finn-angol fordítás erre a szóra: ikä

FI

"ikä" angol fordítás

EN

FI ikä
volume_up
{főnév}

ikä (és: aika, elinikä, vanhuus, kausi)
volume_up
age {fn}
Seitsemäntoista vuotta on tyypillisen ihmiskaupan uhrin ikä.
Seventeen years: that is the age of the typical victim of trafficking in Europe.
Palvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden ikä on vähintään 13 vuotta.
The services are designed for individuals 13 years of age or older.
Valitettavasti ajoneuvojen keski-ikä alenemisen sijaan kasvaa.
Sadly, the average age of our vehicles is increasing rather than decreasing.

Példamondatok a(z) "ikä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Finnish(EN) Arvoisa puhemies, tämän mietinnön otsikko on "Aikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki".
Madam President, this report is entitled 'Adult education: it is never too late to learn'.
FinnishIhmisravinnoksi käytettävillä eläimillä tämä ikä on nyt yhdenmukaisesti 30 kuukautta.
For animals that will be used for food it is now a uniform 30 months.
FinnishMeidän täytyy kuitenkin olla huolissamme siitä, että pk-yritysten keski-ikä on viisi vuotta.
It should concern us, however, that the average survival time for SMEs is just five years.
FinnishOppia ikä kaikki - olen oppinut itse paljon sen jälkeen, kun tulin tänne vuonna 2004.
We all learn - I have learnt much since I came here in 2004.
Finnish1964: Yhdysvalloissa oli pienet perheet ja pitkä ikä, Vietnamissa oli suuret perheet ja lyhyt ikä.
1964: America had small families and long life; Vietnam had large families and short lives.
FinnishVäestön keski-ikä nousee huomattavasti kaikissa maissa, ei pelkästään yksittäisissä maissa.
We see that the average population is ageing considerably, not only in individual countries but in all countries.
FinnishAikuiskoulutus: Oppia ikä kaikki (keskustelu)
Adult learning: It is never too late to learn (debate)
FinnishRuotsissa käytössä olevien reaktoreiden, joiden keski-ikä on nyt 25 vuotta, tuotantokykyä on nyt lisätty huomattavasti.
The output of Swedish reactors, which are now on average 25 years old, is now being considerably increased.
FinnishMietinnön otsikossa todetaan "oppia ikä kaikki".
It is never too late to learn, it says.
FinnishNo, oppia ikä kaikki.
But we all learn new things now and then.
FinnishRadioaktiivisen hiilen avulla suoritetussa iänmäärityksessä selvisi, että kalastustoiminnan sivusaaliina saadun kylmän veden korallin ikä oli vähintään 4550 vuotta.
Carbon-14 dating revealed that the cold-water coral matrix taken as by-catch in this fishery was at least 4550 years old.
Finnishoppia ikä kaikki
FinnishEsityslistalla on seuraavana Doris Packin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta: aikuisopiskelu: oppia ikä kaikki
The next item is the report by Doris Pack, on behalf of the Committee on Culture and Education, on adult learning: it is never too late to learn.
FinnishDoris Pack esitteli meille tänään aikuiskoulutusta koskevan mietinnön ”Oppia ikä kaikki”, ja hän teki sen tuttuun tapaan älykkäästi ja asiantuntevasti.
The report on adult learning 'it is never too late to learn' has been presented to us today by Mrs Pack with her customary intelligence and expertise.
FinnishKorostaisin sitä miten tärkeää on se, että jäsenvaltiot määrittelevät tarvittavat kriteerit turvatakseen kohtuullisen elintason ikä-ihmisille.
Here, I would like to underline how important it is that the Member States define the necessary criteria in order to safeguard a decent standard of living for senior citizens.
FinnishJäsenvaltioiden väestökehitys on suuri ongelma terveydenhuollon työntekijöille, sillä Euroopan väestön ikä ja eliniän odote nousevat 2,5 vuodella jokaisella vuosikymmenellä.
The demography of the Member States poses a major issue for health workers as Europe's population ages and life expectancy increases by 2.5 years every decade.
FinnishMielestäni 65 vuotta olisi ollut oikea ikä, sillä meidän pitäisi vaatia itseltämme samaa, mitä nykyisin vaadimme koko yhteiskunnalta, eikä saada erityiskohtelua.
I would have thought that sixty-five would be right, for we should demand of ourselves what we demand, at the present time, of society as a whole, without getting special treatment.