EN voice
volume_up
{főnév}

1. általános

voice (és: vote, vox)
volume_up
röst {hímn. és nőn.}
We must be the voice of the women who have been denied the right to have a voice.
Det är nödvändigt att vi blir en röst för de kvinnor som förvägras rätten att ha en egen röst.
We must be the voice of those who now have no voice in Cuba.
Vi måste vara en röst för dem som i dag inte har någon röst på Kuba.
We did not even have a subdued voice – we had no voice at all.
Vi hade inte ens någon undertryckt röst – vi hade ingen röst alls.
volume_up
åsikt {hímn. és nőn.}
So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.
Så min åsikt i debatten om kontroll över energi har inte noterats någonstans.
One voice from both sides of the Atlantic may have a decisive impact.
En och samma åsikt från båda sidor av oceanen kommer att kunna ha avgörande inflytande.
She has consistently been denied a voice, as have her supporters.
Hon har konsekvent nekats uttrycka sin åsikt, liksom hennes anhängare.
volume_up
mening {hímn. és nőn.}
In our opinion, the Swedish people should make its voice heard directly in the UN, not via the EU.
Enligt vår mening skall svenska folket göra sin röst hörd direkt i FN, inte via EU.
Being able to voice their opinion and take part in demonstrations is part of that.
Att de får säga sin mening och demonstrera mot detta, det står också här.
Let me say, in my capacity as chair of the delegation, that there is another voice in Iran.
Låt mig i egenskap av ordförande för delegationen säga att det finns en annan mening i Iran.
It is the voice of EU members, and ministers from each country meet several times a month.
Det fungerar som språkrör för medlemsländerna, och ministrar från varje land möts flera gånger i månaden.
It is particularly in view of my Turkish origin that I should like to act as a voice for these people.
Det är särskilt med tanke på mitt turkiska ursprung som jag vill verka som språkrör för dessa människor.
This is strangely voiced at the extreme left of this Parliament.
Ett egendomligt språkrör för detta finner vi i den yttersta vänstra kanten av Europaparlamentet.

2. zene

voice (és: vocal pitch)

3. nyelvtan

voice
volume_up
huvudform {hímn. és nőn.}

Példamondatok a(z) "voice" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis is natural for a Constitution where parliamentarians were the majority voice.
Det är naturligt för en konstitution där parlamentariker var den största rösten.
EnglishWe as the European Union should not be left without a voice, as happened on Iraq.
Europeiska unionen får inte tiga still som fallet var i händelserna kring Irak.
EnglishThe Union's voice on this has been absolutely clear in all international fora.
Jag tror att det tillvägagångssätt som rådet har antagit är ett lämpligt sådant.
EnglishAre we or are we not demanding a voice in the chapter on obligatory spending too?
Begär vi att bli hörda även när det gäller obligatoriska utgifter, eller inte?
EnglishI am glad that the European Parliament will speak with one voice on this issue.
Det gläder mig att Europaparlamentet kommer att agera samfällt i denna fråga.
EnglishSome countries and carriers do not support text or voice messages from Google.
I vissa länder och av vissa operatörer stöds inte SMS eller röstsamtal från Google.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I must voice my opposition to the Thomas report.
Herr ordförande, ärade damer och herrar! Jag uttalar mig mot Thomas betänkande.
EnglishShe also did a lot for Sweden in Europe and was Europe's voice in the world.
Hon gjorde också mycket för Sverige i Europa och förde Europas talan i världen.
EnglishAnd we must respond to the expectations of the people of Haiti with one voice.
Och vi måste leva upp till det haitiska folkets förväntningar på ett enhetligt sätt.
EnglishEurope, after very rapid preparation, spoke with one voice at the Washington summit.
EU uppträdde - efter mycket snabba förberedelser - enat vid toppmötet i Washington.
EnglishTo achieve this, Europe must know how to speak with one strong and determined voice.
För att nå dit måste EU lära sig hur man uppträder kraftfullt, beslutsamt och enat.
EnglishThe European Union needs to speak with one voice on this, firmly and competently.
Europeiska unionen måste stå enad i denna fråga, beslutsamt och kompetent.
EnglishSo I ask, even now, that you raise your voice and make our sympathies known.
Jag ber er att åtminstone nu visa lyhördhet i denna fråga och formulera en protest.
EnglishThey include voice-activated call commands for a total handsfree experience.
De har röstaktiverade samtalskommandon så att du alltid kan ha händerna fria.
EnglishThey must prevent the Committee from echoing " his master's voice ' too much.
De måste förhindra att kommittén allt för mycket är ett eko till his masterʼs voice.
EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Det är välkänt att våra intressen kan tjänas bättre om vi uppträder enat.
EnglishI would like to add my voice to those who consider this field to be very important.
Jag vill ansluta mig till dem som anser att detta område är mycket viktigt.
EnglishTo that confidence and trust in the Commission we will be giving voice tomorrow.
I morgon kommer vi att ge uttryck för detta förtroende och denna tillit.
EnglishI would like to highlight that we actually managed to speak with one voice.
Jag vill lyfta fram att vi faktiskt lyckades inta en gemensam förhandlingsposition.
EnglishI have, however, to give voice to some disappointment too, Mr Berlusconi.
Jag måste emellertid också ge uttryck för en viss besvikelse, herr Berlusconi.