EN slight
volume_up
{főnév}

slight (és: affront, indignity, insult, libel)
volume_up
förolämpning {hímn. és nőn.}
Detta är helt klart en förolämpning.
Mr President, I must refute the slight that was made by Ms Gál against Socialists, saying that they have been undermining human rights.
Jag måste bestrida den förolämpning som Kinga Gál gav socialdemokraterna när hon sade att de har underminerat de mänskliga rättigheterna.
volume_up
nonchalans {hímn. és nőn.}
volume_up
skymf {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) slight szóra:

slight

Példamondatok a(z) "slight" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe are seeing a slight fall in the number of those killed and injured on the roads.
Vi kan se tendensen att antalet döda och skadade i trafiken går tillbaka något.
EnglishColleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
Ni bör också notera att det har skett en viss förändring rörande förhållningssättet.
EnglishOur proposals for this were rejected in the Research Committee by a slight majority.
I forskningsutskottet avslogs våra förslag i den riktningen med knapp majoritet.
EnglishIs this not a time for a slight shift in our sensibilities and our thinking?
Är det inte dags för en viss omsvängning i vårt medvetande och vårt tänkesätt?
EnglishTherefore, there is a slight discrepancy between your assertions and reality.
Det finns alltså en liten motsägelse mellan det ni hävdar och verkligheten.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, my apologies for the slight delay in my arrival.
Herr talman, mina damer och herrar! Jag ber om ursäkt för min något försenade ankomst.
EnglishNevertheless, there are a number of issues where we have slight differences of views.
Emellertid finns det ett antal frågor där vi har något annorlunda åsikter.
EnglishI would like to highlight the same point as Ms McKenna, but with a slight correction.
Jag skulle vilja betona det som tidigare McKenna betonade, men med en liten korrigering.
EnglishColleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
Kolleger! Ni bör också notera att det har skett en viss förändring rörande förhållningssättet.
EnglishI consider the message that the European budget needs a slight increase to be very important.
Budskapet om att EU-budgeten behöver ökas en aning ser jag som mycket viktigt.
EnglishThey only offer a relatively slight improvement on the current situation.
De är bara en relativt liten förbättring av den nuvarande situationen.
EnglishWe are seeing a slight fall in the number of those killed and injured on the roads.
Direktivet om kontroll av lastbilar är avsett att lämna ett klart och koncist bidrag till det.
EnglishThere have been slight doubts about whether the change is necessary.
Det har funnits en viss tveksamhet om förändringen verkligen är nödvändig.
EnglishI have a slight office supply addiction, but that's another talk.
Jag har ett viss beroende av kontorsmaterial men det är en annan föreläsning.
EnglishWhile I broadly support Mr Escudero's report, I have some slight reservations.
Även om jag i stort sett är ense med Escuderos betänkande så har jag några smärre reservationer.
EnglishI do not believe it is enough for Europe to make only slight changes.
Jag tror inte att det räcker med att EU endast gör mindre förändringar.
EnglishThe fact that the resolution was adopted by so slight a margin makes it politically weak.
Att resolutionen antogs med så liten marginal gör den politiskt svag.
EnglishIn a nutshell: it does have its advantages, and the risk of social dumping is slight.
Sammanfattningsvis: förslaget har sina fördelar, och risken för social dumpning är mycket liten.
EnglishIn this context therefore we accept Amendments Nos 5 and 7 after slight rewording.
Inom denna ram accepterar vi alltså med en enkel ändring av ordalydelsen ändringsförslagen 5 och 7.
EnglishHe mentioned that he proposes to make a slight alteration to one amendment by Mr van den Berg.
Han nämnde att han föreslår en viss modifiering av ett ändringsförslag av van den Berg.