angol-svéd fordítás erre a szóra: treaty

EN

"treaty" svéd fordítás

EN treaty
volume_up
{főnév}

treaty (és: accord, contract, covenant)
In these circumstances no treaty in these circumstances is better than a bad treaty.
Inget fördrag är under dessa förhållanden bättre än ett dåligt fördrag.
This constitutional treaty is really not the EU's last treaty change.
Detta konstitutionella fördrag är verkligen inte EU: s sista fördragsförändring.
What we need now is a treaty on renewable energy, a Eurenew treaty.
Vad vi behöver nu är ett fördrag om förnybar energi, ett Eurenew -fördrag.
There is a treaty, but it must not be allowed to remain an empty form of words.
Vi har ett avtal, men detta avtal får inte bara bli tomma ord.
It is also good that our Member States have comprehensively ratified the treaty.
Det är också bra att våra medlemsstater på ett heltäckande sätt ratificerat detta avtal.
The Treaty of Lisbon has given Parliament increased powers regarding FPAs.
Genom Lissabonfördraget har parlamentet fått ökade befogenheter i fråga om FPA-avtal.
treaty (és: accord, agreement, concert, contract)
volume_up
överenskommelse {hímn. és nőn.}
It is not simply enough to have a Treaty on which there can be a minimalist agreement.
Det räcker helt enkelt inte att ha ett fördrag med en minimalistisk överenskommelse.
And we should continue to fight on for final agreement to a treaty - a binding treaty.
Vi bör också fortsätta att kämpa för en slutlig överenskommelse om ett bindande avtal.
This agreement is a violation of the Treaty.
Denna överenskommelse bryter mot fördraget.
treaty (és: covenant, pact)
volume_up
pakt {hímn. és nőn.}
Neither the basic rules enshrined in the EC Treaty nor those set out in the Pact have been changed.
Varken grundreglerna i EG-fördraget eller reglerna i pakten har förändrats.
The first principle is that this pact must be carried out under the conditions laid down in the Treaty and within the existing system of economic governance.
Den första principen är att denna pakt måste genomföras enligt de villkor som föreskrivs i fördraget och inom det befintliga systemet för ekonomisk styrning.
In regard to the Common Foreign and Security Policy, the Treaty contains a package of new instruments which will enhance the Union's ability to act in foreign policy matters.
På den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens område omfattar fördraget en pakt med nya instrument, som skall stärka unionens utrikespolitiska handlingsförmåga.
treaty
volume_up
traktat {hímn. és nőn.}
We are not in favour of amending or rescinding any of the conventions, which are international treaties that operate well.
Vi stödjer inte ändring eller upphävande av någon av konventionerna, som är väl fungerande internationella traktat.
This weekend will see discussions on the outline of future EU legislation/new instruments or treaties at the European Council at the Royal Palace of Laeken in Brussels.
Den kommande helgen kommer konturerna av EU:s framtida regelverk/nya traktat eller fördrag att diskuteras vid rådstoppmötet i kungliga slottet Laeken i Bryssel.
This weekend will see discussions on the outline of future EU legislation/ new instruments or treaties at the European Council at the Royal Palace of Laeken in Brussels.
Den kommande helgen kommer konturerna av EU: s framtida regelverk / nya traktat eller fördrag att diskuteras vid rådstoppmötet i kungliga slottet Laeken i Bryssel.

Szinonimák (angolul) a(z) treaty szóra:

treaty
English

Példamondatok a(z) "treaty" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe Commission is the guardian of the Treaty and universally recognised as such.
Kommissionen är fördragens väktare och har av alla instanser godkänts som sådan.
English(ES) Mr President, I am pleased that the Lisbon Treaty is to be signed tomorrow.
(ES) Herr talman! Det gläder mig att Lissabonfördraget ska undertecknas i morgon.
EnglishThis is a major test of EU foreign policy in the new world of the Lisbon Treaty.
Detta är ett viktigt test av EU:s yttre politik i Lissabonfördragets nya värld.
EnglishLibya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.
Libyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.
EnglishThe Treaty of Nice, in political terms, was designed for a Europe of 27 members.
I politiskt hänseende utformades Nicefördraget för ett EU med 27 medlemsstater.
EnglishI will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
Till att börja med vill jag nämna ert entusiastiska stöd för Lissabonfördraget.
EnglishThe biggest omission from the Amsterdam Treaty was the reform of the Commission.
Reformen av kommissionen har varit det stora förbiseendet i Amsterdamfördraget.
EnglishIt also reflects the direction in which the Constitutional Treaty was taking us.
Det speglar också den riktning i vilken det konstitutionella fördraget tog oss.
EnglishThis regulation goes further than the Treaty of Rotterdam on a number of points.
Denna förordning sträcker sig på ett par punkter längre än Rotterdamkonventionen.
EnglishThe first door it must open is the door to ratification of the Treaty of Lisbon.
Den första dörr som måste öppnas är dörren till ratificering av Lissabonfördraget.
EnglishOur greatest challenge now is to establish the next international climate treaty.
Nu är vår största utmaning att få till stånd nästa internationella klimatfördrag.
EnglishOur treaty should emphasise respect for these shared commitments and interests.
Respekten för dessa gemensamma åtaganden och intressen måste betonas i avtalet.
EnglishAs a reminder: the new Treaty of Lisbon also introduces a new budgetary procedure.
Som en påminnelse införs även ett nytt budgetförfarande genom Lissabonfördraget.
English(NL) Mr President, we are discussing the last budget under the Treaty of Nice.
(NL) Herr talman! Vi diskuterar den sista budgeten inom ramen för Nicefördraget.
EnglishIt is true that a joint Accession Treaty is being drafted for these countries.
Det är sant att det utarbetas ett gemensamt anslutningsfördrag för dessa länder.
EnglishThe treaty is about more than these innovations; it is about the text as a whole.
Fördraget handlar om mer än dessa innovationer; det handlar om texten som helhet.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sedan lägger vi fram hela fördraget för folket och säger: vad anser ni om det?
EnglishIt corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.
Det syftar till att korrigera flertalet problem med det befintliga Nicefördraget.
English1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
den 1 januari 1981 när det gäller Fördraget om Republiken Greklands anslutning,
EnglishIt respects existing members' responsibilities towards the North Atlantic Treaty.
Det respekterar existerande medlemmars skyldigheter mot Nordatlantiska fördraget.