cseh-angol fordítás erre a szóra: týkat se

CS

"týkat se" angol fordítás

volume_up
týkat se {visszah. i}

CS týkat se
volume_up
{visszaható ige}

1. általános

týkat se (és: pokládat, považovat)
týkat se (és: náležet, přináležet)
týkat se (és: zabývat se)
týkat se (és: připisovat)
A týkat se to musí jak zemí AKT, tak Číny.
This must apply both to ACP countries and to China.
týkat se

2. "koho/čeho"

Hasonló fordítások a(z) "týkat se" szóra angolul

se prepozíció
English
se névmás
sát ige
English
tykat ige

Példamondatok a(z) "týkat se" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

CzechRád bych však zdůraznil, že tato rozprava by se neměla týkat jen nákladů.
However, I would like to stress that this debate should not just be about costs.
CzechMoje dnešní vyprávění o černých dírách se bude týkat jedné konkrétní černé díry.
So, my story today about black holes is about one particular black hole.
CzechTato opatření se musí týkat jaderné energie a hledání nových zdrojů zemního plynu.
These measures must include nuclear energy and a quest for new sources of natural gas.
CzechRozprava se bude konat zítra v plénu a bude se týkat rovněž tohoto tématu.
A debate will be held tomorrow in plenary, and this subject will also be discussed.
CzechTato podpora a toto úsilí se budou týkat, jak bylo řečeno, mnoha oblastí.
This support and these efforts will be implemented, as has been said, in many areas.
CzechPokud jde o využití údajů PNR, mělo by se týkat rovněž závažné trestné činnosti.
As regards the use of PNR data, we should also include serious crime.
CzechTo se musí týkat i Číny, která je nejčastějším viníkem v podobných případech.
This must include China, which is the usual culprit in such situations.
CzechDialog by se měl týkat také možnosti účasti všech Tibeťanů na rozhodování.
The dialogue should also address the participation of all Tibetans in decision making.
CzechZvláště přísné tresty se musí týkat zdravotnických pracovníků nebo zdravotních pojišťoven.
Punishments must be particularly severe for health professionals or insurance companies.
CzechPokud se máme hádat, musí se to týkat této agendy, nikoli jejích poslů.
If we are to argue, it must be about that agenda, not its messengers.
CzechÚplné zpřístupnění by se mělo týkat nejen platů, ale i poplatků, pozvání na večeře atd.
Complete disclosure should include not only salaries, but also fees, invitations to dinner, etc.
CzechA bude se týkat i mandátu, který byl přijat Evropskou radou.
Finally, it is about having a mandate that has been adopted by the European Council.
CzechAvšak nebude tu žádné lidové hlasování, které se bude týkat všech občanů.
However, there will be no popular vote involving all citizens.
CzechChceme s Irákem vést širší a hlubší politický dialog, který by se měl týkat také lidských práv.
We want a broader and deeper political dialogue with Iraq, which should also cover human rights.
CzechPrvní se bude týkat podpory sbližování systémů pojištění vkladů.
Firstly to promote the convergence of deposit guarantee schemes.
CzechNyní je čas převzít odpovědnost, a tato odpovědnost se bude týkat Evropy a členských států.
Now is the time to take responsibility, and responsibility also involves Europe and the Member States.
CzechA tyto preventivní útoky se nemusí týkat pouze kyberprostoru.
And these preemptive attacks might not just remain in cyberspace.
CzechBudeme mít dvě nařízení: jedno se bude týkat samotného patentu, druhé jazykového systému.
We are going to have two regulations: one about the patent itself, and the other about the language system.
CzechTy se musejí týkat rovněž zemí, jako je Barma nebo Thajsko.
This must also be relevant to countries like Burma or Thailand.
CzechZ programu Rady již byly odstraněny veškeré návrhy, které by se mohly týkat zaměstnanosti.
The agenda for this Council has already been expurgated of any proposals that might have related to employment.