FI

ala {főnév}

volume_up
Tämä on vaikea mutta välttämätön toiminta-ala työsuojeluviranomaisille.
This is a difficult but necessary field of action for the work inspectorate.
Turvallisuuskysymys on ala, joka edellyttää nyt meiltä välittömiä toimia.
The issue of security is a field which currently requires immediate action on our part.
Kyseessä on ala, jolla ei pidä aliarvioida kansalaisten huolia.
It is a field in which public concern must not be underestimated.
Toinen kärsimään joutuva ala on siipikarjan, lampaiden ja nautakarjan kasvatus.
The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
Ala laatii itse luettelot ja osallistujat päättävät niistä yhteisymmärryksessä.
Lists are put together by the industry and decided on by consensus by the participants.
Ei ole olemassa ymmärrettäviä syitä jättää aurinkoenergia-ala sääntelyn ulkopuolelle.
There is no understandable reason for excluding the solar industry from the regulations.
Asianomaiset sopimukset myös työmarkkinaosapuolten välillä ala- ja konsernitasolla voisivat olla mahdollisia.
Analogous agreements between both sides of industry might also be considered at the branch or company level.
. – Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mietinnön aiheena on solujen ja kudosten siirto, joka on nopeasti kasvava lääketieteen ala.
. – Mr President, ladies and gentlemen, what is at issue here is the transplantation of cells and tissues, a fast-growing branch of medicine.
Sitä on päinvastoin helpotettava, sillä se varmistaa tulevaisuudessakin varmoja työpaikkoja Euroopassa ja maailmanlaajuisesti paremmin kuin mikään muu ala.
On the contrary, it must be facilitated for, like no other branch of industry, it guarantees jobs that are safe for the future, both in Europe and worldwide.
Pankeilla esimerkiksi on asiantuntemusta obligaatiomarkkinoilta, jotka ovat niille keskeinen ala.
A bank, for example, will have expertise in bond markets, which are at the core of the business.
Toisin on sellaisten yritysten arvopaperisääntelyssä, joille hyödykkeet ovat keskeinen ala.
The opposite is true for securities' regulators of a firm with commodities as the core of the business.
Ohjaavana periaatteena on pidettävä "sama ala, samat riskit, samat säännöt" -periaatetta.
The guiding principle here must be: 'same business, same risks, same rules'.
Voiko neuvosto ilmoittaa, mikä on tämän neuvotteluvaltuutuksen ala ja sisältö?
What are the scope and substance of the mandate?
Katson edelleen, että suhteemme ala on valtava.
I think again that the scope of our relationship is enormous.
Se tarkoittaa, että tämän strategisen suhteen ala on laaja.
That means that we have huge scope in this strategic relationship.
Energia on ala, jolla EU jakaa toimivallan jäsenvaltioiden kanssa.
Energy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
Vaihtoehtoisen lääketieteen ala on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen ja tunneherkkä aihe.
The sphere of non-conventional medicine is at present a highly topical and emotive one.
Yksi ala, joka erittäin hyvin sopisi tämän alueen monien menestysten kohteeksi, olisi varmasti maatalouden ala.
A sphere which would be very suitable for many successes in this area would certainly be that of agriculture.
Toinen olennainen ala on laittoman maahanmuuton torjunta ja terrorismi.
Another fundamental subject is the fight against illegal immigration and terrorism.
Maatalous on vaikea ala, ja arvostan hänen tapaansa käsitellä sitä.
Agriculture is a tough subject and I respect how she handles it.
Tämä ala on todellakin erityisenä yhteistyön kohteena.
Indeed, this area constitutes the subject of dedicated cooperation.

Példamondatok a(z) "ala" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishTämä ala tarjoaa valtavan määrän mahdollisuuksia, kehitysnäkymiä ja työpaikkoja.
The sector offers a huge range of opportunities, development potential and jobs.
Finnishtietotekniikka on toinen ala, jolla meillä on vielä paljon tehtävää toimielimenä.
The second area where we still have much to do as an Institution is informatics.
FinnishIhmiskauppa on itse asiassa maailman kolmanneksi tuottoisin laittoman kaupan ala.
As a matter of fact, it is the third most lucrative illicit trade in the world.
FinnishMielestäni kalastus on täysin kansalliseen – eikä EU:n – valvontaan kuuluva ala.
In my view, fishing is properly a matter for national control, not EU control.
FinnishTämä on vaikea monisäikeinen talouden ala, ja me menemme puolitiehen vastaan.
This is a difficult, complicated economic sector, and we are reaching out to it.
FinnishAla on monille kehitysmaille pääasiallinen viennin ja teollisuustyöpaikkojen lähde.
For many of them it is the main source of exports and of industrial employment.
FinnishTämä onkin ehkä eniten huolta aiheuttava ala ja suullisen kysymyksemme aihe.
This is perhaps the area of greatest concern and the focus of the oral question.
FinnishVoimme toki puhua ja lausua kauniita asioita, mutta ala tarvitsee käytännön apua.
We may talk and say many nice things, yet this sector is in need of practical help.
FinnishJääkö jokin ala reilua kauppaa käsittelevän, fair trade -direktiivin ulkopuolelle?
Will any sector be excluded from a fair trade directive's being applied to it?
FinnishMeillähän ei ole kuitenkaan vain kemian alaa, vaan meillä on myös biologian ala.
There is, though, not only the chemical sector, but also the organic sector.
FinnishBioteknologia on hyvin uusi ala, ja siitä on saatu hyvin vähän käytännön kokemusta.
Biotechnology is a very young sector and has had hardly any practical experience.
FinnishTämä on mielestämme erittäin tärkeä ala ajatus kansalaiskeskustelun kehittämisestä.
This, we think, is a very important area - the idea of developing civil dialogue.
FinnishKulttuuri on ala, jolla luodaan työpaikkoja ja vahvistetaan aidosti talouskasvua.
Culture is a sector that creates jobs and gives a genuine boost to economic growth.
FinnishAla tarvitsee taloudellista tukea alusten uudistamiseen ja uusien hankkimiseen.
The sector needs financial support in order to replace and update the fleet.
FinnishTutkimus on ala, joka voi tuottaa mahdollisimman suuren lisäarvon unionille.
The research sector is a sector which can bring maximum added value to the Union.
FinnishArvoisa komission jäsen, olen aina korostanut, että ala tuottaa huomattavia voittoja.
I have always pointed out, Commissioner, that substantial profits are being made.
FinnishEräs tällainen ala on kaksikäyttötuotteita koskevien säännösten noudattaminen.
Compliance with the regulation on products with a dual use is one such area.
FinnishKoko julkinen ala vannoo saman asian nimiin: taikasanana on vapauttaminen!
Throughout the public sector the same refrain is heard: liberalise, it' s magic!
FinnishEläinkokeet ovat erittäin kiistanalainen ala, johon liittyy moraalinen ongelma.
Animal testing is a highly controversial area and involves a moral dilemma.
FinnishTämä on ala, jolla säästöjä voidaan tehdä, ja tämä näkyy lopullisissa tuloksissa.
This is an area where savings can be made that will be evident in the final accounts.