finn-angol fordítás erre a szóra: kertomus

FI

"kertomus" angol fordítás

FI kertomus
volume_up
{főnév}

kertomus (és: tyyppi, laji, kuvaus, selitys)
Jos se on vain kuvaileva kertomus, on helppo päätellä, mikä sen tulos on.
If it is merely a description, then its results can be easily guessed at.
Kertomus antaa hyvän kuvauksen seuraavista askeleista.
The report gives a very good description of the next steps to be taken.
Haluaisin kyllä jo tarkemmin pohtia, onko se kuvaileva kertomus vai arvioiva kertomus.
I would to like to examine in more detail whether the report is supposed to be a description or an evaluation.
Meille on toimitettu tuore komission kertomus, jossa todetaan, että direktiivissä 2001/77/EY asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on viivästynyt huomattavasti.
We have before us the recent Commission report, which notes a serious delay in relation to the objectives set in Directive 2001/77.
Kertomus korostaa tullin perustavan laatuista tehtävää sekä sisämarkkinoiden toiminnalle että kansainväliselle kaupalle ja talouskasvulle.
The report highlights the fundamental role played by customs in relation both to the functioning of the single market and to international trade and economic growth.
Kertomus on puutteellinen, sillä siinä ei oteta huomioon monialaisen yhdentymisen puutetta eli tuottajien ja jalostajien välisiä suhteita.
The report is incomplete as it does not take into account the lack of horizontal integration, that is to say relations between the farmer and the processor.
kertomus (és: juttu, tarina, kerros)
Tässä yhteydessä tulee usein mieleen evankeliumin kertomus rikasta ja malasta.
The Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Se on kertomus Karinista, naisesta, joka ei halunnut pitää burkhaa.
It is the story of a woman, the story of Karin, the story of a woman who did not wish to wear the burkha.
Se on kertomus ensimmäisistä viininjuojista.
It is the story of the first wine drinkers.
kertomus (és: kuvaus, kerronta)
kertomus (és: selostus)
Mutta Euroopalle "rauhan voittaminen" oli edellisen vuosisadan kertomus.
But for Europe, 'winning the peace' was the narrative of the last century.
kertomus (és: selonteko, sooloesitys)

Példamondatok a(z) "kertomus" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSilloin myös taloudellinen kertomus voisi varmasti esittää toisenlaisia tuloksia.
Then the annual economic report will certainly also show some different results.
FinnishValiokunta totesi lisäksi, että myös tästä asiasta olisi toimitettava kertomus.
The committee also said that a report should be submitted on this matter too.
FinnishEuroopan investointipankin laatima kertomus Júcar-hankkeesta ei ole julkinen.
The report of the European Investment Bank on this Júcar-project is not public.
FinnishToivomme, että silti todellakin toimitetaan kertomus sekä kunnollinen arviointi.
We hope that the report and in-depth evaluation will as yet be forthcoming.
FinnishKertomus tarjoaa yleiskatsauksen oikeusasiamiehen toiminnasta viime vuoden aikana.
The report provides an overview of the Ombudsman's activities during the past year.
FinnishNäiden töiden tuloksia hyödynnetään, kun kolmas kertomus laaditaan vuonna 2004.
The results of this will be used in the drafting of a third report, expected in 2004.
FinnishKertomus osoittaa aivan epäilemättä, että uudistusprosessia on odotettu jo kauan.
The report proves beyond all doubt that the reform process is long overdue.
FinnishKertomus on paikoitellen niin kriittinen, että se olisi voinut olla minun käsialaani.
In some places, the report is so critical that I might have written it myself.
FinnishSTOAn käsittelyyn tällä viikolla tuleva kertomus on huolestuttavaa luettavaa.
The report which is coming before STOA this week makes for worrying reading.
Finnish(Hälinää) Tilintarkastustuomioistuimen kertomus puuttuu juuri näihin epäkohtiin...
(Noise) The report from the Court of Auditors tackles precisely these shortcomings...
FinnishTilintarkastustuomioistuimen kertomus tuo päivänvaloon vakavia porsaanreikiä.
The Court of Auditors' report has brought a number of serious shortcomings to light.
FinnishToinen huomioni on, että tämän vuoden kertomus on todellakin hyvin tasapainoinen.
My second remark would be that this year's report is indeed very balanced.
FinnishOlisi kiinnostavaa nähdä kertomus siitä, miltä unionin tilanne vaikuttaa.
It would be interesting to see a report on the situation out there in the Union.
FinnishKertomus tullaan luonnollisesti esittämään erityisesti Euroopan parlamentille.
And of course, the European Parliament will receive a special briefing on the report.
FinnishTämä kertomus ei mielestäni anna aihetta keskustelun aloittamiseksi uudelleen.
I fail to see the need to reopen this debate in the context of this report.
FinnishKilpailupolitiikkaa koskeva kertomus perustuu yksinomaan komission tilivelvollisuuteen.
The competition report is based solely on the accountability of the Commission.
FinnishValmistelukunnan kertomus on nyt ja vastaisuudessa HVK:n työn perustana.
The Convention’s report remains and will remain at the heart of the IGC's work.
FinnishVuoropuhelu on ollut hyvin hedelmällistä, ja kertomus on hengeltään rakentava.
We have had a very fruitful dialogue and the report is very constructive.
FinnishPyydämme myös, että tämän järjestelmän toiminnasta annetaan kertomus joulukuussa 2002.
In addition, we ask for a report on the operation of this method for December 2002.
FinnishMyös tuolloin komission piti toimittaa neuvostolle kertomus, mutta ei parlamentille.
At that time there was also to be a report to the Council but no report to Parliament.