dán-angol fordítás erre a szóra: tydeliggøre

DA

"tydeliggøre" angol fordítás

DA tydeliggøre
volume_up
{ige}

Denne betænkning sigter således mod at tydeliggøre, men ikke mod at foreskrive.
The aim therefore of this report is to clarify and not to dictate.
Målet var at tydeliggøre og at udvide fondens anvendelsesområde.
The objective was to clarify and extend the scope of the Fund.
Hr. formand, formålet med mit ændringsforslag er at tydeliggøre og forbedre teksten.
Mr President, the aim of my amendment is to clarify and improve the text.
tydeliggøre
Jeg håber, at vi i dag kan tydeliggøre baggrunden for vores beslutning over for denne offentlighed.
I hope we can make clear to the public the reasons for our decision today.
Vi skal tydeliggøre, at det at have børn også er forbundet med glæde og rigdom i livet, og vi skal opmuntre familierne.
We must make clear that having children also brings happiness and enriches life, and we must provide incentives for families.
Jeg vil gerne komme med et eksempel fra det land, hvor jeg er valgt, for at tydeliggøre, at det efter min mening på lang sigt ikke vil være nok, at der kun indsamles data.
I will take an example from the country in which I was elected in order to make clear how, in my view, it will certainly not, in the long term, remain just a matter of gathering data.
Transnationale uddannelsespolitiske udvekslingsforanstaltninger kan tydeliggøre, hvor vigtigt det er med en tæt forbindelse mellem erhvervsmæssig erfaring og skoleuddannelse.
Educational exchanges between countries can serve to underline the importance of a close link between professional experience and training received in school.
tydeliggøre (és: konkretisere)
volume_up
to nail down sth {i.} [közny.]

Példamondatok a(z) "tydeliggøre" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DanishDenne lovgivning vil tydeliggøre farerne ved at ryge og redde tusinder af liv.
This legislation will spell out the dangers of smoking and save thousands of lives.
DanishDerfor tager beslutningsforslaget udelukkende sigte på at tydeliggøre kriseaspektet.
Indeed, the resolution seeks purely to stress the fact that there is a crisis.
DanishFølgende ændringsforslag har til formål at tydeliggøre Kommissionens forslag.
The following amendments are aimed at clarifying the Commission's proposal.
DanishIndledningsvis vil jeg gerne tydeliggøre to punkter, jeg synes er væsentlige.
I would like to start by clarifying two points that seem essential to me.
DanishVed at stemme imod kan de tydeliggøre, at de skamløst ønsker at fylde deres egne lommer.
We realise that voting ‘ no ’ at this stage will not yield any further improvements.
DanishFor at tydeliggøre beslutningsforslaget på dette punkt har jeg stillet et ændringsforslag.
I have put down an amendment clarifying the resolution in this regard.
DanishVi skal også tydeliggøre medlemsstaternes ansvar i denne forbindelse.
We must also make the Member States’ responsibilities clear on this.
DanishDet er bydende nødvendigt at tydeliggøre disse foranstaltninger.
It is absolutely necessary to make these measures clear.
DanishForslaget tager især sigte på at tydeliggøre og skærpe kravene og styrke håndhævelsesreglerne.
It focuses in particular on long journeys, as it is these journeys that are most likely to cause problems.
DanishVi har mulighed for her at tydeliggøre det, som hun opfordrer til.
We have a chance here to voice her demands for her.
DanishDet vil Europa-Parlamentet tydeliggøre i dag med sin beslutning.
Parliament’ s resolution today will make that clear.
DanishJeg håber, at denne ulykkelige situation vil tydeliggøre dette behov og overbevise dem, som ikke er enige.
I trust that this unfortunate situation will make this need clearer and convince those who disagree.
DanishJeg tror ikke, at Den Europæiske Union behøver tydeliggøre ret meget mere over for den tyrkiske regering.
I think that there is little more that the European Union needs to spell out to the Turkish Government.
DanishDer er dog nogle punkter, som jeg gerne vil tydeliggøre.
There are some points that I feel need to be clarified.
DanishJeg vil blot tydeliggøre, at det under ingen omstændigheder er sådan, at visse medier arbejder for mig.
At federal level the Commission is working with Member States to strengthen political dialogue with Nigeria.
DanishMen han ville dermed tydeliggøre, at Den Hellige Augustin har sine rødder i dagens Algeriet.
We might regard this as gesture politics, but he wanted to show that St Augustine's origins lie in what is now Algeria.
DanishHvilken betydning dette institut i øvrigt har haft i Latinamerika, vil jeg gerne tydeliggøre med et eksempel.
I would incidentally like to give an example of just how important this institute was in Latin America.
DanishJeg vil imidlertid også gerne tydeliggøre, at vi ikke her taler om at oprette et europæisk politi.
I also wish to make it clear, however, that what we are talking about here is not the creation of a European police force.
DanishVi må egentlig tydeliggøre dette lidt mere.
We should really spell this out a little more clearly.
DanishDet gør den i en grad, så de få ændringsforslag begrænser sig til indholdsmæssigt at tydeliggøre bestemmelserne.
This means that the few amendments that have been tabled are confined to clarifying the content of the provisions.