dán-angol fordítás erre a szóra: simpel

DA

"simpel" angol fordítás

DA simpel
volume_up
{melléknév}

Det er tydeligt, at en simpel forvaltning af landenes ledelse ikke er tilstrækkelig.
Obviously, simple management by the intergovernmental conference is not enough.
Aftalen med Mauretanien fik en simpel høringsprocedure.
The agreement with Mauritius was subject to a simple, consultative procedure.
Den vigtigste konklusion herfra kan synes simpel: Echelon eksisterer.
The most important conclusion may appear simple: ECHELON does in fact exist.
Er der tale om en fælles markedsordning eller en simpel forordning?
Is a Common Market Organisation appropriate, or a simple regulation?
Er energi et " fælles gode " eller en simpel vare?
Is energy a 'common asset ' or just a commodity?
Skal man ud fra simpel sund fornuft begrænse den pålagte byrde for at undgå, at visse lande, især Frankrig, udplyndres?
Should we limit, out of simple common sense, the sacrifice imposed to prevent the despoliation of some countries, such as France?
simpel (és: klar, letforståelig, tydelig)

Példamondatok a(z) "simpel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DanishPlanter og dyr er ikke produktionsfaktorer, som kan modificeres på simpel vis.
Plants and animals are not production factors which can simply be manipulated.
DanishBetænkningens udsagn om det gnidningsfri samvirke er simpel juridisk nonsens.
The report's talk of smooth cooperation is sheer nonsense, legally speaking.
DanishDet er ikke en simpel budget- eller skatteudligning fra et land til et andet.
It is not merely a budgetary or fiscal transfer from one country to another.
DanishDerfor er det ikke tilstrækkeligt med en simpel harmonisering af retsforskrifterne.
Therefore, the mere harmonisation of legal instruments is not sufficient.
DanishDet er desværre ikke helt tilfældet, og det er der en simpel grund til.
Most are clinically benign to moderate, but some are serious and a few are fatal.
DanishDet er en første linje, som er simpel og enkel, men, tror jeg, tilfredsstillende.
This is simply a first step, but one I think we can be satisfied with.
DanishVi behøver blot tænke os til indholdet i et program kaldet " simpel " energi.
We need only imagine the contents of a programme called'stupid ' energy.
DanishDet drejer sig altså om en simpel formel og fuldstændig reguleret beføjelse.
We are therefore talking about a formal and fully regulated competence.
DanishVi har her først og fremmest en præcis, en simpel regel, der kun stiller få krav.
What we have here is a precise, straightforward rule that lays down only a few requirements.
DanishMidvejsevalueringen sammenfatter således Lissabon-strategien i en simpel ligning:
Competitiveness is no longer the sum total of wishful thinking.
DanishHr. formand, jeg spurgte, om Rådet agter at indføre en sådan ordning med en simpel lommeregner.
Mr President, I asked if the Council intended to introduce this ready reckoner system.
DanishReelt drejer det sig om en simpel forpligtelse til at afgive beretning til Europa-Parlamentet.
In fact, the ECB is bound merely by the obligation to report to the European Parliament.
DanishMin konklusion er således, at man ikke tilfører meget af værdi ved en simpel grænseovervågning.
My conclusion therefore is that not much of value would be achieved by border controls alone.
DanishUndskyldningen, der er begrundet i den amerikanske embargo, er en alt for simpel undskyldning.
Using the North American embargo as an excuse is too simplistic.
DanishDenne betænkning samt ændringsforslagene adskiller sig ved en simpel og klar præsentation.
This report and the amendments distinguish themselves by their simplicity and clarity of presentation.
DanishI New Orleans var der en simpel regel: Den, der har en bil, bliver reddet, den, der ikke har, går til grunde.
The doubling of the resources of the High Commissioner for Human Rights is also good.
DanishSom forsvar for disse og deres effektivitet kan vi ikke nøjes med en simpel kontrol fra Europa-Parlamentet.
All this would divert the EDF from its purpose, which is development.
DanishI dette tilfælde drejer det sig om en simpel færdselsforseelse, og der er ikke noget politisk element i den.
In this case we are dealing with a mere traffic offence, which has nothing to do with politics.
DanishVil Kommissionen forsøge at erstatte samarbejdsprocessen med en simpel høring af Parlamentet?
Is the Commission trying to replace the co-operation process with a process of simply consulting the European Parliament?
DanishMåske bare med en simpel ordassocieringsprøve.
Above all, he says that the system must benefit passengers.