cseh-angol fordítás erre a szóra: ztráty

CS

"ztráty" angol fordítás

volume_up
ztráty {nőn. tsz}

CS ztráty
volume_up
{nőnem, többes szám}

ztráty (és: škody)
Naše evropské letecké společnosti a letiště utrpěly katastrofální finanční ztráty.
Our European airlines and airports have suffered catastrophic financial losses.
Evropským producentům tak vznikly velké ztráty, nehledě na ztráty na celních poplatcích.
This is what has caused heavy losses to European producers, never mind the losses from customs payments.
Někteří raději minimalizují utrpěné ztráty, než by maximalizovali kolektivní zisky.
Some prefer to minimise perceived losses rather than maximise collective gains.
ztráty

Példamondatok a(z) "ztráty" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

CzechNikdo se ho nebude držet, pokud jeho provádění Evropě přinese hospodářské ztráty.
No-one will follow it if the European economy loses out in its implementation.
CzechStále častější jsou případy ztráty zaměstnání a ženy se stávají stále chudšími.
Situations of loss of income are on the increase and women are getting poorer.
CzechNaše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
CzechŘidičům by měly také usnadnit obsluhu vozidla, snižovat nebezpečí ztráty koncentrace.
They aim to make driving easier and reduce the risk of loss of concentration.
CzechVidíme, že v důsledku těchto katastrof nám také hrozí obrovské ztráty na životech.
We can see that we risk ending up with mega-killings as well due to these catastrophes.
CzechHospodářské ztráty způsobené katastrofami jsou v těchto zemích také obvykle mnohem větší.
The economic cost of such disasters is also much greater in these countries.
CzechZtráty na životech byly doprovázeny zničením většiny civilní infrastruktury.
The loss of human lives was coupled with the destruction of most civilian infrastructure.
CzechPřijatá zpráva navrhuje mateřskou dovolenou v délce 20 týdnů bez jakékoli ztráty výdělku.
The report adopted proposes maternity leave of 20 weeks without any loss of earnings.
CzechSkutečným rizikem je možnost ztráty 330 milionů eur ze Strukturálních fondů.
The real risk is of losing the EUR 330 million Structural Fund money.
CzechAle pokud se tyto ztráty nebo zesílení vyskytují ve špatném genu, můžeme být nemocní.
But if these deletions or amplifications occurred in the wrong gene, maybe we'll feel sick.
CzechDobré půdní a vodní hospodářství jsou proto pro prevenci ztráty zemědělské půdy důležité.
Good soil and water management are therefore essential to prevent the loss of farmland.
CzechStanovisko ECB k dánské záruce za ztráty v souvislosti s rozšířeným kompenzačním systémem
ECB Opinion on a Danish loss guarantee in connection with an extended compensation scheme
CzechDovolte mi vysvětlit důležitost zajištění přeshraničních úlev za ztráty pro vnitřní trh.
Let me explain the importance of granting cross-border loss relief for the internal market.
CzechVálka za nezávislost byla krvavá a znamenala velké ztráty na životech.
The war of independence was bloody and involved heavy loss of life.
CzechStojíme tváří v tvář tomu nejhrůznějšímu scénáři ztráty Suezského průplavu.
We face the most horrifying scenario of losing the Suez Canal.
CzechTo nám naznačuje, že i v případě ztráty sluchu cit pro hudbu zůstává.
What that suggests is that, even in the case of hearing loss, the capacity for music remains.
CzechHrozit bychom se měli mnohem vážnějších věcí než ztráty pohodlného života.
We have much greater things than our everyday comfort to fear.
CzechPodpora poskytnutá členskými státy bohužel vážné ztráty příjmů nenahradila.
Unfortunately, the aid granted by the Member States has not made up for the serious loss of income.
CzechZde vzniká stále větší plocha nenahraditelné ztráty hodnoty půdy.
Ever greater areas are experiencing irreparable soil degradation here.
CzechTyto ztráty budou ještě vyšší, bude-li tato dohoda uzavřena jako dvoustranná a zároveň i na úrovni WTO.
These will be even higher if the agreement is both bilateral and made at WTO level.