angol-svéd fordítás erre a szóra: wide

EN

"wide" svéd fordítás

EN wide
volume_up
{főnév}

1. "cricket"

wide
volume_up
sned boll {fn} [pl.] (i cricket)

Szinonimák (angolul) a(z) wide szóra:

wide

Példamondatok a(z) "wide" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI therefore welcome the initiative of establishing a Europe-wide trainee status.
Jag välkomnar dessutom ansatsen att skapa en gemensam europeisk praktikantstatus.
EnglishI call for more stringent, EU-wide rules, particularly with regard to transport.
Jag efterlyser strängare regler i hela EU, särskilt när det gäller transport.
EnglishEuropean competition law is both wide-ranging in scope and highly specialised.
EU:s konkurrenslagstiftning är både mycket omfattande och mycket specialiserad.
EnglishLater in the report, it talks about 'EU-wide coordination' of 'direct taxation'.
Längre fram i betänkandet talas det om ”samordning på EU-nivå” av ”direkta skatter”.
EnglishThe gulf between research, innovation and the launching of new products is too wide.
Klyftan mellan forskning, innovation och lanseringen av nya projekt är för stor.
EnglishFinally, I attempt to examine the world-wide dimension of telecommunications.
Slutligen försöker jag undersöka situationen för telekommunikationerna i världen.
EnglishWe now need to bring forward a European-wide framework in which to control this.
Vi måste nu utarbeta en alleuropeisk ram inom vilken detta kan kontrolleras.
EnglishHaving wide-ranging influence is the surest path to the settlement of conflicts.
Att ha ett omfattande inflytande är den säkraste vägen till konfliktlösning.
EnglishYou should draw up a European-wide action programme against Alzheimer's disease.
Ni borde arbeta fram ett europeiskt handlingsprogram mot Alzheimers sjukdom.
EnglishMuch remains to be done and our problems have a wide range of different causes.
Det finns mycket kvar att göra och det finns en rad olika orsaker till våra problem.
EnglishAs far as relates to the citizens, there are hardly any Europe-wide debates at all.
Vad medborgarna anbelangar finns det knappt några EU-omfattande debatter alls.
EnglishNevertheless we should not be wide-eyed and naive as we watch these events develop.
Vi ska dock inte stå storögda och naiva medan vi ser dessa händelser utveckla sig.
EnglishWe need Europe-wide cooperation and encouragement in all areas of education.
Vi behöver samarbete och uppmuntran inom samtliga utbildningssektorer i Europa.
EnglishThis is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.
Detta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.
EnglishThis report has tried to tackle such a wide range of difficult technical issues.
Det här betänkandet har försökt behandla ett brett spektrum av svåra tekniska frågor.
EnglishIn my view, the activities we have under way are, then, particularly wide-ranging.
Så det är enligt min uppfattning en oerhört omfattande verksamhet vi håller på med.
EnglishHowever, European services, public services, are much more wide-ranging than that.
Men de europeiska tjänsterna, de offentliga tjänsterna, är betydligt bredare än så.
EnglishThese two problems do not just affect two nations but have Europe-wide repercussions.
Dessa två problem rör inte enbart de två nationerna, utan de gäller hela Europa.
English(PT) In Portugal, workers are fighting for their rights in a wide range of sectors.
(PT) I Portugal slåss arbetstagarna för sina rättigheter inom många olika sektorer.
EnglishRomania offers ethnic minorities wide-ranging instruction in their mother tongue.
Rumänien erbjuder etniska minoriteter en omfattande modersmålsundervisning.