finn-angol fordítás erre a szóra: lähes

FI

"lähes" angol fordítás

EN

FI lähes
volume_up
{határozószó}

lähes (és: melkein, miltei, liki)
Parlamentti hyväksyi korjauslausekkeen lähes yksimielisesti ensimmäisessä käsittelyssä.
At first reading, Parliament was almost unanimous in approving the repair clause.
Tämä parlamentti hyväksyi vastaavan päätöslauselmaesityksen lähes yksimielisesti.
A motion reflecting the report's conclusions was adopted almost unanimously by Parliament.
Tilintarkastustuomioistuimen on lähes mahdotonta saada käyttöönsä EIP:n asiakirjoja.
It is almost impossible for the Court of Auditors to obtain access to documents.
lähes (és: lähellä jotakin)
Tässä kosketetaan lähes valtioiden suvereniteettia.
With such measures, one strikes very close to the sovereignty of the states.
Pyyntialan tulos olisi yleisesti lähes nollatasolla tai alhaisemmalla tasolla..
The catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.
Seitsemän vuoden kokonaisrahoitustarve on nykyhintatasolla lähes 7 miljardia euroa.
The financial envelope will be close to EUR 7 billion for seven years at current prices.
lähes (és: melkein, miltei, liki)
Nämä järkiperäistämistyöt on saatu lähes neljän vuoden kuluttua lopultakin päätökseen.
After nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
Lähes kaikkien tarkistusten yleinen tavoite on ehdottomasti vaarallinen.
The overall objective of nearly all the amendments is undeniably dangerous.
Lähes nollaenergiarakennukset ovat hyvin energiatehokkaita rakennuksia.
Nearly zero energy buildings are buildings with very high energy performance.
Käytännössä lähes kaikki metsiköt kuuluisivat tämän asetuksen soveltamisalaan.
Practically every grove of trees would fall within the scope of the regulation.
Toiseksi, puheenjohtaja Prodin puheesta lähes puolet käsitteli Eurostatia.
Secondly, Mr Prodi devoted practically half of this speech to Eurostat.
Oppikirjojen julkaiseminen marin kielellä on lähes olematonta.
The publication of textbooks in Mari is practically non-existent.
Tällaisissa tilanteissa maksujen täytäntöönpanon varmistaminen on lähes mahdotonta.
Enforcing payment in such circumstances is virtually impossible.
Kansalaisjärjestötoiminta maassa on vaikeaa ja siten lähes olematonta.
The work of NGOs in the country is problematic and thus virtually nonexistent.
Yhdymme lähes kaikkeen, mitä komission jäsen sanoi täysistunnossa tänä iltana.
We agree with virtually everything the Commissioner said in plenary this evening.
Tämä on vakava ongelma, ja tällaista tapahtuu lähes kaikkialla Portugalissa.
This is a serious problem that is repeated more or less throughout Portugal.
Sopimus on olennaisilta osin lähes yhtäläinen Slovenian sopimuksen kanssa.
Essentially the agreement is more or less the same as the Slovenian agreement.
Nämä pahvikotelot ovat muotituote lähes kaikissa jäsenvaltioissa.
This is a fashionable item more or less everywhere in the Member States.
lähes
volume_up
nigh {hsz}
Tämä näennäisesti selkeää vaatimusta on vaikeaa, lähes mahdotonta panna täytäntöön.
This seemingly straightforward desire seems difficult, nigh impossible, to implement.
Hänen katselutottumuksiensa säänteleminen olisi lähes mahdotonta.
It would be nigh on impossible to regulate his viewing habits.
Sen täysimääräinen toteuttaminen on lähes mahdotonta ilman käytössä olevaa todentamisprosessia.
It will be well-nigh impossible to see the Road Map through without a verification process in place.

Példamondatok a(z) "lähes" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishMeidän pitää ratkaista tämä asia kuin hyvät ystävät eikä lähes sodalla uhkaillen.
We must solve this as good friends and not with something like a threat of war.
FinnishTätä taustaa vasten on lähes järjetöntä osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun.
Against that background, it is, if anything, absurd to attend today' s debate.
FinnishEnsiksikin talousarvio on lähes kaksinkertainen alkuperäiseen määrään verrattuna.
First of all, the budget is near enough double the size of the original amount.
FinnishTurkin edistyminen sitten neuvottelujen aloittamisen on kuitenkin lähes olematonta.
Yet Turkey has made hardly any progress since the beginning of the negotiations.
FinnishOlen myös hyvin iloinen lähes yksimielisestä suhtautumisesta Media-ohjelmaan.
I would also like to warmly welcome the quasi-unanimity on the MEDIA programme.
FinnishNyt, kun lähes kaikki on jo sanottu, haluaisin esittää lyhyesti viisi kysymystä.
Now that everything has been said, may I put five questions in summary form.
FinnishKyse on monien kehitysmaiden vähintäänkin lähes katastrofaalisista tilanteista.
Crisis conditions, to put it mildly, prevail in a long list of developing countries.
FinnishNämä puitteet tarjoavat lähes vapaan pääsyn markkinoille ja tervetullutta kilpailua.
This framework creates largely free access to the market and welcome competition.
FinnishUsko maahanmuuton lukemattomiin etuihin on hänelle lähes uskonnollinen vakaumus.
There is a quasi-religious belief in the infinite benefits of immigration.
FinnishValiokunta tuki lähes yksimielisesti lausuntoani tästä perustuslakisopimuksesta.
That committee, in a near unanimous decision, endorsed my opinion on this Constitution.
FinnishHänen sulhasensa, lähes koko hänen perheensä ja yhteiskunta ovat hylänneet hänet.
She has been rejected by her fiancé, by most of her family and by society.
FinnishSuuri osa kalastukseen liittyvästä teollisuudesta pysähtyi lähes kokonaan.
A large number of associated industries were brought to a virtual standstill.
FinnishSiinä on kuollut jo neljä miljoonaa ihmistä, joista lähes kaikki siviilejä.
It has already caused 4 million deaths, the overwhelming majority civilians.
FinnishArvoisa puhemies, Baltian maat ovat lyhyessä ajassa tehneet lähes urotöitä.
Mr President, the Baltic countries have accomplished a mammoth feat in a short time.
FinnishHe tapaavat joka viikko Brysselissä ja käyvät neuvotteluja lähes kaikista laeistamme.
They meet every week in Brussels and negotiate the larger part of our laws.
FinnishSosiaaliset kysymykset, erityisesti työttömyys, jäivät lähes koskemattomiksi.
The social issues, particularly the question of unemployment, were hardly touched upon.
FinnishKiitämme teitä siitä, että vastasitte lähes kaikkiin esittämiimme kysymyksiin.
We are grateful to you for having replied to the majority of the questions we put to you.
FinnishNäiden tehtaiden sulkemisista aiheutuu lähes 1 500 irtisanomista, joista 530 Ranskassa.
These closures will lead to around 1 500 job losses, 530 of which will be in France.
FinnishAivan äskettäin saimme iloita Schengen-alueen laajentumisesta lähes koko Eurooppaan.
Most recently, we have celebrated the expansion of the Schengen area to most of Europe.
FinnishRiippumattomien ihmisoikeusjärjestöjen on lähes mahdotonta toimia siellä.
Independent human rights organisations can scarcely operate in the country.