FI kiertää
volume_up
[kierrän|kiertänyt] {ige}

1. általános

Päättikö neuvosto eilen kiertää parlamentin mielipiteen, kyllä vai ei?
Did the Council decide yesterday to circumvent Parliament' s opinion, yes or no?
Näitä palveluita mainostetaan, ja niitä suoritetaan, jotta nykyisiä suojajärjestelmiä voidaan tehokkaasti kiertää.
These services are being advertised and their purpose is to circumvent existing safeguards.
Jos teemme liikaa poikkeuksia, annamme yrityksille mahdollisuuden kiertää säännöt.
If we make too many exceptions, we give operators the opportunity to circumvent the rules.
kiertää
Aikooko velallinen kiertää velvollisuutensa?
Will the debtor evade his commitments?
Taloudellisen hyödyn saavuttamiseksi ei saa tietenkään kiertää muitakaan määräyksiä.
You cannot, of course, evade the other standards in order to gain an economic advantage.
Mitä suurvaltoihin tulee, ne eivät voi kiertää käyttäytymissääntöjä, joita ne uskovat kykenevänsä määräämään muille.
Superpowers must not try to evade the rules of conduct they wish to impose on others.
kiertää
Laajennetun osion avulla voit kiertää peruslevyn ensisijaisten osioiden määrärajoituksen.
An extended partition is a way to get around a limit on the number of primary partitions a basic disk can have.
Poliitikot ja ylemmät virkamiehet keskustelevat nyt avoimesti siitä, miten näiden kansanäänestysten tulokset voitaisiin kiertää.
Politicians and senior officials are now openly discussing how to get around the results of these referendums.
JET-hankkeella voidaan kiertää tämä, koska se tehdään kansallisten tutkimuslaboratorioiden kanssa solmittavan, palvelujen tarjoamista koskevan sopimuskokonaisuuden kautta.
The JET plan may get around this because it will be done via a series of contracts with national associations to provide services.
Huhu kiersi kuitenkin muissa piireissä.
But this rumour was being spread in other circles.
Saatoitte istuntosaliin saapuessanne yllättyä leveästä valkoisesta nauhasta, joka kiertää salia.
On reaching the Chamber, you may have been surprised to see that there is a large white band encircling the Chamber.
kiertää
kiertää (és: kiemurrella)
kiertää
Elektroni -- tämä, joka kiertää atomiydintä -- pysyy muuten radallaan sähkömagneettisen voiman takia, ja sitä välittää tämä hiukkanen, fotoni.
The electron -- the thing that goes around the atomic nucleus -- held around in orbit, by the way, by the electromagnetic force that's carried by this thing, the photon.
We must carefully analyse the spiral of war and terrorism, because the military response has strengthened terrorism, and we cannot sidestep this issue.
kiertää (és: kierrellä)
Aikomukseni on kiertää seuraavien viikkojen aikana jäsenvaltioiden pääkaupungeissa ja keskustella kunkin maan oikeusministerin ja sisäministerin kanssa kuullakseni heidän näkemyksensä.
In the coming weeks, I shall be making a tour of capitals to sound out the opinions of the various ministers for justice and home affairs.
Älä kierrä tai taivuta korttia, kun irrotat sen.
Be careful not to twist or bend the card as you remove it.

2. "kysymys ym."

Tätä tosiasiaa ei pidä kiertää eikä piilotella.
It is no use trying to dodge the fact or hide it away.

Példamondatok a(z) "kiertää" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishYksityisiä yrityksiä, jotka yrittivät kiertää tämän tilanteen, on aina ollut.
There have always been private companies that tried to get round this situation.
FinnishEU kiertää siten itse paketin alkuperäisen tavoitteen eli työpaikkojen luomisen.
The EU is thus skirting the original aim of the package itself, namely job creation.
FinnishTätä kehotusta on noudatettava kirjaimellisesti: sitä ei saa kiertää tai heikentää.
This must be applied to the letter and must not be circumvented or undermined.
FinnishKiinan tapauksessa ongelmaa ei kuitenkaan voida kiertää kuin kissa kuumaa puuroa.
There must, however, be no beating about the bush where China is concerned.
FinnishTämä on kysymys, jota ei voi kiertää mutta joka ylittää tämän keskustelun rajat.
This is a question which cannot be evaded, but it goes beyond the scope of this debate.
FinnishParhaillaan kiertää luettelo 144 aluksesta, jotka odottavat romuttamista etelässä.
A list is currently circulating of 144 ships that are ready for scrapping in the South.
FinnishTiedotusvälineissä kiertää vähemmän huhuja avoimuuden ja läpinäkyvyyden vallitessa.
There will be fewer rumours circulated in the media if openness and transparency hold sway.
FinnishVoit valita posliinisen, marmorisen tai puisen laudan ja kiertää sitä haluamallasi tavalla.
Choose a porcelain, marble, or wooden board, and rotate it any way you like.
FinnishAina on mahdollista löytää säännöksistä porsaanreikä tai kiertää ne.
It will always be possible to find a loophole in the provisions or a way around them.
FinnishAlkoi kiertää huhu, jonka mukaan tämä kaikki tapahtuisi EU:n rahoituksella.
The impression was then created that it was happening with EU money.
FinnishEnsimmäinen koskee järjestelmää, jossa johtokunnan jäsenyys kiertää kansallisuuden perusteella.
The first concerns the system of rotation of membership on the basis of nationality.
FinnishMielestäni meillä on myös varmasti keinoja kiertää lehdistön pimentäminen.
Finally, I think that we certainly do have methods for bypassing the 'blackout' of the press.
FinnishSe on toistettava ja erityisesti on valvottava, että tällaista kieltoa ei voida kiertää.
We must reaffirm this and make quite sure this ban is not overturned.
FinnishArvoisa puhemies, hyvä ympäristövero on sellainen, joka voidaan kiertää.
Madam President, a good environment tax is a tax that can be avoided.
FinnishKiellot johtavat vain vastakkaisiin paineisiin ja yrityksiin kiertää ne.
Banning only results in counter-pressures and attempts to bypass it.
FinnishEspanjassa sen sijaan terroristit haluavat jälleen kerran kiertää lakia.
Well in Spain, the terrorists want once again to side-step the law.
FinnishMikäli voisimme kiertää saartoa, se olisi hyvä asia, etenkin naapurimaiden kannalta.
It would be beneficial if we could reorganise this, especially vis-à-vis the neighbouring states.
FinnishKun valokuvat ovat Kuvat-kirjastossa, voit rajata ja kiertää niitä.
Once photos are in your Pictures library, you can crop and rotate them.
FinnishTällä hetkellä näyttää siltä, että asiasta kiertää useita puolitotuuksia.
At the moment, a number of half-truths seem to be circulating.
FinnishOn oikeastaan yleinen oikeusperiaate, ettei lakiperusteista tilannetta saa kiertää.
In the final analysis, that is a general legal principle that a legal situation cannot be circumvented.