finn-angol fordítás erre a szóra: elintärkeä

FI

"elintärkeä" angol fordítás

FI elintärkeä
volume_up
{melléknév}

Rikoslainsäädäntö on suvereenin valtion toimivallan ehdottoman elintärkeä osa.
Criminal law is an absolutely crucial part of a sovereign state's competence.
Kvartetilla on elintärkeä tehtävä suoritettavanaan tulevina kuukausina.
The Quartet will have a crucial role to play in the months ahead.
Parlamentilla oli elintärkeä osuus siinä, miten Eurooppa reagoi BSE-kriisiin.
Parliament played a crucial role in Europe's response to the BSE crisis.
Tietynlainen tasapaino näiden tärkeiden arvojen on elintärkeä.
A certain kind of balance between these important values is essential here.
EU:n tuki on kuitenkin elintärkeä maan riippumattomuuden varmistamiseksi.
However, the EU's support is essential to ensure that country's independence.
Aloite on hyvin mielenkiintoinen ja elintärkeä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.
This is a very interesting development and essential at this time in the economic situation.
SESAR on Euroopan ilmailuteollisuuden kilpailukyvyn kannalta elintärkeä ohjelma.
SESAR is a vital programme for the competitiveness of the European aviation industry.
Esimerkiksi Norjan kanssa tehty kalastussopimus on elintärkeä Skotlannin kalastajille.
For example, the Norwegian fishing agreement is vital for Scottish fishermen.
Terrorismin vastaisella taistelulla on elintärkeä rooli, ja niin on oltavakin.
The fight against terrorism plays a vital role, and this is the way it has to be.
elintärkeä
Maasai-yhteisössä, missä 13-vuotias Richard Turere elää, karja on elintärkeä.
In the Masai community where 13-year-old Richard Turere lives, cattle are all-important.
elintärkeä (és: käskevä, välttämätön)

Példamondatok a(z) "elintärkeä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTeidän hoidettavananne on asia, jolla on elintärkeä merkitys meille kaikille.
What you are dealing with is vitally important for all of us.
FinnishLehdistönvapaus on elintärkeä oikeus, joka on olennainen oikeusvaltiolle.
It has inspired a rigorous approach in both thought and action.
FinnishTämä keskustelu on elintärkeä eurooppalaisille. Sen on oltava rehellistä, järkevää ja avointa.
This debate is fundamental to Europeans; it must be conducted honestly, rationally and directly.
FinnishKannatamme yhdennettyä lähestymistapaa, joka on mielestämme elintärkeä aloitteen onnistumiseksi.
We say yes to the integrated approach, which we believe is fundamental to the success of this initiative.
FinnishKuri on elintärkeä seikka ja keskuspankin riippumattomuus on myös elintärkeää, tästä asiasta olen samaa mieltä.
Discipline is vitally important and central bank independence is vitally important, I agree.
FinnishPidämme kiinni siitä, että poikkeuksellinen tuki on elintärkeä asia.
I repeat that what is needed is exceptional aid.
FinnishTämä on mielestäni elintärkeä asia erityisesti pienyrityksille, jotka tulevat markkinoille.
I think this is a matter of life and death, especially for small companies starting out in the aviation industry.
FinnishTämä elintärkeä periaate on säilytettävä - jos se vain on mahdollista tuhoamatta patenttijärjestelmää.
That is a vitally important principle to keep - if it can be done without destroying the patent regime.
FinnishTämä investointi on elintärkeä näinä vaikeina aikoina.
This investment is critical in these difficult times.
FinnishArvoisa rouva puhemies, arvoisat kollegat, arvoisa komissaari, luovutetun veren turvallisuus on elintärkeä asia.
Madam President, ladies and gentlemen, Commissioner, the safety of donated blood is a matter of life and death.
Finnish   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, meriympäristö on elintärkeä niin meille kuin tuleville sukupolvillekin.
   Mr President, Commissioner, the marine environment is vitally important to us all and to future generations.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, lentoturvallisuus on epäilemättä elintärkeä asia, emmekä voi jättää sitä huomiotta.
Madam President, there is no doubt that aviation safety is a vitally important issue and one that we cannot afford to ignore.
FinnishLähi-idällä on Euroopalle elintärkeä merkitys.
The Middle East is very special for Europe.
FinnishKomission esitys energia-alan puiteohjelmaksi on elintärkeä yhteisön energiapolitiikan tulevalle kehitykselle.
The Commission's proposal for the framework programme on energy is vitally important for the future development of a Community energy policy.
FinnishVuoristoalue ei ole suinkaan erillinen kokonaisuus, vaan päivastoin elintärkeä myös sitä ympäröiville alueille.
Mountain regions are not something self-contained at all; on the contrary they are of fundamental importance for the regions which surround them.
FinnishNyt unioni on jälleen ottanut tämän myönteisen roolin Irlannissa, ja talouden elvytyssuunnitelmalla on elintärkeä asema tässä suhteessa.
The Union has again taken on this positive role in Ireland and the recovery plan is vitally important in relation to this.
FinnishJos verkkosivuston toiminta estetään jossakin maassa, minun on vaikea tietää, tarkoittaisiko se, ettei se ole enää elintärkeä infrastruktuuri?
It is hard for me to know, if a website was blocked in one country, would that mean that it was no longer critical infrastructure?
FinnishMeidän on suoritettava tämä elintärkeä tehtävä, ja nähdäksemme yksi syy sen suureen merkitykseen on perusoikeuksien jakamattomuus.
We have a vitally important task to perform here, and, as we see it, one reason why it is important is that fundamental rights are indivisible.
FinnishKalastus ja maatalous turvaavat sosioekonomisen rakenteemme säilymisen, ja niillä on elintärkeä asema elintarvikemarkkinoillamme.
Fishing and agriculture guarantee the survival of our socio-economic fabric and contribute in a fundamental way to the supply of our food market.
FinnishNiiden olemassaololla ja menestyksellä on elintärkeä merkitys tuhansien työpaikkojen ja näiden alueiden taloudellisen kehityksen turvaamisessa.
Their existence and prosperity are the only way to secure thousands of jobs and safeguard the economic development of these regions.