cseh-angol fordítás erre a szóra: dokázat

CS

"dokázat" angol fordítás

CS dokázat
volume_up
[dokážu] {ige}

1. általános

Tímto kompromisem chceme dokázat, že jsme schopni nabídnout přiměřenou odpověď.
We want to show that we are capable of giving an answer on this compromise.
Chci totiž dokázat přítomnost hmoty uvnitř co nejmenšího prostoru.
Because I want to show there is a mass inside as small a region as possible.
V každém jednotlivém případě můžeme dokázat, že Lisabon přináší zlepšení.
In every single case, we can show that Lisbon brings improvement.
Potřebujeme dokázat, že jsme služebníky lidí, a ne jejich pány.
We need to demonstrate that we are the servants of the people, and not their masters.
Ještě pořád můžete dokázat, že vás názor Evropského parlamentu zajímá.
You can still demonstrate that you are interested in the opinion of the European Parliament.
Myslím, že bychom těm, kdo nás zvolili, měli dokázat, že postupujeme transparentně a konzistentně.
I think that we must demonstrate transparency and integrity to those who elected us.
Nicméně spolupráce může v této oblasti dokázat mnohem více než nátlak.
However, a cooperative tone can achieve much more in this area than the appearance of coercion.
S nedostatečnou místní infrastrukturou a prostředky však nemohou dokázat všechno.
However, there is a limit to what they are able to achieve if local infrastructure and funding are insufficient.
Pan Deprez má pravdu - přečtete-li si všechny články, bude vám jasnější, co zde můžeme dokázat.
Mr Deprez is right: if you read all the articles together, then what we can achieve here becomes clearer.
Dámy a pánové, jistě chcete svým voličům dokázat, že s jejich finančními prostředky nakládáte zodpovědně.
Ladies and gentlemen, you want to prove to the voters that you manage their funds responsibly.
Co jsme dokázali s Ukrajinou, Moldavskem a Ruskem, bychom měli dokázat i s Běloruskem.
What we have managed with Ukraine, Moldova and Russia we should also be able to do with Belarus.
Za prvé, musíme dokázat zformulovat jednotný evropský výklad války a důvodů války, jinak řečeno, společnou evropskou paměť.
First, we must manage to formulate a uniform European interpretation of war and the reasons for war, that is to say a common European memory.
Bakterie tedy mají tyto společné vzorce chování, a můžou provádět úkony, které by nikdy nemohly dokázat, kdyby se chovali jen jako jednotlivci.
What happens is that bacteria have these collective behaviors, and they can carry out tasks that they could never accomplish if they simply acted as individuals.
dokázat
dokázat (és: uspět, zvadnout)

2. matematika

dokázat
Jestliže chceme pesimistům dokázat, že se mýlí, musíme vyřešit dvě konkrétní otázky.
We have to resolve two specific issues if we are to prove the pessimists wrong.
Musí svým vlastním občanům dokázat, že je společným projektem naplněným solidaritou.
It must prove to its own citizens that it is a common project imbued with solidarity.
Komise by nyní měla dokázat, že dokáže situaci zvládnout.
The Commission should now also prove that it can get the situation under control.

Példamondatok a(z) "dokázat" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

CzechDokázali jsme to v Cancúnu, ale musíme to dokázat také u cílů snížení emisí.
We did so in Cancún, but we must also do so with regard to the reduction targets.
CzechV podstatě, tohle je příklad, na kterém to mohou soukromé společnosti dokázat.
Actually, this is an instance where private companies can provide that.
CzechV některých případech lze dokázat, že se raději účastnili konferencí politických stran.
Sometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences.
CzechMusíme se poučit ze svých zkušenosti a dokázat nabídnout pomoc rychle.
We need to learn from experience and be able to offer assistance quickly.
CzechPoslanci i občané musí dokázat určit přesnou identitu těchto aktérů.
Members, like citizens, must be able to determine the precise identity of these actors.
CzechTo je dobré, jsem však přesvědčen, že v budoucnosti musíme dokázat víc.
That is welcome, but I believe we need to do much more in the future.
CzechVe světě toho můžeme dokázat mnoho, ale netušíme, jaké jsou skutečné ceny ani velikosti.
There are many, many things we can do out there, but we've not had the prices, nor the sizes.
CzechEvropská unie musí dokázat jednat rychle a i nadále musí být schopna přispívat tam, kde je třeba.
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
CzechCo jsme dokázali s Ukrajinou, Moldavskem a Ruskem, bychom měli dokázat i s Běloruskem.
What we have managed with Ukraine, Moldova and Russia we should also be able to do with Belarus.
CzechPotřebují vysvětlení a my bychom jim je měli poskytnout a dokázat, že jsme dobří učitelé.
They need explanations, and we should be providing them, showing ourselves to be good teachers.
CzechMohu to zde dokázat čísly a výpočty převzatými z posouzení dopadu.
I am proving it here with figures and with calculations taken from the impact assessments.
CzechDomnívám se, že to nemůžeme dokázat bez dlouhodobého plánu, jako byl Marshallův plán.
I think we cannot do without a long-term Marshall-type plan.
CzechNejedná se o bezvýznamný balíček, jak se Zelení snaží dokázat, tento balíček není bezzubý.
It is not a meaningless package as the Greens are trying to make out; it is a package with teeth.
CzechDokázat to je povinností portugalského předsednictví socialistické vlády.
The Portuguese Presidency, under a socialist government, has an obligation to try to make a difference.
CzechTurecko je nyní v postavení, kdy musí dokázat, že začlenění do Evropské unie je pro něj možné.
Turkey is in a position to make it clear that integration within the European Union is possible.
CzechEvropa to však může dokázat, pokud bude odhodlána zaujmout vedoucí postavení.
But Europe, if it is determined to lead, can do it.
CzechTeorie je kompletní, je však stále třeba ji dokázat v praxi.
The theory is complete, but it still needs to be proven in practice.
CzechJak do toho dáme správné emoce, můžeme dokázat cokoliv.
And if we get the right emotion, we can get ourselves to do anything.
CzechA já bych chtěl dokázat, že my se pokoušíme vše změnit.
And I want to argue that what we do is we try to change everything.
CzechMůžeme v této oblasti mnoho dokázat, ale musíme jednat, nikoliv pouze diskutovat a takový je nyní náš přístup.
There we can do a lot, but we have to act, not only discuss, and that is our approach now.