finn-angol fordítás erre a szóra: heillä

FI

"heillä" angol fordítás

EN

FI heillä
volume_up
{névmás}

heillä (és: häntä, hänelle, hänet, heitä)
Haluamme heillä olevan moraalisen päämäärän, kun he palaavat neuvottelupöytään.
We want them to come back to the negotiating table with a moral purpose.
Heillä on taito, joka vähentää kovasti heidän riippuvuuttaan ulkomaisesta avusta.
They have a skill, which makes them much less dependent on foreign aid.
Heillä on vakavia ongelmia kohtaamansa hallinnon ja byrokratian tason kanssa.
They have serious issues with the levels of bureaucracy and red tape that confront them.

Példamondatok a(z) "heillä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishJärjestelyjen tekijät todistelevat aina, että heillä ei ole muuta mahdollisuutta.
Those who carry out the restructuring always argue that they had no other choice.
FinnishHeillä on oikeus järjestäytyä, toimia ja kampanjoida parantaakseen työolojaan.
They have a right to organise, agitate and campaign to improve their lot at work.
FinnishKun kansalaiset saavat tietoa, heillä on paremmat mahdollisuudet välttää tartunta.
If our citizens are informed, they stand a better chance of avoiding infection.
FinnishHeillä on ollut tapana tulla tammikuun alussa, kun ortodoksinen joulu alkaa.
They have tended to arrive in early January, when the Orthodox Christmas begins.
FinnishKun he saapuvat EU:hun, heillä ei ole minkäänlaisia oikeuksia eikä sosiaaliturvaa.
Once they have arrived in the EU, they have no rights or social protection at all.
FinnishHeillä on oikeus odottaa tuloksia ja asettaa vaatimuksia niiden toteutumisesta.
They are entitled to expect results and also to demand that they be achieved.
FinnishPallo on heillä, ja heidän on muutettava lainsäädäntöään ja muita käytäntöjä.
It is their move, and they will have to change their legislation and other things.
FinnishNaiset ovat alteimpia köyhyydelle etenkin, jos heillä on perhe elätettävänään.
Women are the most vulnerable to poverty, especially as breadwinners of households.
FinnishHeillä ei ole vesi- eikä jätehuoltoa, sähköä, terveyspalveluja eikä koulutusta.
They have no access to water, sanitation, electricity, health services or education.
FinnishHeillä ei ole puheoikeutta, oikeutta terveydenhoitoon tai oikeutta työntekoon.
They have no freedom of speech, no access to healthcare and no right to work.
FinnishHeillä ei ole infrastruktuuria, jota nykyaikainen tuleva valtio tarvitsee.
They do not have the infrastructure that is required for a modern 'state-to-be'.
FinnishTotuus on se, ettei heillä ole mahdollisuutta saada naisedustajia valituiksi.
The truth is that they have no opportunity to vote women representatives in.
FinnishHeillä ei ole kuitenkaan oikeutta hyötyä EU:n sosiaaliturvajärjestelmistä.
However, they do not have the right to access Europe's social security systems.
FinnishHe tietävät, mitä he tahtovat, ja heillä on myös vakiintuneet suhteet komissioon.
They know what they want, and they have established relationships with the Commission.
FinnishHeillä on jo riittävästi tekemistä ulkopolitiikassa ja yhteisessä turvallisuudessa.
They already have enough to do with the common foreign and security policy.
FinnishIlman voittoja heillä ei ole mitään syytä jatkaa tuhoisaa kaupankäyntiään.
Without these profits, they have no motive for continuing their harmful trade.
FinnishHeillä oli siellä riittävästi ravintoa, ja nyt kaikki on tuhottu ympäristöä likaamalla.
They had enough to eat, whereas now everything has been destroyed by pollution.
FinnishRanskan presidentti kysyy luonnollisesti sen jälkeen, onko heillä ruuvi löysällä.
The French President then naturally asks whether they have a screw loose.
FinnishHeillä on myös valtion asemaa osoittavia symboleja, kuten erillinen valuutta ja lippu.
They also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
FinnishKaikkialla maailmassa ihmiset kysyvät lisää resursseja, ja heillä on siihen oikeus.
So everywhere in the world people are asking for more resources and it is fair to ask.