angol-svéd fordítás erre a szóra: speculative

EN

"speculative" svéd fordítás

EN speculative
volume_up
{melléknév}

speculative
The cause of the crisis was activity which was contrary to market principles - speculative activity.
Orsaken till denna kris var en verksamhet som stred mot marknadens principer, nämligen spekulativ verksamhet.
The benefits it offers are vague and speculative - they are unproven and unquantified, but the costs are real, immediate and massive.
Nyttan med den är vag och spekulativ - obevisad och okvantifierad, men kostnaderna är verkliga, omedelbara och väldiga.
           “Bach the Speculative”, music by J. S. Bach.
           Den spekulative Bach, musik av J. S. Bach.
speculative (és: hypothetical)
It would be unwise to speculate on what we would do in a certain speculative event but I can tell you one thing.
Det vore oklokt att spekulera i vad vi skulle göra i ett speciellt hypotetiskt läge, men jag kan säga er en sak.
Mr President, Commissioner Verheugen, I note that I was not really given an answer to the question asked because it was of a hypothetical and speculative nature.
Kommissionär Verheugen, jag kan konstatera att jag inte riktigt fick något svar på den fråga som var ställd, eftersom den var hypotetisk och spekulativ.

Szinonimák (angolul) a(z) speculative szóra:

speculative

Példamondatok a(z) "speculative" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe world should not be hostage to speculative capital and raw material monopolies.
Världen får inte bli gisslan för spekulativt kapital och monopol på råmaterial.
EnglishIt is also essential to put an end to speculative activities in the market.
Det är även nödvändigt att få ett slut på spekulationerna som sker på marknaden.
EnglishIndeed, speculative funds have been exposed as having helped exacerbate the crisis.
De spekulativa fonderna har faktiskt visat sig ha bidragit till att förvärra krisen.
EnglishLastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
Till sist måste man visa mod och beskatta spekulativa kapitalförflyttningar.
EnglishIt is precisely that mechanism that contributes to the emergence of speculative bubbles.
Det är just denna mekanism som bidrar till att det uppstår spekulationsbubblor.
EnglishWe threaten them with a repeat of the speculative attack on their currency.
Vi hotar dem med en upprepning av den spekulativa attacken mot deras valuta.
EnglishFourthly, we should stress the need to avoid speculative market trends.
För det fjärde bör vi betona behovet av att undvika spekulativa marknadstrender.
EnglishSpeculative behaviour accounts for almost 50% of recent price increases.
Nästan 50 procent av prisökningarna under den senaste tiden berodde på spekulation.
EnglishThe G20 intends to regulate only speculative funds that pose a systemic risk.
G20-gruppen har för avsikt att enbart reglera spekulationsfonder som medför systemrisker.
EnglishWe cannot continue to allow speculative securities based on sovereign debt.
Vi kan inte längre tillåta instrument som gör det möjligt att spekulera med statsskulden.
EnglishThe other is to tax speculative capital movements and financial transactions.
Det andra är att beskatta kapitalrörelser och finansiella transaktioner i spekulationssyfte.
EnglishTo do so before we have the necessary data would be speculative and premature.
Att göra det innan vi har den nödvändiga informationen skulle vara spekulativt och förhastat.
EnglishWe need to speed up the 'Basel II' reforms and bring speculative funds under strict control.
Vi måste påskynda ”Basel II”-reformerna och strikt kontrollera riskfonder.
EnglishIt is vital, too, to decouple City bonuses from short-term speculative profits.
Det är också nödvändigt att frikoppla affärsmännens bonusar från kortsiktiga spekulationsvinster.
EnglishIn the past, this practice has entailed serious speculative risks for the entire European Union.
Tidigare har detta fenomen medfört allvarliga spekulativa risker för hela EU.
EnglishIt will not even hinder what are sometimes called speculative investments.
Den kommer inte ens att stoppa det som ibland kallas spekulation.
EnglishThis measure could prevent the accumulation of speculative capital.
En sådan åtgärd skulle kunna förhindra att spekulationskapital ansamlas.
EnglishAt this moment in time, speculative attacks on the euro could have disastrous consequences.
Vid denna tidpunkt skulle spekulativa attacker på euron kunna få katastrofala konsekvenser.
EnglishWe need it so that we can put a stop once and for all to highly speculative excesses.
Vi behöver den för att en gång för alla kunna sätta stopp för de ytterst överdrivna spekulationerna.
EnglishWe are privatising (speculative) profits and socialising the losses.
Vi privatiserar (spekulativa) vinster och socialiserar förlusterna.