angol-svéd fordítás erre a szóra: to unite

EN

"to unite" svéd fordítás

EN

to unite [united|united] {ige}

volume_up
to unite
volume_up
ena [enade|har enat] {i.} (koppla samman, förbinda)
Nevertheless, what we are calling on to unite Europe must not divide it.
Det som vi vill skall ena Europa får dock inte bli det som splittrar Europa.
Our ambition is to unite the peoples, not just build a free trade area.
Vår ambition är att ena folken och inte bara bygga upp ett frihandelsområde.
In fact, the Council has managed to unite the whole Parliament against this proposal.
I själva verket har rådet lyckats ena hela parlamentet mot detta förslag.
to unite
volume_up
samla [samlade|har samlat] {i.} (koppla samman, förbinda)
But the Amsterdam Treaty makes it more difficult to unite Europe.
Men Amsterdamfördraget gör det svårare att samla Europa.
Contrary to the task incumbent on us, we are dividing Europe instead of uniting it.
I motsats till vår uppgift delar vi i stället Europa för att samla det.
Precisely now, when we are divided within the European Union, we ought to unite around those areas in which we can take vigorous action.
Just nu när vi är splittrade inom Europeiska unionen borde vi samla oss kring de områden där vi kan agera kraftfullt.
to unite
volume_up
förena [förenade|har förenat] {i.} (koppla samman, förbinda)
We were able to unite ourselves in the interest of the entire European Union.
Vi kunde förena oss för att skydda hela Europeiska unionens intressen.
The European Constitution should unite the peoples and nations of the European Union.
Den europeiska konstitutionen bör förena människorna och nationerna i Europeiska unionen.
Hence, the Bush regime is even more dangerous and nations need to unite against it...
Bushregimen är därför ännu farligare och nationerna måste förena sig mot den?
We must try to unite the parties and try to persuade them to work together.
Vi måste försöka få parterna att samlas och övertala dem att samarbeta.
We know now that Europe can unite around an activist, proactive approach to globalisation.
Vi vet nu att EU kan samlas kring en aktiv och handlingsinriktad globaliseringsstrategi.
Almost the whole of Europe will now be united as a community.
Nästan hela Europa kommer nu att samlas i en gemenskap.
We are talking about a Europe that is supposed to unite, and what do we hear?
Vi talar om ett Europa som skall förenas, och vad hör vi?
It is for us to unite around the best deal possible.
För oss gäller det att förenas kring den bästa möjliga överenskommelsen.
It is time for governments and industry to unite and work together in order to make rapid progress.
Det är dags för regeringarna och industrin att förenas och arbeta tillsammans för att göra snabba framsteg.
to unite
volume_up
samverka [samverkade|har samverkat] {i.} (koppla samman, förbinda)
It is important to unite in our multiformity and diversity.
Det är viktigt att samverka i vår mångformighet och mångfald.
Interacting with the United States on climate change, for sustainable energy and for the global market, is a good start to the talks.
Att samverka med USA om klimatförändringarna, för hållbara energitekniker och för den globala marknaden är en bra utgångspunkt för samtalen.
We need to unite the three institutions because, let us be quite clear about this, we need all three institutions: Parliament, the Commission and the Council.
Våra tre institutioner behöver samverka, eftersom, och låt oss tala klarspråk om detta, vi behöver alla tre institutionerna: parlamentet, kommissionen och rådet.
Hence, the Bush regime is even more dangerous and nations need to unite against it...
Bushregimen är därför ännu farligare och nationerna måste förena sig mot den ?
Hence, the Bush regime is even more dangerous and nations need to unite against it...
Bushregimen är därför ännu farligare och nationerna måste förena sig mot den?
All those opposed to racism in Europe must unite together against this new wave of hatred and intolerance.
Alla som är emot rasism i EU måste förena sig mot denna nya våg av hat och intolerans.
to unite
volume_up
föra samman {i.} (koppla samman, förbinda)
By the same token, in this field, the European Union fulfils the function of bringing different continents together and uniting film-goers from various countries, as well.
På samma sätt fyller EU en funktion på detta område genom att föra samman olika kontinenter och förena filmpublik från olika länder.

Példamondatok a(z) "to unite" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe must call upon Pakistan's politicians to unite and invest in that process.
Vi måste uppmana Pakistans politiker att enas och investera i denna process.
EnglishAn honest search for the things which unite us is also a search for our centre.
En uppriktig strävan efter vad som förenar oss är också ett sökande efter ett centrum.
EnglishThe bridges built between youth will be the bridges that eventually unite Europe.
Det nya ungdomsprogrammet betonar utvecklingslänkarna med ungdomarna i ansökarländerna.
EnglishI urge the Commission and Member States to unite on this important matter.
Jag uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att enas i denna viktiga fråga.
EnglishIt is our sacred duty to unite in an effort to ensure that they are respected.
Det är vår heliga skyldighet att enas om att se till att dessa rättigheter respekteras.
EnglishThe bridges built between youth will be the bridges that eventually unite Europe.
De broar som byggs mellan ungdomar kommer att vara de broar som slutligen förenar Europa.
EnglishWe have a common cultural heritage and historical links which unite us.
Vi har ett gemensamt kulturarv och historiska förbindelser som förenar oss.
EnglishI was interested to read of a recent Franco-German initiative to unite consulates.
Jag läser med intresse att ett fransk-tyskt initiativ om att sammanföra konsulat just tagits.
EnglishThis is the objective around which we should and can unite as from tomorrow.
Detta är det mål som vi bör och kan enas om från och med i morgon.
EnglishExtremism does not unite people and social groups: it divides them.
Extremism förenar inte människor och samhällsgrupper, utan splittrar dem.
EnglishThe fight against Aids should unite all people of good will.
Denna lösning bekräftades vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003.
EnglishOn the other hand, like-minded countries can unite if they so wish.
Däremot kan självfallet likasinnade länder gå samman när de så önskar.
EnglishComparing that with what we in Europe could do if we unite is, unfortunately, not fair.
Att jämföra det med vad vi i Europa skulle kunna göra om vi förenar oss är tyvärr inte rättvist.
EnglishWe have enough buildings, and now we must unite in demanding a single place of work.
Vi har tillräckligt många byggnader och nu måste vi komma överens om att kräva en enda arbetsplats.
EnglishThe European Constitution should unite the peoples and nations of the European Union.
Europeiska unionen bör förbli ett starkt förbund av nationalstater som binds samman av solidaritet.
EnglishI am sure we can all agree on the need to unite to combat terrorism.
Jag är säker på att vi alla är överens om att vi måste gå samman för att bekämpa terrorismen.
EnglishEurope must therefore unite in support of proper compensation measures.
EU måste därför enhälligt stödja riktiga kompensationsåtgärder.
EnglishI should finally like to state most categorically that we should unite to combat sex tourism.
Jag vill avslutningsvis helt bestämt hänvisa till att vi gemensamt måste bekämpa sexturismen.
EnglishI hope that the House and our colleagues, when they arrive tomorrow, will unite around her.
Jag hoppas att parlamentet och våra kolleger, när de anländer i morgon, kommer att stödja henne.
EnglishWe had better unite next time, and that means one voice.
Det är nog bäst att vi är förenade nästa gång, och det innebär en enad front.