finn-angol fordítás erre a szóra: johtokunta

FI

"johtokunta" angol fordítás

FI johtokunta
volume_up
{főnév}

johtokunta (és: taulu, hallitus, lautakunta, lauta)
Sen lisäksi elintarviketurvallisuusviranomaisella on johtokunta.
In addition to that, the food safety authority will have a board.
Johtokunta kokoushuoneessaan joulukuussa 2003.
The Executive Board at work in the meeting room in December 2003
Johtokunta ottaa näiden kysymysten käsittelyn hyvin vakavasti.
The Board of Governors is dealing with these issues very seriously.
Emme ole valmiit, budjettivaliokunnan tai parlamentin näkökannalta, myöntymään siihen, että johtokunta myöntää vastuuvapauden.
We are not prepared, from the Budget Committee or from a Parliament perspective, to have the management board giving discharge.
Anastassopoulosin johtama johtokunta vahvisti viime vaalikaudella tämän alueen tiedotuspolitiikan peruspiirteet.
During the last parliamentary term there was a committee led by Mr Anastassopoulos which laid down the essential features of information policy in this area.
Johtokunta koostuisi jäsenvaltioiden nimeämistä kansallisista edustajista, ja sitä johtaisi toimeenpanevasta komiteasta vastaava puheenjohtaja.
This board of directors should be made up of national representatives appointed by Member States and would be presided over by a chairman in charge of an executive committee.

Példamondatok a(z) "johtokunta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishVuonna 1958 neuvosto oli kuuden jäsenen muodostama johtokunta.
In 1958, the Council was a directorate composed of six members.
FinnishKomissio ehdottaa, että tätä varten luodaan kaksi viranomaista, johtokunta ja turvallisuuskeskus.
The Commission therefore suggests creating two bodies: a Supervisory Authority and a Safety Centre.
FinnishOperatiivisen vastuun ostoista kantaa johtokunta, ja EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit suorittavat ne.
The interventions are conducted by the ECB and the national central banks of the euro area.
FinnishVuosikertomuksenne sivulla 10 todetaan, että johtokunta tarkastelee asiaa uudelleen syksyllä 2004.
On page 101 of your annual report, you indicate that the Executive Council will revisit this issue in the autumn of 2004.
FinnishTämä ei ole kokonaisuudessaan aivan sellainen johtokunta, jota olisin toivonut Eurooppa-neuvoston meille esittävän.
Taken overall, this is not the ideal form of governing body we hoped the European Council would present us with.
FinnishArvoisa puhemies, miksi kutsutaan sitä, kun johtokunta ei saa keneltäkään käskyjä ja kun siinä on hyvin vähän jäseniä?
Mr President, when a governing body receives orders from no-one and is made up of a very small number of people, what is it called?
FinnishViraston johtokunta on jo kokoontunut, sillä olemme käsitelleet viraston perustamista.
It is urgent that they do so and they have committed themselves politically to it.
FinnishSisäisen tarkastuksen osaston toimivaltuudet on määritelty EKP:n sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteissa, jotka EKP:n johtokunta on hyväksynyt (viimeisin muutos 31.7.2007)
The mandate of the Directorate Internal Audit is defined in the ECB Audit Charter approved by
FinnishViime viikon kuulemiset olkoot kuitenkin lähtökohta dialogille, jota keskuspankin johtokunta ja Euroopan parlamentti tulevat harjoittamaan.
But I would say, let last week's hearings serve as a starting point for future dialogue between the Central Bank and the European Parliament.
FinnishKun nyt eletään jo syksyä 2004, haluaisin kovasti kuulla teiltä minkälaisen kannan johtokunta omaksui yhden euron seteleistä.
Also, now that the autumn of 2004 is upon us, I would very much like to hear from you what position the Executive Council has adopted with regard to the EUR 1 note.
FinnishEKP:n johtokunta aikoo pitää luottojen alarajan vakuusjärjestelmässä investment grade -luokassa (BBB-) vuoden 2010 loppuun asti.
It is the intention of the ECB's Governing Council to keep the minimum credit threshold in the collateral framework at investment grade level (BBB-) beyond the end of 2010.
FinnishVaarana on, että pankki ja sen johtokunta eristäytyvät yhteiskunnasta ja että liioiteltu hintavakaus lopulta vaarantaa yhteiskuntarauhan Euroopan unionissa.
The danger is that the bank and its directors will withdraw from normal society and that exaggerated price stability will, in the end, pose a threat to peace within EU society.
FinnishTämä Euroopan keskuspankin ensimmäisessä kertomuksessa tuntuvat euron tuoman uudistuksen vaikeudet, ja te ja keskuspankin johtokunta otatte harteillenne valtavan vastuun.
Certainly, this first report by the European Central Bank is compensating for the launch of the euro and you and the Governing Council of the bank are taking on a great responsibility.