A wide-ranging approach to the financing of development is also required.

Példamondatok a(z) "laaja" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSe on selvä todiste siitä, että tätä mietintöä kannattaa hyvin laaja enemmistö.
On the subject of the amendments, it is true that two were declared inadmissible.
FinnishHeidän ainoana tavoitteenaan on nopeuttaa vapauttamista ja luoda laaja pelivara.
Their sole objective is to speed up liberalisation and create a level playing field.
FinnishOlen vedonnut aivan alusta alkaen laaja-alaisen breakthrough-säännön puolesta.
I have from the very outset pleaded in favour of a complete breakthrough rule.
FinnishSitten hänen olisi avattava avoin ja laaja keskustelu Pakistanin tulevaisuudesta.
He should then call for an open and wideranging debate about the future of Pakistan.
FinnishItse olen sitä mieltä, että tämän direktiivin soveltamisala on liian laaja.
I personally believe that the scope of the directive goes beyond its objective.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, tämä oli Taiwanille ennennäkemättömän laaja katastrofi.
(NL) Mr President, this was a disaster on an unprecedented scale for Taiwan.
FinnishAinoa tapa hyvän tuloksen saavuttamiseen on laaja diplomaattinen painostus.
The only way to get a good result here is through large-scale diplomatic pressure.
FinnishSuoritimme 1 385 laaja-alaista tutkimusta, joista 19 oli oma-aloitteisia tutkimuksia.
We carried out 1 385 full inquiries of which 19 were own-initiative inquiries.
FinnishMietinnössä otetaan kuitenkin esiin myös verojen laaja yhdenmukaistaminen.
The report does, however, also include harmonisation of taxes on a grand scale.
Finnishsotilaalliset ja taloudelliset mittasuhteet saavuttanut laaja kansallinen
century and continued into the first part of the 20th century reached appalling
FinnishKuinka laaja on humanitaaristen sotatoimien oikeutus ja mitkä ovat niiden rajat?
How justified is humanitarian military action, and what are its limits?
FinnishLaaja kuulemismenettely huipentuu erittäin antoisaan keskusteluun teidän kanssanne.
This large consultation process will culminate in a very fruitful discussion with you.
FinnishYhteisön laaja-alaiset politiikat - mitä kapulakieltä tämä on, hyvät kollegat?
Transversal Community objectives - what kind of newspeak is that, ladies and gentlemen?
FinnishSe on kohdistettava laaja-alaisesti ja asetettava siten avoimesti kaikkien saataville.
It must be directed across the board and so made open and accessible to all.
FinnishVirkamieskunnan ja julkisen varainhoidon laaja-alainen rakenneuudistus on välttämätön.
Massive restructuring of civil service and public financial management is necessary.
FinnishLaaja salassapito ei ole oikea tapa oikeuttaa kehittyvää yhteisöpolitiikkaa.
Blanket secrecy is not the way to legitimise an evolving Community policy.
FinnishAnnetaan sille mahdollisimman laaja tuki ja ryhdytään toteuttamaan sitä.
Let us support it as broadly as possible and get down to work to implement it.
FinnishHyvät jäsenet, meitä odottaa Eurooppa-neuvoston vanavedessä huomattavan laaja työmäärä.
Ladies and gentlemen, there is much to be done in the wake of the European Council.
FinnishSamoja laaja-alaisia ja kalliita investointeja ei voida toteuttaa jokaisessa valtiossa.
You cannot make the same large-scale, expensive investments in every country.
FinnishLaaja-alainen maanviljely tarvitsee näitä aineita kasvien tuotantoon.
Large-scale agriculture depends on these substances for the production of crops.