finn-angol fordítás erre a szóra: käytännössä

FI

"käytännössä" angol fordítás

FI käytännössä
volume_up
{határozószó}

käytännössä (és: kunnossa)
Käytännössä arvonlisäveroa perittiin kohdemaassa sovellettavalla verokannalla.
In practice VAT was levied at the rate applied by the country of destination.
Vaikka asia on periaatteessa yksiselitteinen, se ei ole sitä käytännössä.
Although the issue is a straightforward one in principle, in practice it is not.
Puheenjohtajavaltio miettii, kuinka tämä voidaan käytännössä järjestää.
The presidency considers that this ought to be able to be arranged in practice.
Siksi on käytännössä mahdotonta yrittää supistaa kaikkea tätä pelkäksi matematiikaksi.
It is therefore practically impossible to reduce all of this to mathematics.
Käytännössä lähes kaikki metsiköt kuuluisivat tämän asetuksen soveltamisalaan.
Practically every grove of trees would fall within the scope of the regulation.
Näin ollen päätöslauselmamme kolkuttaa käytännössä jo valmiiksi avoimelle ovelle.
Thus, our resolution is practically knocking on an open door.
Turkissa on käytännössä mahdotonta entistää kristinuskoon liittyviä rakennuksia.
In that country, it is made virtually impossible to restore Christian buildings.
Esittelijät ovat kuitenkin tehneet käytännössä mahdottomasta mahdollisen.
That said, the rapporteurs have - virtually - achieved the impossible.
Tähän mennessä hallinnon muuttaminen on vaikuttanut käytännössä mahdottomalta.
A change in regime has appeared virtually impossible to date.
käytännössä
Käytännössä tähän syyllisyyskysymykseen on joskus mahdotonta vastata.
In practise it turns out that it is sometimes impossible to answer this question.
Puhumme toissijaisuusperiaatteesta, mutta soveltakaamme sitä kerrankin myös käytännössä.
We talk of subsidiarity; let us practise it for once.
Emme voi hyväksyä, että uskonnonvapaus sidotaan perustuslakiin mutta että sitä ei käytännössä toteuteta.
It is not good enough to embed freedom of religion in the constitution and to practise the opposite.

Példamondatok a(z) "käytännössä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishHyväksymme ne, otamme ne huomioon ja pyrimme toteuttamaan niitä myös käytännössä.
We agree, we take them on board and we will try to translate them into reality.
FinnishKoska tiedon vaaditaan olevan yhtenäistä, tämä on myös käytännössä mahdollista.
By requiring the data to be coherent, it also makes this a practical possibility.
FinnishMitä sotavoimien ilmiselvä voimattomuus ja passiivisuus merkitsee käytännössä?
What is the meaning of the apparent impotence and passivity of the armed forces?
FinnishTämä osoitti, ettei EU:n yhteisvastuun käsitettä ole helppo toteuttaa käytännössä.
This proved that it is not easy to implement the concept of European solidarity.
FinnishMielestäni on keskeistä toteuttaa Euroopan oikeus- ja turvallisuusalue käytännössä.
It is crucial that we make the area of justice and security in Europe a reality.
FinnishEsittelijän arvostelema sekamelska vallitsee tekstien ohella myös käytännössä.
The chaos he criticises is not just in the texts, however, but also in reality.
FinnishSovimme tästä Johannesburgissa, ja yritämme nyt puuttua ongelmaan käytännössä.
We negotiated this in Johannesburg and we are now trying to tackle the problem.
FinnishKäytännössä mietinnöissä edellytetään Euroopan unionin muuttamista sotilasmahdiksi.
The reports require the de facto transformation of the EU into a military power.
FinnishYlimääräisiksi varoiksi tarkoitetut varat täyttävät käytännössä usein tyhjiöitä.
Where there should be additional funds, in reality they often fill a vacuum.
FinnishKaikki nämä toimintaan suuntautuneet seminaarit ovat siis käytännössä toteutumassa.
So all these action-oriented seminars are actually in the process of taking place.
FinnishYhteisen toiminnan edellyttämiä toimia toteutetaan käytännössä säännöllisesti.
In operational terms, the raft of planned operations has been implemented steadily.
FinnishKysymys kuuluu: mitä voimme tehdä käytännössä tämän tilanteen korjaamiseksi?
So the question is: what can we do in practical terms to improve the situation?
FinnishHän soveltaa käytännössä hyödyn tavoitteluun perustuvan talousjärjestelmän logiikkaa.
He is applying the philosophy of an economic order based on the quest for profit.
FinnishTämän vuoksi matkustan paikan päälle katsomaan, miten asiat sujuvat käytännössä.
That is why I will be making these visits to see how things are working on the ground.
FinnishJärjestön edeltäjä Euro-Välimeri-kumppanuus ei käytännössä saanut aikaan mitään.
After all, the organisation's predecessor, Euromed, did not actually achieve anything.
FinnishMeillä kaikilla tässä istuntosalissa on poliittinen vastuu toteuttaa tämä käytännössä.
All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.
FinnishKäytännössä pyydämme muita tahoja huolehtimaan puolestamme tästä tiedotustehtävästä.
In fact, we call on other powers to carry out this communication role for us.
FinnishSe on osoitus siitä, että muutamat hyvin hankalat kysymykset ymmärretään käytännössä.
That reflects a very practical understanding of some of the very difficult issues.
FinnishSitten kohtelemme maita tasa-arvoisesti käytännössä, vaikka emme tee niin teoriassa.
Then we will effectively have equal treatment, even if we do not have it in theory.
FinnishKäytännössä se merkitsee sitä, että Brasilian talous on saatava vakaaksi.
Looked at in practical terms, that means Brazil must be stabilised at this time.