finn-angol fordítás erre a szóra: ajoittain

FI

"ajoittain" angol fordítás

FI ajoittain
volume_up
{határozószó}

ajoittain
volume_up
at times [idióma]
Ajoittain jopa sotilaalliset yksiköt turvautuvat väkivaltaan ja ihmisoikeuksien loukkauksiin.
At times, even military units use violence and violate human rights.
Hyvät naiset ja herrat, keskustelu oli syvällinen ja ajoittain vaikea.
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
Kuulin ajoittain täysin vastakkaisia näkemyksiä samasta poliittisesta ryhmästä.
I heard what were, at times, diametrically opposed views from the same political group.
Ajoittain komissio voisi olla proaktiivisempi.
From time to time it could be more pro-active.
Vaikka se vaihteleekin ajoittain politiikan alan mukaan, on periaatteessa kyseessä sama ongelma.
There may be changes from time to time between this area of policy and that, but the problem is fundamentally the same.
On hyvin tärkeää, että parlamentti varmistaa ajoittain, että tiedämme, mitä olemme itse asiassa tekemässä.
It is very important that Parliament should make sure from time to time that we actually know what we are doing.
Olen samaa mieltä siitä, että biologista monimuotoisuutta koskevia kysymyksiä on käsitelty julkisissa keskusteluissa vain ajoittain.
I agree that biodiversity conservation issues are raised only intermittently in public debate.
Koska säännöstöä sovelletaan nykyisin vain ajoittain, on hyvä, että säännöstö otetaan yhteisön lainsäädännön osaksi.
Since the regulations are currently being applied only intermittently, it is good that they are being incorporated into Community legislation.
Menetimme suuria summia vuonna 2007, ja joudumme nyt kamppailemaan valvontajärjestelmien kanssa, joita on tuskin edes olemassa tai jotka toimivat vain ajoittain.
We lost a great deal of money in 2007 and now have to contend with control systems which are barely even there or control systems which only function intermittently.
      Arvoisa puhemies, maailmaa koettelee ajoittain suuri luonnonkatastrofi.
      Mr President, every once in a while the world is hit by a major natural disaster.
Se voisi osallistua ajoittain neuvotteluihin sen sijaan, että se sysää vastuun ratkaisun löytämisestä yksin komission jäsenen harteille.
It could get involved in the negotiations once in a while, rather than simply saying, 'we'll let the Commissioner get on with it until he finally comes up with something'.

Példamondatok a(z) "ajoittain" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

FinnishAion kuitenkin vastata, koska huomautukset olivat ajoittain varsin kohtuuttomia.
I shall reply, however, because the comments have occasionally been very excessive.
FinnishOnhan niin, että ajoittain myös naiset varmistavat talouden vakauden säilymisen.
Finally, it is also women who, time and again, ensure stability in the area of finances.
FinnishAjoittain on esitetty arvostelua siitä, että tämä ulottuvuus ei ole todella keskeinen ala.
The occasional criticism has been made that this dimension is not really central.
FinnishNäihin kolmeen tekijään törmätään myös ajoittain Euroopan unionissa.
Those three factors, incidentally, are also present within the European Union.
FinnishEuroopassa on ajoittain joillain alueilla suuri toimituskatkojen vaara.
Some of the time, and in some areas, Europe is at high risk of a black-out.
FinnishTurkki on ajoittain ottanut esiin monia kiistakysymyksiä Egeanmerellä.
Turkey has disputed a number of issues in the Aegean at one time or another.
FinnishSuhteet oikeusasiamieheen ovat ajoittain synnyttäneet näkemyseroja.
Relations with the Ombudsman have occasionally given rise to differences of opinion.
FinnishToisena osa-alueena on ilmastonmuutoksen ja sen ajoittain traagisten seurausten torjunta.
The second area: the fight against climate change and its sometimes tragic consequences.
FinnishAiemmin ilmaisinalue saattoi ajoittain täyttyä kuvakkeista.
In the past, the notification area could sometimes become cluttered with icons.
FinnishMeillä on tänä syksynä epäilemättä ajoittain kiihkeitä keskusteluja.
No doubt we shall have the occasional heated discussion this autumn.
FinnishJopa onnellisimmassakin avioliitossa on ajoittain erimielisyyksiä.
Even the happiest marriages occasionally have points of disagreement.
FinnishOn aina hyvä, kun hän huomaa ajoittain metelöivänsä liikaa.
It is always good when he notices that he occasionally makes too much noise.
FinnishTämänhetkisen väliaikaisen sopimuksen mukaisesti periaatteiden noudattamista valvotaan ajoittain.
Under the present interim agreement respect of these principles is periodically monitored.
FinnishMonet verkkoselaimet voivat myös tarjota tietoturvapäivityksiä ajoittain.
Also, many web browsers offer security updates periodically.
FinnishLuulin ajoittain ymmärtäväni puheenvuoroista, että tuen myöntäminen ei enää tule kyseeseen.
Sometimes, from some of the speeches, my understanding was that it is no longer a question of giving aid.
FinnishTarkista Internet Explorer 9:n lataamisen sivulta ajoittain, onko Internet Explorer 9:lle päivityksiä.
Check the Download Internet Explorer 9 webpage periodically for updates to Internet Explorer 9.
FinnishSe on voinut kestää kauan ja ajoittain se on ollut todella vaikeaa, mutta aina olen yrittänyt.
This could take a long time and there were periods when it was really very difficult, but I always tried.
FinnishKomission sekä myös joidenkin parlamentin jäsenten rooli jäi meille ajoittain epäselväksi.
The roles played by the Commission, and indeed also by some Members, were in our view not always transparent.
FinnishOlen kuitenkin päättänyt pidättäytyä äänestämästä, koska mietintö oli ajoittain hyvin protektionistinen.
I have, nevertheless, chosen to abstain, because the report was strongly protectionist in places.
FinnishTämä on asia, joka tulee esiin täällä ajoittain, mutta se on kuitenkin erittäin tärkeä.
This is a matter that crops up in this Chamber time and time again, but it is nevertheless a highly important one!