finn-angol fordítás erre a szóra: hallitus

FI

"hallitus" angol fordítás

FI hallitus
volume_up
{főnév}

1. általános

Toiseksi, väliaikainen hallitus ei ole kansallisen yhtenäisyyden hallitus.
Second, the transitional government is not a government of national unity.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kyseessä on Kyproksen hallitus, ei Nikosian hallitus.
It is the Cypriot Government, Mr President-in-Office, not the government of Nicosia.
Viimeinen huomautus: Ranskan hallitus on suvereeni hallitus.
In conclusion, the French Government is a sovereign government.
hallitus (és: taulu, johtokunta, lautakunta, lauta)
Hallitus suunnittelee ympäristörikkomuksista annettavien rangaistusten poistamista kautta linjan.
It is preparing to decriminalise environmental offences across the board.
Yhtiön johto ja/tai sen hallitus on vastuussa yhtiön sitoumuksista.
The company's management and/or Board of Directors is responsible for the company's commitments.
Ruotsin hallitus on ottanut asiaa koskevan kritiikin huomioon.
The Swedish Government has taken the criticism concerned on board.
Yhtiön johto ja/tai sen hallitus on vastuussa yhtiön sitoumuksista.
The company's management and/or Board of Directors is responsible for the company's commitments.
Asiaa ei todellakaan pidä ajatella vain Euroopan kannalta, ja huomautan, että syypäitä ovat suuressa määrin myös yhtiön edellinen hallitus ja Ranskan valtio.
Far from seeing only the European aspect of the issue, I would point out that the group's previous board of directors and the French state are also greatly to blame.
hallitus
volume_up
cabinet {fn} [GB]
Hänellä on hallitus, opetusministeri, energiaministeri, terveysministeri.
She has a cabinet, a minister of education, a minister for energy, a minister for health.
Alankomaiden hallitus tähtää rakentavasti yhteiseen ratkaisuun.
The Dutch Cabinet seeks to find a joint solution in a constructive manner.
Alankomaiden nykyinen hallitus on ollut tähän mennessä paras hallitus, jolla on erinomainen strategia turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa varten.
The present Dutch cabinet has been the best cabinet yet, with an excellent agenda for asylum and immigration policy.
Hallitus on perustanut tutkintalautakunnan selvittämään onnettomuuden syitä.
A committee of inquiry has been set up by the government to investigate the causes of the accident.
Hallitus on myös muodostanut komitean tarkistamaan kaikkia syrjiviä lakeja, myös jumalanpilkkalakeja.
The government has also formed a committee to review all discriminatory laws, including the blasphemy law.
Parlamentin aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta tuki hanketta mutta Ranskan hallitus ei.
The project was supported by Parliament’s Committee on Regional Policy, Transport and Tourism, but not by the French Government.
Oletamme, että uusi hallitus saa täyden toimeenpanovallan.
We expect that the new government will be equipped with full executive powers.
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kielsi edustajakokouksen ja vallanjaosta päättävän elimen toiminnan vuonna 2002.
The Assembly and its power-sharing executive have been suspended by the British Government since 2002.
Kuten parlamentin jäsen Stihler jo sanoi, Skotlannin hallitus on jo onnistunut löytämään 50 miljoonaa puntaa jo ennestään tiukasta budjetistaan.
As Mrs Stihler has already said, the Scottish Executive has managed to find GBP 50 million from its already restricted budget.
hallitus (és: etu, siveys, hyve, avu)

2. jog

Példamondatok a(z) "hallitus" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishHallitus toivoo, että eurooppalaiset unohtavat tämän veljeskansamme kärsimykset.
They hope that Europeans will forget the agonies of this people, our brothers.
FinnishBushin hallitus on suurelta osin vastuussa neuvottelujen ajautumisesta umpikujaan.
The Bush administration is largely responsible for the deadlock in negotiations.
FinnishNäyttää siltä, että ainoa asia, jonka hallitus noteeraa, on sakoilla uhkaaminen.
It seems the only thing they are willing to listen to is the threat of fines.
FinnishToisin kuin Myanmarin hallitus, Kiinan johto otti viisaasti vastaan ulkomaisen avun.
The Chinese leadership, unlike the Myanmar regime, was wise to accept foreign aid.
FinnishKosovon hallitus julisti itsenäisyyden viime sunnuntaina arvokkaassa ilmapiirissä.
Kosovo's Assembly declared independence last Sunday in a climate of dignity.
FinnishIranin hallitus on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin aivan liian kauan.
The Iranian regime has been perpetrating severe human rights abuses for far too long.
FinnishHyvä hallitus tekee strategisia valintoja ja asettaa poliittisia prioriteetteja.
Good governments make strategic choices. They set political priorities.
FinnishHallitus voi olla pieni, mutta se työskentelee todellakin erittäin paljon.
No matter how small it may be, it is certainly one that works extremely hard.
FinnishSudanin hallitus on arvostellut tätä siirtoa kutsumalla sitä lännen laatimaksi juoneksi.
Khartoum has denounced this transfer by speaking of a plot devised by the West.
FinnishHallitus ja hallituksen vastustajat sortuivat kumpikin jo silloin terrorismiin.
Even then, terror was used both by the regime and by those opposing it.
FinnishKansannousu tapahtui maassa, jonka hallitus on Keski-Aasian liberaaleimpia.
This uprising took place in the country with the most liberal regime in Central Asia.
FinnishMugaben hallitus kieltää tuhansia valkoihoisia maanviljelijöitä tekemästä enää työtään.
Mugabe's regime prohibits thousands of white farmers from continuing to work.
FinnishNiin kauan kuin tämä hallitus on vallassa, myös alueen epävakaus jatkuu.
As long as this regime continues to exist, so will the instability in this region.
FinnishKun hallitus sitten kertoi asiasta televisiossa syyskuussa 1996, sitä ei uskottu.
When they did broadcast warnings on television in September 1996, they were not believed.
FinnishRuotsin hallitus on viime vuoden aikana tehnyt päätöksiä keskuspankin asemasta.
In the past year, the Swedish Parliament has decided on the position of the central bank.
FinnishIranin hallitus on maailman rauhan ja oikeusvaltioperiaatteen kenties suurin uhka.
The Iranian regime is potentially the biggest threat to world peace and the rule of law.
FinnishItse asiassa Puolan hallitus toimii jo näin, ja Brysselin olisi hyvä ottaa siitä mallia.
On the contrary, we should drive forward relentlessly in our dealings with Belarus.
FinnishOn sanottu, ettei hallitus mene kuppi kädessä kerjäämään komissiolta rahaa.
It has been said that they will not go cap in hand to the Commission looking for money.
FinnishTehtävää on vielä paljon, sillä Iranin hallitus on kaikkea muuta kuin demokraattinen.
There is still a lot to be done, because the Iranian regime is anything but democratic.
FinnishOletan myös, että hallitus pidättäytyy asettamasta Kosovolle mitään talouspakotteita.
I am also assuming that it will refrain from imposing any economic sanctions on Kosovo.