finn-angol fordítás erre a szóra: henkilökunta

FI

"henkilökunta" angol fordítás

FI henkilökunta
volume_up
{főnév}

henkilökunta (és: sauva, salko, henkilöstö, nuottiviivasto)
Laitoksen henkilökunta on kuitenkin riippuvainen laitoksen johtajasta.
The establishment’s staff are dependent on the head of the establishment.
Kenttäasiantuntijamme ja ECHOn henkilökunta ovat todiste läsnäolostamme alueella.
Our field experts and ECHO staff are evidence of our presence there.
Kun osa ydinvoimalasta suljetaan, sen henkilökunta joutuu uusien haasteiden eteen.
When shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.
henkilökunta (és: suku, kansa, ihmiset, väestö)
Tekninen henkilökunta ilmoittaa, että kyseessä oli tekninen ongelma.
The technical people tell us that there was a technical problem.
Henkilökunta on kuitenkin pidetty edelleen paikan päällä.
Aid to people in distress was no longer possible.
Henkilökunta on hyvin sitoutunutta, opettajat uskovat asiaansa ja pelastavat nuoria.
The staff is very committed, they believe in what they are doing, and what they are doing is rescuing young people.
henkilökunta (és: henkilöstö)
Näen todellisen mahdollisuuden, että eurooppalainen henkilökunta auttaisi tässä työssä.
I see a real opportunity to second personnel from Europe to help with this work.
Veturinkuljettajat ja muu henkilökunta on koulutettava asianmukaisesti.
Train drivers and other personnel must be properly trained.
Hankkeiden ja komission koko henkilökunta on evakuoitu.
All project personnel and Commission staff have been evacuated.

Példamondatok a(z) "henkilökunta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishSilloin on oltava henkilökunta, joka selviää myös uuden ajan vaatimuksista.
So a workforce is needed which is also capable of meeting the needs of the new era.
FinnishOn valvottava, että miehistö ja muu henkilökunta täyttää vaatimukset pätevyyden ja kokemuksen suhteen.
It must be ensured that the aircrew and cabin crew meet the requirements for proficiency and experience.
FinnishKomission jäsen sanoo, että Frontex on järjestäytynyt, sillä on tarvittava henkilökunta ja kaikki tarpeelliset varat.
The Commissioner says that it has been organised, staffed and reinforced with all the necessary resources.
FinnishToiseksi istuntosalin henkilökunta panee muistiin, että äänestitte, ja kolmanneksi haluaisin tietää, miten äänestitte.
Secondly, the House will note that you have voted and, thirdly, I would like to know which way you are voting.
FinnishCornwall Air Ambulance -järjestön ensimmäisessä työtehtävässä henkilökunta kävi noutamassa hukkuneen henkilön ruumiin.
They have based it on the Cornwall Air Ambulance.
FinnishEuropolin henkilökunta ei tule koskaan saamaan poliittista vastuuta eikä jäljitysvastuuta tällaisissa tapauksissa.
Europol officials can never have political responsibility for such measures or responsibility for investigating them.
FinnishKomission henkilökunta pyytää ensin kyseessä olevia jäsenvaltioita toimittamaan kaikki asiaa koskevat tiedot viidentoista arkipäivän kuluessa.
The Commission services first request the Member States concerned to supply full details of the aid within fifteen working days.
FinnishJos tekninen henkilökunta ilmoittaa, että se päätti äänestyksen ennen kuin puhemies ilmoitti sen päättyneeksi, minun on julistettava tulos mitättömäksi.
If the technicians say they closed the vote before the President announced it was closed, I have to declare it invalid.
FinnishIlmaisu "turvallisuustehtäviä suorittava muu henkilökunta" on niin epämääräinen, ettemme todellakaan osaa sanoa, kenet se tarkasti ottaen käsittäisi.
The phrase 'other crew members performing safety-related tasks' is so vague that we are at a complete loss to say who exactly it would cover.
FinnishNyt EU:n on määrä saada oikeus ylläpitää omia eurooppalaisia poliisivoimia, jotka rahoitettaisiin EU:n talousarviosta ja joiden henkilökunta muodostuisi EU:n virkamiehistä.
Now the EU is to have its own right to have European police officers, funded from the EU budget and staffed by EU officials.
FinnishViraston henkilökunta koostuu kansainvälisistä energian, ympäristön, yritystukipalveluiden, multimodaaliliikenteen, viestinnän ja rahoituksen alojen asiantuntijoista.
We are an international team of specialists on energy, the environment, business support, multi-modal transport, communication and finance.
FinnishKuten tiedätte, parlamentin jäsen McMahon, sen jälkeen kun Collins oli tuonut esiin tämän seikan, parlamentin henkilökunta puuttui tilanteeseen ja tämä valokuvaaja poistettiin salista.
As you know, Mr McMahon, after Mr Collins pointed out what was happening, Parliament's officials ejected the photographer.
FinnishEnsiksi IMOn säännöt (International Safety Maritime Code) on tehty pakollisiksi, jotta johto, kapteeni, miehistö ja henkilökunta asettaisivat turvallisuuden etusijalle.
Firstly, the International Safety Maritime Code has been made compulsory to ensure that management, master, officers and crew put safety first.
FinnishKoska olen tietoinen siitä, että tämä on erittäin tärkeä aihealue, kannatan sitä, että lapsen oikeuksien suojeluun varataan tarvittava henkilökunta ja varat.
Because I am aware that this is a very important area, I am in favour of the necessary human and financial resources being set aside for the protection of the rights of the child.
FinnishVoin vain välittää eteenpäin tällä hetkellä saamani vakuutuksen, että henkilökunta toteuttaa pyytämänne tekniset parannukset hyvissä ajoin syyskuun istuntoa varten.
I can assure you, as I am being assured at this moment, that the services will carry out the necessary technical alterations you have requested in time for the September part-session.