finn-angol fordítás erre a szóra: huolehtia

FI

"huolehtia" angol fordítás

FI huolehtia
volume_up
[huolehdin|huolehtinut] {ige}

EU ei voi huolehtia tästä yksin, vaan tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen.
The EU cannot attend to this alone. Instead, we need such support as we can get.
Koska kaikista tilanteista on mahdotonta huolehtia, on määritettävä ensisijaiset alueet ja ohjelmat.
Given that it is impossible to attend to all situations, the priority regions and programmes need to be identified.
On tärkeää huolehtia sen operatiivisesta puolesta ja työnjaon selkeydestä.
It will be important to attend to its operational aspects and consider clearly how responsibilities are to be divided.
Jos hyödyntää vasenta aivolohkoa, täytyy huolehtia logiikasta ja maalaisjärjestä.
If you pass the left brain, you have to take care of logic and common sense.
Tämä on hyvä esimerkki EU:n tavasta huolehtia kansalaisistaan.
This is a good example of the way in which the EU takes care of its citizens.
Tällaisista asioista pitäisi huolehtia huomattavasti alemmalla päätöksentekotasolla.
Such things should be taken care of at a much lower level of decision-making.
Muistuttakoon näiden kauheiden tapahtumien muisto meitä aina velvollisuudestamme huolehtia paremmin tästä maailmasta.
Let the memory of these terrible events always call to mind our duty to take better care of this world.
Oma kansamme valitsee meidät, ja meidän tulee myös huolehtia kansallisista eduista.
We are elected by the people of our own nation and must also bear in mind our national interest.
Tästä näkökulmasta meidän pitäisi juuri nyt huolehtia siitä, että tämä materiaali turvataan tulevaisuudessa.
With this in mind, it is now of all times that we should be making it our concern that these materials are secured in future.
huolehtia (és: varoa)
Eurostat voi huolehtia asiaa koskevista vertailevista tilastotutkimuksista.
Eurostat can take care of the need for comparative statistics in this area.
Päätimme huolehtia siitä, että moottoreita ei ole mahdollista säätää elektronisesti.
We agreed to take care to ensure that engines cannot be electronically adjusted.
Vanhemmilla on vastuu maailmalle, valtiolle, lapsille, huolehtia heistä oikein.
You have a responsibility to the world, to the state, to them, to take care of them right.
Sanotte, ettei työntekijöiden tarvitse huolehtia, että me ajamme heidän asiaansa.
You say that workers should not worry, that we are working for them.
Palvelinasetuksista ei tarvitse huolehtia, vaikka synkronoisitkin verkkopalvelimen kansion.
There are no server settings to worry about, even if you sync with a folder on a network server.
Yhteinen valuutta tuo vakautta yrityksille, joiden ei tarvitse huolehtia valuuttakursseista.
The common currency creates stability for businesses, which do not need to worry about exchange rates.
huolehtia
huolehtia (és: pitää huolta)
Esitän vain seuraavan kysymyksen: YK pyysi eilen tai tänään tulitaukoa, jotta ihmisten tarpeista voitaisiin huolehtia.
I would just like to ask the following question: either yesterday or today the United Nations requested a ceasefire so that humanitarian needs could be tended to.

Példamondatok a(z) "huolehtia" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishMeillä poliitikoilla on vastuu huolehtia, että tälle alueelle laaditaan säännöt.
We have a responsibility as politicians to ensure that this area is regulated.
FinnishNiiden on määrä huolehtia siitä, että "ei-toivotut henkilöt" eivät pääse EU:hun.
It is their duty to ensure that 'undesirable persons' do not get into the EU.
FinnishMeidän tehtävämme on huolehtia yhtäläisistä reunaehdoista ja välttää syrjintää.
Our task is to provide a level playing field and to avoid discriminatory measures.
FinnishKomissio hyväksyy tämän, ja haluamme tietenkin huolehtia siitä, että näin tapahtuu.
The Commission can accept this, and we shall of course make sure that it happens.
FinnishToiseksi meidän pitää huolehtia, että lääkeyritykset neuvottelevat yleisön kanssa.
Secondly, we must ensure that pharmaceutical companies communicate with the public.
FinnishMeidän täytyy huolehtia siitä, että jokaisen ihmisen perusoikeudet voivat toteutua.
We need to ensure that the fundamental rights of each person can become a reality.
FinnishSen takia, kollegat, meidän pitää huolehtia, että tarjoamme sille riittävästi apua.
That is why we need to ensure that we lend sufficient support to that region.
FinnishHaluaisimme myös huolehtia siitä, että laajentumisen menestys olisi taattu.
We therefore would like to guarantee that it progresses in the best possible way.
FinnishOn täysin mahdollista ja aivan välttämätöntäkin huolehtia näistä molemmista.
It is completely possible and absolutely necessary to do both of these things.
FinnishKenen pitää huolehtia siitä, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä noudatetaan?
Who is it that must ensure that the UN Security Council' s resolutions are observed?
FinnishOn siis yrityksen etujen mukaista huolehtia työvoimansa hyvästä terveydestä.
It is therefore in a company's best interests to keep its workforce in good health.
FinnishPoliitikkojen tehtävä on huolehtia siitä, että kuluttajia ja ympäristöä suojellaan.
Politicians are there to see to it that consumers and the environment are protected.
FinnishMuut virastot olisivat luonnollisesti hyvin voineet huolehtia näistä tehtävistä.
This work could easily, of course, have been done by the other agencies.
FinnishMeidän pitää itse huolehtia siitä, että me emme syrji yhtään vähemmistöä.
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
FinnishParlamentin valtuuskunnan pitäisi huolehtia kyseisen tuen vaikutusten arvioinnista.
On its mission, Parliament should assess the effectiveness of that support.
FinnishMeidän tehtävämme on huolehtia, että ne, joita tuemme, työskentelevät tehokkaasti.
Our task is to ensure that the organisations we support work efficiently.
FinnishOn oman etumme mukaista huolehtia siitä, että naapurimme voivat avautua.
It is therefore in our own interests to ensure that our neighbours can open up.
FinnishLopuksi toivon, että me kaikki voimme huolehtia siitä, että tämä toteutuisi.
Finally, I hope that we can all make sure that it is turned into a reality.
FinnishEikö ensin olisi aika huolehtia jo olemassa olevien lakien toteuttamisesta.
Should we not first make sure that what we already have is in fact put into practice?
FinnishMeidän pitäisi huolehtia järjestelmämme avoimuudesta ja sen parantamisesta.
We should ensure that we have a transparent system and that we improve it.