angol-svéd fordítás erre a szóra: throughout

EN

"throughout" svéd fordítás

EN throughout
volume_up
{határozószó}

1. általános

throughout
throughout
And throughout European culture afterward, Cyrus remained the model.
Och alltigenom europeisk kultur efteråt, förblev Kyros modellen.
It has also been very sincere and - I say this from my point of view and hope he can confirm it - very friendly throughout.
Det har också varit mycket uppriktigt och - detta säger jag ur min egen synvinkel och jag hoppas att han instämmer i detta - mycket vänskapligt alltigenom.

2. "through, during every part"

throughout (és: through)
With a lever of a mere USD 5 000 the New York trader had succeeded in triggering a wave of speculation on oil that was to wreak havoc throughout the world economy.
Handlaren hade med bara 5 000 US-dollar som hävstång lyckats sätta i gång en våg av spekulationer i olja som skulle anställa förödelse rakt igenom hela världsekonomin.

Szinonimák (angolul) a(z) throughout szóra:

throughout

Példamondatok a(z) "throughout" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThat is what Mr Happart has done throughout his long and successful career here.
Det är det som kollegan Happart gjort under sin långa framgångsrika verksamhet här.
EnglishWe were primarily instrumental in launching it and we have nurtured it throughout.
Vi bidrog huvudsakligen till att inleda den, och vi har vårdat den genomgående.
EnglishI wish to thank Mrs Palacio for her support throughout the history of this proposal.
Jag vill tacka fru Palacio för hennes stöd under behandlingen av detta förslag.
EnglishNursing is a science dealing with human beings throughout their life-cycle.
Den nio meter långa mag-tarmkanalen bryter ned och tar upp näringsämnen i födan.
EnglishThere are several issues which will feature throughout this year's UN Commission.
Det finns flera frågor som kommer att tas upp vid detta års möte inom UNCHR.
EnglishWe all know the address book fraud that is a widespread problem throughout Europe.
Vi känner alla till problemet med falska företagskataloger, som är utbrett i Europa.
EnglishWe have the same problem in Ireland and it is a common problem throughout the EU.
Vi har samma problem i Irland, och det är ett vanligt problem även inom resten av EU.
EnglishThe Commission has worked throughout in close contact and cooperation with the WHO.
Kommissionen har genomgående haft tät kontakt och ett nära samarbete med WHO.
EnglishThroughout the European Union and far beyond we are all well aware of that.
Vi är mycket medvetna om det i Europeiska unionen och mycket längre bort än så.
EnglishThere are several issues which will feature throughout this year' s UN Commission.
Det finns flera frågor som kommer att tas upp vid detta års möte inom UNCHR.
EnglishThe carbon economy must be a reality throughout the world and not only in Europe.
Kolekonomin måste bli en internationell verklighet, inte bara en europeisk.
EnglishThat is important now that we have to review our pensions systems throughout Europe.
Detta är viktigt nu när vi måste se över våra pensionssystem runt om i Europa.
EnglishWe are organising campaigns throughout the European countries at the moment.
Vi håller för närvarande på att organisera kampanjer i de europeiska länderna.
Englishan upgrade in the role of our agencies in disaster response throughout the world;
en uppgradering av den roll våra organ spelar vid katastrofinsatser runt om i världen,
EnglishThroughout our negotiations on this issue we have had very good cooperation.
Under våra förhandlingar i denna fråga har vi haft ett mycket gott samarbete.
EnglishThis has remained the case throughout the phases of development that it has undergone.
Så har det fortsatt att vara genom alla utvecklingsfaser som den har genomgått.
EnglishClearly, this issue is a hugely unifying factor throughout all the Arab countries.
Det är tydligt att denna fråga är något som verkligen enar alla de arabiska länderna.
EnglishAbout 20 years ago we agreed to have the four freedoms throughout the European Union.
För ungefär 20 år sedan kom vi överens om att införa de fyra friheterna i EU.
EnglishThroughout its history Europe has been capable of the best and the worst.
Genom sin historia har Europa varit förmögen till det bästa såväl som det värsta.
EnglishFarmers throughout Europe see the European Union as being responsible for agriculture.
Jordbrukarna i Europa anser att Europeiska unionen är ansvarig för jordbruket.