finn-angol fordítás erre a szóra: kokonaan

FI

"kokonaan" angol fordítás

FI kokonaan
volume_up
{határozószó}

- Tuki Euroopan poliittisille puolueille pitäisi lakkauttaa kokonaan.
- The subsidy for European political parties should be completely abolished.
Tällainen politiikka on tietenkin täysin järjetöntä, ja voimme muuttaa sen kokonaan.
That is of course a completely absurd policy, and one we can completely revise.
Sekä Yhdysvallat että Japani ovat vetäytyneet kokonaan pois tästä tutkimuksesta.
Both the US and Japan are pulling out of this research completely.
kokonaan
Poliitikoiden osallistuminen avajaisseremoniaan on kokonaan toinen asia.
Participation by politicians at the opening ceremony is another matter entirely.
Lentoliikenne on jätetty kokonaan pois kansainvälisistä ilmastosopimuksista.
Air transport is entirely excluded from international treaties on climate.
Vuosina 20062009 kaikkia näitä tuotteita koskevat tullit poistetaan kokonaan.
Between 2006 and 2009, these three products will become entirely duty free.
kokonaan (és: täysin, täydellisesti)
Yhteisö maksaa entiseen tapaan kokonaan interventiovarastot.
The storage of intervention stocks will be fully financed by the Community as hitherto.
Pilottihankkeiden sisällyttäminen kokonaan teollisuuteen vaatii myös vankkaa tukea.
Incorporating piloted projects fully into the industry will also require strong support.
Komissio voi hyväksyä 30 tarkistusta kokonaan, osittain tai periaatteessa.
There are 30 amendments that the Commission can support fully, in part, or in principle.
kokonaan
Vasikoiden prosessointipalkkio rahoitettiin kokonaan yhteisön talousarviosta.
The calf-processing premium has been funded in full from the Community budget.
Komissio voi hyväksyä näistä tarkistuksista 20 joko kokonaan tai osittain.
The Commission finds 20 of these amendments acceptable in full or in part.
Tarkistuksista 20, 21 ja 41 ensimmäinen virke voidaan hyväksyä kokonaan.
In Amendments Nos 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
kokonaan (és: täysin)
Yhteisön säännöstön tosiasialliselta täytäntöönpanolta puuttuu kokonaan perusta.
The whole basis for actually implementing the acquis communautaire is absent.
Esittelijä on tehnyt kaikkensa kriminalisoidakseen Internetin kokonaan.
The rapporteur has done everything he can to criminalise the Internet as a whole.
Vähärasvaisten kalojen kalastuksen lopettaminen kokonaan ei ole perusteltua.
There is no justification for closing the whole whitefish sector.
Uudet eläinkokeet kielletään kokonaan.
Further experiments on animals will be banned outright.
Akateemiset laitokset, jotka yrittävät toimia itsenäisesti, suljetaan joko väliaikaisesti tai kokonaan.
Academic institutions trying to work independently are being closed down either temporarily or outright.
Esimerkiksi Guatemalassa on vielä viime vuonna kielletty virkamiesten ammattiyhdistys kokonaan.
In Guatemala, for example, a trade union organization was banned outright by the authorities only last year.
kokonaan (és: paljon, täysin, kovasti, aivan)
Valmistajalla on vapaa valta valita, luopuuko hän kokonaan lisäaineiden käytöstä.
It is quite in order for a producer to dispense with any sort of additive he chooses.
Meidän on vain mahdoton hyväksyä sitä, että niitä ei toteuteta kokonaan.
It is quite simply unacceptable that they are not being implemented in their entirety.
Turvallisuuspoliittisesta perustelusta minulla on kokonaan toisenlaisia epäluuloja.
As regards the argument of security policy, I have misgivings of a quite different kind.

Példamondatok a(z) "kokonaan" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTämä on saanut monet vaalipiirini maidontuottajat luopumaan tuotannosta kokonaan.
That has driven many dairy farmers in my constituency out of business altogether.
FinnishLuin tiedonannon peläten, että yritysten yhteiskuntavastuu katoaa EU:sta kokonaan.
When I read it I feared that CSR in Europe was instead falling down a black hole.
FinnishDirektiiviin tehtävillä muutoksilla ei pitäisi kokonaan muuttaa sen sisältöä.
Future changes to the Directive must under no circumstances disrupt its content.
FinnishJotkin todellakin puoltavat asteittaista tukien poistamista kokonaan tältä alalta.
Indeed, some argue for gradual withdrawal of support from this sector altogether.
FinnishLisävaatimukset olisivat myös saattaneet vaarantaa varojen saannin kokonaan.
In addition, in asking for more, we also ran the risk of getting nothing at all.
FinnishSen seurauksena Euroopan unionin maatalouspolitiikka on uudistettava kokonaan.
The upshot will be that European agricultural policy will need a complete overhaul.
FinnishSe muuttaisi Eurooppa-hankkeen luonnetta kokonaan.
The entry of Turkey, which would change the very nature of the European project?
FinnishTulva peitti alleen useita kyliä, ja monet talot jäivät kokonaan veden alle.
Numerous villages were flooded and many houses were totally immersed under water.
FinnishMaailman köyhimmät valtiot ovat kadottamassa kokonaan omat tekstiilitehtaansa.
The poorest states in the world are now losing even their textile industries.
FinnishKöyhimpien maiden osalta tämä edellyttää velkojen anteeksiantamista kokonaan.
For the poorest countries, this will require 100% cancellation of their debts.
FinnishEikö olisi tarpeen lopultakin estää kokonaan kiinalaisten tuotteiden maahantuonti?
Will it not be necessary, in the end, to block imports of Chinese goods altogether?
FinnishTämä sektori on lähes kokonaan riippuvainen yhteisestä kalastuspolitiikasta.
This sector is, in fact, almost totally dependent on the common fisheries policy.
FinnishOsa näistä menettelyistä yksinkertaisesti tuhoaa tällaiset ponnistelut kokonaan.
Some of these procedures are simply going to cancel that effort altogether.
FinnishYrtti- ja mausteteollisuus saattaisi jopa hävitä kokonaan Euroopan markkinoilta.
The herbs and spices industry could even be wiped off the European market.
FinnishKautenne ei ehkä ole vielä kokonaan lopussa, mutta suurin osa siitä on jo kulunut.
Your period in office may well not yet be at an end, but most of it is already over.
Finnish   Euroopassa kymmenet miljoonat työntekijät ovat kokonaan tai osittain työttöminä.
   In Europe, tens of millions of workers are wholly or partially unemployed.
FinnishTarkistuksellamme 7 pyritään itse asiassa poistamaan tämä sanamuoto kokonaan tekstistä.
Our Amendment 7 tries, in fact, to remove this wording altogether from the text.
FinnishV-ryhmän tavoite on, että tupakanviljelyn tukeminen lakkautetaan kokonaan.
The Green Group's objective is a complete end to subsidies for tobacco growing.
FinnishAikomuksena on pyyhkiä hänet kokonaan pois Tiibetin kansan kollektiivisesta muistista.
The intention is to erase him from the collective memory of the Tibetan people.
FinnishJäsenvaltiot ovat aivan liian toiveikkaita, ja valvontamenettelyt puuttuvat kokonaan.
They are far too optimistic and there is no monitoring procedure of any kind.