FI kannattaa
volume_up
[kannatan|kannattanut] {ige}

1. általános

kannattaa (és: puoltaa, suosia)
volume_up
to favour {i.} [GB]
Periaatteessa PPE-DE-ryhmä kannattaa kuitenkin tarkistusta.
In principle, however, the PPE-DE Group is in favour of amendment.
EU: n kansalaisten yli 80 prosentin enemmistö kannattaa kesäajan säilyttämistä.
The majority of people in the EU, more than 80 percent, are also in favour of maintaining summer time.
Jäsenvaltioiden murskaava enemmistö kannattaa perustuslakisopimusta.
The overwhelming majority of the Member States are in favour of the Constitution.
kannattaa (és: tukea)
Meidän velvollisuutenamme on kannattaa tätä mietintöä ja kannattaa nuoriso-toimintaohjelmia.
It is our duty to support this report and to support the youth programmes.
Näistä syistä voin kannattaa päätöslauselmassa ilmaistuja periaatteita.
For these reasons I can support the principles expressed in the resolution.
Pääasiassa voimme myös kannattaa tarkistusehdotuksia muutamin poikkeuksin.
On the whole we are also able to support the amendments with some exceptions.
Hän kannattaa yhä selkeämmin hallitusten muodostamaa Euroopan unionia.
He is increasingly becoming the advocate of a Europe of governments.
Eihän ole mikään salaisuus, että parlamentin enemmistö kannattaa sitä joka tapauksessa.
After all, it is no secret that the majority in this chamber advocate that in any case.
EU kannattaa myös uskollisesti YK:n järjestelmää ihmisoikeuksien suojelemiseksi.
The European Union also remains a staunch advocate of the United Nations system of human rights protection.
Koska päätöslauselmassa tuetaan tätä arvioita, en voi kannattaa päätöslauselmaa.
It is because the resolution supports this assessment that I cannot endorse it.
Voimme kannattaa kyseistä tarkistusta, mikäli siihen lisätään seuraava lause:
We are able to endorse this amendment subject to the following phrase being added:
Toivon, että enemmistö parlamentin jäsenistä kannattaa mietintöä huomenna.
I hope that a majority in this House will endorse the report tomorrow.
kannattaa (és: maksaa)
Panostaminen biologisen monimuotoisuuden suojeluun nimittäin kannattaa.
Investment in the preservation of biodiversity will pay dividends.
Sääntöjen kiertäminen ei saa enää pitkään kannattaa, vaan mustat lampaat on merkittävä.
It must no longer pay to circumvent the rules; black sheep must be branded.
Se on ehdottomasti ankaraa työtä, ja toivottavasti se kannattaa.
That certainly is hard work and hopefully it will pay off.
Komissio kannattaa kuitenkin aloitteita, joilla edistetään EU:n asunto- ja lainamarkkinoiden avoimuutta.
Nevertheless, the Commission supports initiatives that promote transparency in European housing and mortgage-lending markets.
Vastustan aborttia enkä voi kannattaa asiakokonaisuutta, jonka avulla edistetään kyseisiä käytänteitä.
I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.
Euroopan unioni kannattaa voimakkaasti yhteistyön edistämistä turvapaikka- ja maahanmuutto- sekä oikeus- ja poliisiasioissa.
The European Union is in a strong position to promote cooperation on asylum and immigration and to promote judicial and police cooperation.
Jotta heidän olisi helpompi kannattaa tarkistusta, olemme poistaneet toisen osan.
To make it easier for people to support it we have removed the second part.
Lisäksi hän lupasi kannattaa myöhemmin järjestettävää kansanäänestystä.
His second pledge was that he would support a subsequent referendum.
Siksi tarkistuksia 6, 25 ja 44 ei tulisi kannattaa.
This is a reason why Amendments 6, 25 and 44 should not be seconded.
kannattaa
kannattaa (és: puoltaa, suosia)
Velvollisuutenamme on kannattaa kuoleman kulttuurin sijasta elämän kulttuuria.
In face of the culture of death, it is our duty to stand up for the culture of life.
Konservatiivipuolue kannattaa näitä periaatteita toisin kuin työväenpuolue, joka...
The Conservative Party will stand by those principles, unlike the Labour Party, which...
Samalla kannattaa mielestäni korostaa, että tämä järjestelmä ei synny itsestään.
At the same time, I think it is useful to stress that this construction will not stand up by itself.

2. "aatetta, uskomusta"

(EN) Arvoisa puhemies, puheenjohtaja Barroso kannattaa kunnianhimoista EU:ta.
Mr President, President Barroso espouses a Europe of ambition.
Yhdysvaltoja johtaa jälleen presidenttti, Barack Obama, joka kannattaa ajatusta ydinaseettomasta maailmasta.
The US is once again being led by a President, Barack Obama, who espouses the vision of a world without nuclear weapons.

Példamondatok a(z) "kannattaa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Finnish(DE) Meidän ryhmämme kannattaa AKT-EU-kumppanuussopimusta koskevaa suositusta.
- (DE) My group supports the recommendation on the ACP/EC Partnership Agreement.
FinnishEmme ehkä ole aina samaa mieltä kanssanne, mutta teitä kannattaa aina kuunnella.
We may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
FinnishKaupasta ja kehityksestä: ryhmäni kannattaa "kaikkea paitsi aseita" -ehdotusta.
On trade and development: my group supports the everything but arms proposition.
FinnishUEN-ryhmä kannattaa niin parlamentin kuin neuvostonkin asiaa koskevia suosituksia.
I commend the recommendations from both Parliament and Council on these aspects.
FinnishEn usko, että rikollisille aaseille vastaamiseen kannattaa tuhlata enempää aikaa.
I do not believe that it is worth wasting much time replying to criminal asses.
FinnishHyvät parlamentin jäsenet, komissio kannattaa kaikkia hyväksyttyjä tarkistuksia.
Ladies and gentlemen, the Commission supports all the proposed amendments adopted.
FinnishAivan kuten Macartney sanoi, kannattaa huomata, että ongelmat eivät ole samoja.
Just as Mr Macartney said, it is worth noting that the problems are not the same.
FinnishSe on selvä todiste siitä, että tätä mietintöä kannattaa hyvin laaja enemmistö.
On the subject of the amendments, it is true that two were declared inadmissible.
FinnishKomissio on tyytyväinen mietintöön ja kannattaa joitakin ehdotettuja tarkistuksia.
The Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.
FinnishVoin vakuuttaa teille, että ryhmäni kannattaa jäsen Ferreiran mietintöä huomenna.
I can assure you that my group will be supporting the Ferreira report tomorrow.
FinnishEmme voi siksi kannattaa ehdotusta, joka ei halua uudistaa nykyistä järjestelmää.
We cannot therefore vote for a proposal which does not reform the current system.
FinnishSosialistinen ryhmä kannattaa täysin YK:n päätöslauselmaa, joka on hyvin selkeä.
The Socialist Group gives the UN resolution, which is very clear, its 100% backing.
FinnishVoin siis sanoa teille vain yhden asian: tähän suuntaan meidän kannattaa edetä.
All I can say to you, therefore, is this: let us move forward along this path.
FinnishKaikkien suurten puolueiden pitäisi kannattaa mietinnössä esitettyjä suosituksia.
The report’s recommendations should be taken on board by all relevant parties.
FinnishKannattaa nojata taaksepäin ja kysyä: "Mitä varten Euroopan investointipankki on?"
It is worth standing back and asking, 'What is the European Investment Bank for?'
FinnishEnsinnäkin vahvistaa selkeästi, että se kannattaa Algerian säilymistä valtiona.
Firstly reaffirm, very clearly, its desire for the survival of Algeria as a State.
FinnishVoiko komission jäsen vahvistaa, että hän kannattaa liikennevaliokunnan käsitystä?
Can the Commissioner confirm that he backs the view of the Transport Committee?
FinnishKuten päätöslauselmassa todetaan, kestävään maankäyttöön kannattaa investoida.
As stated in the resolution, there needs to be investment in sustainable land use.
FinnishTämän vuoksi mainitsemastani Puolan aloitteesta kannattaa keskustella vakavasti.
This is why the Polish initiative I mentioned earlier merits serious debate.
FinnishPidän aihetta riittävän tärkeänä, jotta siinä kannattaa pyrkiä yksimielisyyteen.
This issue is so important that we must make an effort to reach a consensus.