cseh-angol fordítás erre a szóra: nabízet

CS

"nabízet" angol fordítás

CS nabízet
volume_up
[nabízím] {ige}

Pane předsedo, Evropa musí nabízet ochranu bez ochranářství, bez protekcionismu.
Mr President, Europe must offer protection without protectionism.
Budeme jim k tomu nabízet přátelskou podporu, ale víme o možných rizicích.
We will offer them friendly encouragement to do so, but we know the risks.
Nemůžeme krátkodobě nabízet nová členství. Není to možné.
We cannot offer new memberships here either in the short term; that is not possible.
Vláda Spojeného království samozřejmě nabízí peníze z Fondu solidarity.
Obviously the UK Government has put in a bid for solidarity fund money.
. ~~~ Tím se pak snižuje částka, kterou jsou inzerenti ochotni nabízet za zobrazení reklam na vaší stránce.
Invalid click activity decreases advertiser conversion rates which in turn decreases the amount that advertisers are willing to bid for their ads to show on your page.
Chytré stanovení cen umožňuje inzerentům nabízet s jistotou maximální částku, kterou jsou ochotni zaplatit za reklamy, což v průběhu času zvyšuje příjmy majitelů stránek.
If a click is determined to be less likely to lead to a business result like a purchase or a newsletter sign-up, an advertiser’s maximum bid may be reduced.
nabízet (és: šmelit)

Példamondatok a(z) "nabízet" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Czech"Vyvážený” znamená požadovat zlepšení, a zároveň nabízet pomoc.
'Balanced' means asking for improvements and at the same time offering assistance.
CzechStejně tak nejde v této diskusi o to nabízet alkohol občanům, což zpráva rovněž zdůrazňuje.
Nor is this discussion about offering our citizens alcohol, as the report also makes clear.
CzechTím, kdo rozhoduje o tom, co v rámci zemědělství budeme nabízet, není komisař pro obchod.
It is not the Trade Commissioner who decides what agricultural offers will be put on the table.
CzechKdy se konečně naučíme nabízet dobré zprávy správným způsobem?
When shall we finally learn to market good news properly?
CzechBudeme vám usilovně nabízet pomoc správným směrem, jelikož to pro nás má velký význam.
We will endeavour to help you so that we make progress in the right direction, because this is very important to us.
CzechTento šílený trend musíme zastavit, a to tak, že našim občanům budeme nabízet kvalitní, místně vyráběné potraviny.
We must stop this insane process by offering our citizens quality, locally produced food.
CzechSlužba Windows Update může nabízet aktualizované ovladače.
Updated drivers might be available through Windows Update.
CzechNeosobujme si právo soudit technologie a nabízet některým podporu, zatímco jiné budeme zatracovat.
Let us not assume the right to stand in judgment over technologies, offering support to some, while condemning others.
CzechVětšinu nových počítačů lze spouštět ze zařízení USB, ale některé starší počítače tuto možnost nabízet nemusejí.
Most newer computers can start from a USB device, but some older computers might not have this capability.
CzechHodnocení napomáhají prodejcům nabízet lepší služby a kupujícím umožňují se při nákupu lépe rozhodovat.
Reviews help sellers provide a positive shopping experience and allow shoppers to make informed purchasing decisions.
CzechTento portál by měl nabízet přístup k právním databázím a soudním i mimosoudním elektronickým opravným prostředkům.
The portal should have access to legal databases and to judicial and non-judicial electronic means of appeal.
CzechFunkce Moje poloha umožňuje vyhledávači Google nabízet přesnější místní výsledky vyhledávání, pokud jsou potřebné informace dostupné.
My Location provides more accurate local search results on Google when information is available.
CzechRád bych proto vyzval k opatrnosti, když budeme Spojeným státům a členským státům Evropské unie nabízet poradenství.
I would therefore urge caution when offering advice to the United States and to Member States of the European Union.
CzechA když začnete podnikat, máte možnost nabízet své výrobky i služby v celé EU – tedy na trhu o 500 milionech spotřebitelů.
And you can start a company, sell your products and do business in a market of 500 million people across the EU.
CzechV odstavci 24 se hovoří o tom, že je nezbytné nabízet sportovní koedukaci u dětí v preprimárním a primárním vzdělávání.
Paragraph 24 talks about the importance of offering sports coeducation for children at nursery and primary schools.
CzechDopravci si musejí být vědomi toho, že je třeba nabízet kvalitu a současně jezdit podle časového plánu, který vyhlásili.
Carriers must be aware that they need to provide quality while also guaranteeing the schedule they have announced.
CzechPokud chcete jazykovou sadu sdílet nebo nabízet k další distribuci, bude nutné ji stáhnout pomocí služby Stažení softwaru.
If you want to share or redistribute a language pack, you’ll need to download it from the Download Center instead.
CzechČlenské státy začaly nabízet pomoc prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Společenství velmi brzy po katastrofě.
Member States started offering their help through the Community Civil Protection Mechanism at a very early stage of the disaster.
CzechMěli bychom využít čas mezi těmito cykly mnohem intenzivněji tím, že budeme nabízet smysluplný sportovní model pro školní děti po celý rok.
We should use time in between more intensively by offering a meaningful sports calendar for school children.
CzechProto vítám návrh Komise posilovat Evropskou politiku sousedství tím, že bude našim partnerům nabízet nové podněty k reformám.
Therefore I welcome the Commission proposal for strengthening the ENP by offering our partners new incentives for reforms.