FI elävä
volume_up
{melléknév}

elävä
Kuten muutamat ovat todenneet, elävä naudanliha ei tunne kipua, vaan kipua tuntevat elävät eläimet aivan kuten me.
It is not live beef, as some people have said, it is live animals which feel pain just as we do.
Tämä on elävä ja kehittyvä prosessi.
This is a live and developing process.
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
elävä (és: elollinen, elin-)
Ainakin meillä olisi elävä ihminen, ja uusi oikeudenkäynti voitaisiin järjestää.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Volkswagen-ryhmä sattuu olemaan elävä esimerkki innovatiivisesta yrityskulttuurista.
It so happens that the Volkswagen Group is a living example of an innovative business culture.
YTK on elävä esimerkki siitä, mitä eurooppalainen lisäarvo tarkoittaa.
The JRC is the living embodiment of what European added value means.
elävä (és: elossa, hengissä, elollinen)
Haluamme, että Välimeri on elävä, ei kuollut meri.
We want a Mediterranean that is alive, not a dead sea.
Itämeri on hyvin elävä osa kaikkien tätä sisämerta ympäröivien kahdeksan maan kulttuuria: niiden kirjallisuutta, musiikkia ja taidetta.
The Baltic Sea is very much alive in the culture of all eight of our countries surrounding this inland sea: in their literature, music and art.
Kristittyinä emme voi ottaa kantaa elämää vastaan, ja lapsi, joka ei ole vielä syntynyt, on yhtä elävä kuin sellainen, joka on syntynyt.
As Christians we cannot pronounce against life and the unborn child is just as alive as the child that has been born.
elävä (és: eloisa)
Tämä on elävä esimerkki siitä, etteivät nykyiset järjestelyt toimi.
That is a vivid illustration that the present arrangements are not working.
Tämä törkeä huijausyritys on elävä esimerkki asiasta.
We have a vivid illustration of this today with this gross manipulation.
Hän tietää sen peilikuvaksi, mutta sensorinen kokemus on elävä.
He knows it's a mirror reflection, but it's a vivid sensory experience.
elävä
elävä
elävä
volume_up
quick {mn} [arch.]

Példamondatok a(z) "elävä" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishElävä ja moniarvoinen tiedonvälitys on demokraattisen keskustelun perusta.
Lively, pluralistic information is the fundamental element of democratic debate.
FinnishEuron Eurooppa on pääoman Eurooppa, pääoman kautta elävä Eurooppa, pääomalle omistautunut Eurooppa.
The Europe of the euro is based on capital, run by capital and run for capital.
FinnishArvoisa puhemies, mielestäni tämä yhteiskeskustelu on elävä ja erinomainen osoitus siitä.
In my opinion, Mr President, this joint debate fully bears this out.
FinnishSinivalas, suurin maapallolla elävä olento -- tämä on väärin, täysin väärin.
The blue whale, the biggest creature that exists on the planet -- that is wrong, completely wrong.
FinnishVain Kuubassa elävä merikilpikonna ansaitsee myös täyden suojelun.
Full protection is also needed for the hawksbill turtle which is only to be found in Cuba.
FinnishNatura 2000 -ohjelman avulla on pelastettu Espanjassa elävä espanjanilves.
The Iberian lynx in Spain has been saved by Natura 2000.
FinnishElävä ihminen on tarpeen, jotta vauvat voivat tehdä tilastojaan.
It takes a human being for babies to take their statistics.
FinnishAloittakaamme tekemällä Amsterdamin sopimuksesta elävä hyödyntämällä kaikkia sen mahdollisuuksia.
Let us begin by bringing the Amsterdam Treaty to life and taking full advantage of all its potential.
FinnishArvoisat parlamentin jäsenet, puheenjohtajakaudet alkavat suurin tavoittein, mutta elävä elämä palauttaa meidät kaikki maan kamaralle.
Presidencies start with big goals, but real life brings us all back down to earth.
FinnishMuistakaamme, että elävä, kaupallinen ja kestävä maatalous on erittäin tärkeä osa maaseudun elämää.
We should not ignore the reality that a vibrant, commercial and sustainable farm sector is a vital component of rural life.
FinnishTällöin maille tulisi elävä intressi periä kaikki nämä tullit, koska ne saisivat ne kaikki itselleen.
In this way, the Member States would have a keen interest in collecting all these customs duties, as they would keep them themselves.
FinnishSyy on se, että panoksena on korvaamattoman arvokkaat pelimerkit, elävä luonto, jota ei saada takaisin, jos se menetetään.
The reason is that the stakes are very high indeed: we are gambling with nature, which will not be recovered if it is lost.
FinnishSitä, että Guantánamo Bayssä on leirejä, joihin ihmisiä internoidaan ilman oikeudenkäyntiä, ei kukaan sivistyneessä maailmassa elävä voi hyväksyä.
The existence of internment-without-trial camps in Guantanamo Bay has to unacceptable to anyone in a civilised society.
FinnishTämänpäiväisessä päätöslauselmassamme ei käsitellä sellaista johtajuutta, jota Afganistanin maanpaossa elävä kuningas voi tarjota kansalleen.
Today, our resolution does not reflect the sort of leadership which is available for the people of Afghanistan through their exiled king.
FinnishSe merkitsee myös luisumista kohti yhtenäistä kieltä, jota käyttävät ilman kotimaata, uskoa ja lakeja elävä eliitti ja sen propagandakoneisto.
It is also a slide towards the uniform language used by an elite which has no homeland, no faith and no laws, and its propaganda machines.
FinnishVieläkään ei tiedetä, osallistuuko tällä hetkellä Ranskassa maanpaossa elävä Abdel El-Nur, Sudanin vapautusarmeijan perustaja, näihin neuvotteluihin.
It is still unclear whether Abdel el-Nur - the founder of the Sudan Liberation Army, now exiled in France - will take part in these talks.
FinnishKyseessä on maanosa, joka on merkittävä luovan, taiteellisen, musiikillisen ja kirjallisen inspiraation lähde ja jolle on tunnusomaista voimakas ja elävä usko.
It is a continent of great creative, artistic, musical and literary inspiration; it is a continent of lively and exuberant faith.
FinnishSe on elävä esimerkki unioniin liittyville valtioille annetusta mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon jo ennen jäsenyyttä.
It is a vibrant example of the opportunity that was given to the accession countries to participate in and influence decisions even prior to membership.
FinnishMeidän on romutettava tämä vain paperien ja kuvan välityksellä elävä Eurooppa, joka ei vastaa sitä, mitä kansalaiset tosiasiassa suoraan toivovat.
What we must destroy is this Europe which lives by means of paper, by means of an image which does not correspond to what the citizens effectively want.
Finnish(ES) Arvoisa puhemies, Euroopassa elävä kymmenen miljoonan asukkaan romaniväestö muodostaisi keskikokoisen Euroopan unionin jäsenvaltion, jos kyseessä olisi valtio.
(ES) Mr President, the 10 million Roma people in Europe would constitute a medium-sized Member State of the European Union, if they were a State.