angol-svéd fordítás erre a szóra: terms and conditions

EN

"terms and conditions" svéd fordítás

SV
EN

terms and conditions {többes szám}

volume_up
terms and conditions
The networks have to open up with terms and conditions that are fair and non-discriminatory.
Näten måste öppnas enligt rättvisa och icke-diskriminerande villkor.
The European Union is right to lay down terms and conditions for Hamas.
Europeiska unionen gör rätt i att ställa upp villkor för Hamas.
It needs to be converted into a task force which will impose terms and conditions and procedures.
Den måste omvandlas till en arbetsgrupp som ställer krav på tidsfrister, villkor och tillvägagångssätt.

Példamondatok a(z) "terms and conditions" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis function of our system is included in the Google AdWords Terms and Conditions.
Den här funktionen i vårt system omfattas av användarvillkoren för Google AdWords.
EnglishThe 5+2 list is not just another catalogue of supplementary terms and conditions.
Fem plus två-listan är inte bara ytterligare en uppräkning av tilläggsvillkor och förutsättningar.
EnglishIts use is subject to the terms and conditions of the license agreement below.
Används i enlighet med villkoren för nedanstående licensavtal.
EnglishCheck the terms and conditions and the returns policy of the seller's website.
Kontrollera villkoren och returpolicyn på säljarens webbplats.
EnglishNor should comparisons of pay and terms and conditions of employment be regulated in the directive.
Eventuella jämförelser av löne- och arbetsvillkor skall inte heller regleras i direktivet.
EnglishIn other words, the national terms and conditions for implementing flexibility and security.
Med andra ord, de nationella villkoren för att genomföra strategier för flexibilitet och trygghet.
EnglishWe confirm our commitment to subsidiarity regarding terms and conditions of employment.
Vi bekräftar vårt intresse för subsidiaritet med hänsyn till villkoren och förhållandena på arbetsplatsen.
EnglishWe really need to insist that terms and conditions are met, and we should give them sufficient time.
Vi måste faktiskt insistera på att villkoren uppfylls, och vi måste ge dem tillräckligt med tid.
EnglishIt shall determine the terms and conditions for such delegation and shall supervise its execution.
Den skall fastställa villkoren och föreskrifterna för denna delegering samt övervaka dess genomförande.
EnglishI am concerned about the unfair contractual terms and conditions not only for authors, but also for users.
Jag oroas över de orättvisa kontraktsvillkoren, inte bara för upphovsmän utan även för användare.
EnglishThis is why we do not believe that pay should be included in the directive's definition of terms and conditions of employment.
Det är därför vi inte tycker att lön skall vara med i direktivets definition om arbetsvillkor.
EnglishTerms and conditions of employment are regulated by collective agreements for both permanent and temporary employees.
Anställningsvillkoren är både för tillsvidareanställda och visstidsanställda reglerade i kollektivavtal.
EnglishAccording to our Terms and Conditions, active accounts need to reach the payment threshold in order to qualify for a payment.
Enligt våra användarvillkor måste aktiva konton nå verifieringsgränsen för att en utbetalning ska ske.
EnglishWorking terms and conditions cannot be driven by the situation on the labour market, and availability for work.
Arbetsvillkor och arbetsförhållanden får inte avgöras av situationen på arbetsmarknaden och tillgången på arbetskraft.
EnglishI would also like to welcome the comments that Mrs Green made about the terms and conditions of employment of European Members of Parliament.
Jag skulle också vilja välkomna det Green sade om villkoren för ledamöterna i Europaparlamentet.
EnglishI think that 14 days as from the time when the customer has full knowledge of the contractual terms and conditions is adequate.
Jag anser att det räcker med fjorton dagar från och med den dag då kunden får kännedom om samtliga avtalsvillkor.
EnglishYou then pay for those costs -- according to terms and conditions that you've agreed to -- using a check or wire transfer.
Sedan betalar du kostnaderna enligt villkoren vi har kommit överens om med hjälp av check eller elektronisk överföring.
EnglishInformation about interest rates and credit terms and conditions will be standardised to make it easier to compare offers.
Informationen om räntesatser och kreditvillkor kommer att standardiseras för att underlätta jämförelser mellan erbjudanden.
EnglishThe terms and conditions of this law affect all EU members, independent of whether they are in the visa waiver programme or not.
Villkoren i denna lag påverkar alla EU-medlemmar oberoende av om de ingår i programmet för viseringsundantag eller inte.
EnglishPublishers that agree to the online AdSense Terms and Conditions are required to adhere to the following policies, so please read them carefully.
Utgivare som godkänner användarvillkoren för AdSense måste följa denna policy, så läs igenom dem noggrant.