dán-angol fordítás erre a szóra: påhvile

DA

"påhvile" angol fordítás

DA

påhvile {ige}

volume_up
Dette vil være overordentligt betydningsfuldt, og ansvaret vil påhvile dem, der arbejder med onlinetjenester.
This will be of the utmost importance, and responsibility will lie with those working in online services.
Til slut skal det lige med, at kompetencen til at bedømme, om der er tale om en dominerende indflydelse, skal påhvile de kompetente myndigheder.
Finally, another objection is that the responsibility for assessing the presence of a dominant influence is to lie with the competent authorities.
Vi mener, at det endelige ansvar skal påhvile Kommissionen.
We think ultimate responsibility must rest with the Commission.
Hovedansvaret for at målsætningerne nås, skal påhvile medlemsstaterne, men i samarbejde med EU-organer, europæiske organisationer, virksomheder og internationale organisationer.
Prime responsibility for achieving this goal must rest with the Member States but this is to be in conjunction with EU bodies, European organisations, companies and international organisations.

Példamondatok a(z) "påhvile" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

DanishPå lang sigt skal det påhvile dem at træffe afgørelse om deres formandskaber.
In the long term too, they should also bear responsibility for deciding who should preside over them.
DanishDirektivet fastlægger, at udgifterne til behandlingen helt skal påhvile fabrikanterne.
In fact, the directive stipulates that the cost of treatment will be borne entirely by the producers.
DanishEfterspørgselsstyringen bør påhvile dem, der har udbytte heraf.
The management of demand is a service, and as such must be paid for by those who reap its benefits.
DanishFor det andet finder vi, at det juridiske ansvar for de pågældende opgaver fortsat fuldt og direkte bør påhvile Kommissionen.
Secondly, we believe that the Commission's legal responsibility should be complete and direct.
DanishAnsvaret for at informere borgerne om solens virkninger på huden bør påhvile medlemsstaternes regeringer.
I voted for the various amendments which deleted natural sources of optical radiation from the scope of this Directive.
DanishDen udgift, der opstår i forbindelse med aflytning af kommunikation, påhviler og skal påhvile staten.
Costs arising in connection with the interception of telecommunications are currently borne by the State, and should continue to be so.
DanishDer er hidtil ikke konstateret tegn på nedrustning, og vi må aldrig glemme, at bevisbyrden i denne sag bør påhvile Saddam Hussein.
There has to date been no evidence of disarmament; and let us never forget: the burden of proof here must be with Saddam.
DanishMellem 75 % og 95 % af udgifterne i denne forbindelse vil vedrøre udskiftningen af vandrør i boliger og vil derfor påhvile ejerne.
Between 75 % and 95 % of the necessary expenditure will relate to the replacement of pipes in dwellings and will therefore be borne by the householders.
DanishDet vil påhvile hende at sørge for, at formandskabet og den irske regerings reaktion bliver forelagt for det relevante parlamentsudvalg.
It would fall to her to ensure that the response of the presidency and the Irish Government will be made to the relevant European Parliament committee.
DanishPå den ene side lader de initiativet påhvile medlemsstaterne, på den anden skal distributionsselskaberne overtales til at gå i en bestemt retning.
Firstly they leave the initiative to the Member States, and then say that it is necessary to persuade distributor undertakings to move in this direction.
DanishDet kommer nu til at påhvile det at indlede tiltrædelsesforhandlinger med de nye ansøgerlande, som hver især har specielle kendetegn.
It has fallen to Britain's lot to begin the accession negotiations with the new candidates for membership, and this time the candidates all have something different about them.
DanishJeg finder, at det i høj grad vil påhvile Dem, kommissionsformand Santer, allerede i dag at lade os forstå, om denne grimme affære skal blive en god begivenhed for Kommissionens fremtid.
I believe it will be very much your responsibility, President Santer, to explain to us today whether this ugly business can become a good opportunity for the future of the Commission.
DanishDet er klart, at omkostningerne til disse investeringer hovedsagelig vil komme til at påhvile de pågældende lande, hvilket især vil gå ud over landenes budgetter, som allerede er under hårdt pres.
It is clear that the cost of these investments will be borne mainly by the countries involved, a particularly painful burden for the national budgets, which are already under severe pressure.