finn-angol fordítás erre a szóra: hieman

FI

"hieman" angol fordítás

EN

FI hieman
volume_up
{főnév}

hieman (és: hiukan)
volume_up
tad {fn}
Kun jäsen Tannock sanoi, että toistaiseksi ainoastaan humanitaarinen apu on saapunut perille, hän liioitteli hieman.
When Mr Tannock said that only humanitarian aid had arrived so far, that was a tad exaggerated.
Eikö olisi hyvä idea, että komissio kirjoittaisi IPCC:lle ja ehdottaisi, että se hankkisi uuden puheenjohtajan, jolla olisi hieman paremmat valmiudet tehtävään?
Would it not be a good idea if the Commission, perhaps, were to write to the IPCC and suggest they get a new chairman, perhaps a tad better qualified?
Eräs parlamentin jäsen ehdotti, ehkä viimeaikaisten kokemustemme perusteella hieman uskaliaasti, että meidän pitäisi ottaa käyttöön neljä uutta yhteistä toimintasuunnitelmaa.
The honourable Member suggested, perhaps in view of our past experience a tad ambitiously, that we should launch ourselves on four new common strategies.

Példamondatok a(z) "hieman" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSe muistuttaa minusta hieman politiikkaa, jossa yritetään lykätä väistämätöntä.
I am reminded of the policy of the Christmas goose trying to postpone Christmas.
FinnishHaluaisin vielä hieman puuttua testistä ja korvauksista esitettyihin ajatuksiin.
Let me dwell for a moment on the aspect of a test and the aspect of compensation.
FinnishJos yhteisrajoitussääntö voidaan säilyttää, sitä pitää varmasti hieman muuttaa.
Although the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
FinnishTästä päättää puhemiehistömme, joten haluaisimme hieman valaistusta tähän asiaan.
That is for our Bureau to decide and we would like to have clarity on that issue.
FinnishItseään sosiaalidemokraateiksi nimittävien olisi syytä hieman miettiä tilannetta.
Just take a look at it, those of you here who call yourselves social democrats.
FinnishTämän vuoksi voisimme omaksua Euroopan unionissa hieman rakentavamman asenteen.
To this end, we in the European Union could develop a more constructive attitude.
FinnishOn hieman erikoista, että sain kuulla mietinnön poistamisesta vasta näin myöhään.
I find it somewhat strange that I heard so late about the report being withdrawn.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin tänään valottaa hieman yhtä konkreettista näkökohtaa.
Madam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
FinnishKäyttämämme termi "Euroopan talouspolitiikka" on tietysti hieman harhaanjohtava.
Of course, the term 'European economic policy' which we use is somewhat misleading.
FinnishSallinette minun poiketa hieman esityslistasta ennen kuin päätän puheenvuoroni.
Before I conclude my speech, I should like to depart from our agenda if I may.
FinnishYmmärrän, että monisanainen vastaukseni oli hieman liian laaja jäsen Gahrtonille.
I understand that my long reply was somewhat too comprehensive for Mr Gahrton.
FinnishArvoisa puhemies, pystyn nyt jo antamaan parlamentille hieman tarkempia tietoja.
Mr President, I am now in a position to provide Parliament with more details.
FinnishVoisiko neuvoston puheenjohtaja tai komissaari hieman selventää näitä ongelmia?
Can the President-in-Office or the Commissioner tell us what the problems are?
FinnishNämä kollegat olisivat voineet osoittaa hieman kiinnostusta Ranskan tapahtumiin.
These colleagues might have taken an interest in what was going on in France.
FinnishMutta joskus meidän on myös nähtävä hieman enemmän vaivaa uskottavuutemme eteen.
But sometimes we ourselves should also make more of an effort to be credible.
FinnishKun olin hieman nuorempi kuin nyt, tämä alue todellakin edusti maailman loppua.
When I was even younger than I am today, this area really was the end of the world.
FinnishOlemme usein toivoneet näkevämme pienen toivonpilkahduksen, hieman valoa pimeydessä.
We have often thought we have seen some small glimpse of hope or gleam of light.
FinnishMietintöluonnos on hieman pessimistinen arvioidessaan tähänastista kehitystä.
The draft report is rather pessimistic in its assessment of developments to date.
FinnishRasismiin ja sen kaltaisiin ilmiöihin suhtaudutaan kotimaassani hieman toisin.
I come from a country in which racism and such matters are viewed differently.
FinnishHaluan puhua hieman eräästä toisesta asiasta: pienistä ja keskisuurista yrityksistä.
I should like to raise another point, namely small and medium-sized enterprises.