angol-svéd fordítás erre a szóra: side

EN

"side" svéd fordítás

SV
SV

EN side
volume_up
{főnév}

side (és: aspect, flank, page, part)
volume_up
sida {hímn. és nőn.}
The left side of the object will become the right side of the flipped object.
Utgångsobjektets vänstra sida blir då det spegelvända objektets högra sida.
It is very important for Parliament and the Commission to work side by side.
Det är mycket viktigt att parlamentet och kommissionen arbetar sida vid sida.
Two states, living side by side in peace - that is the only viable solution.
Två stater som lever sida vid sida i fred är den enda möjliga lösningen i praktiken.
side (és: border, brim, brink, brow)
volume_up
kant {hímn. és nőn.}
Select the group you'd like to edit along the left side of the page.
Välj den grupp som du vill redigera längs den vänstra kanten av sidan.
Start the context menu on the header at the left-hand side.
Öppna snabbmenyn på radhuvudet i den vänstra kanten.
Hold down (Ctrl) and drag the window by its title bar to the side.
Håll ner Ctrl-tangenten och dra fönstret i titellisten till kanten.

Szinonimák (angolul) a(z) side szóra:

side

Példamondatok a(z) "side" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe should use this opportunity, rather than always looking at the negative side.
Vi bör utnyttja denna möjlighet i stället för att alltid se den negativa sidan.
EnglishEconomic interests represent one side of the coin, consumer protection the other.
Vetenskapliga intressen är den ena sidan av medaljen, konsumentskydd den andra.
EnglishI was aware of what was going on, admittedly from the better side of that border.
Jag var medveten om vad som pågick, visserligen från den bättre sidan av gränsen.
EnglishSecondly, regulation should be on the conservative side, rather than too detailed.
Den andra är att man inte bör gå in för långt i detaljer utan är litet försiktig.
EnglishIt was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.
Det var den föraktade samariten som inte passerade obemärkt förbi som de andra.
EnglishWe side with everyone in the Ukraine who stands up for their democratic rights.
Vi tar parti för alla dem i Ukraina som står upp för sina demokratiska rättigheter.
EnglishOn the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
På den andra sidan finns en terroristorganisation vars sanna identitet inte är känd.
EnglishOn its side, the Commission is finalising its response to the consultation process.
Kommissionen håller för egen del på att slutföra sitt svar i samrådsprocessen.
EnglishIt is therefore essentially on the demand side that the EU can and should intervene.
Därför är det huvudsakligen i samband med efterfrågan som EU kan och bör ingripa.
EnglishThere is no need to support each speech with approvals from one side or the other.
Det finns ingen anledning för den ena eller andra sidan att stödja varje anförande.
English(FR) Mr President, excuse me, but you have not given the floor to the opposing side.
(FR) Herr talman! Ursäkta mig, men ni har inte gett ordet till motståndarsidan.
EnglishBut if someone on this side asks for the floor, it is rare that any notice is taken.
Men då någon på den här sidan begär ordet uppmärksammas detta så gott som aldrig.
EnglishSo if you give just to one side or the other, you'll have tension or friction.
Så om du ger till endast den ena eller andra sidan kommer du att mötas av motstånd.
EnglishSecondly, it would be possible to make a correction on the expenditure side.
Det andra alternativet är att man skall kunna göra en korrektion på utgiftssidan.
EnglishThe side issue in this case is the petty quibbling of the national opposition.
Sidofrågan i det här fallet är den nationella oppositionens småaktiga käbbel.
EnglishI would also note your comment in relation to the non-agriculture side of the WTO.
Jag noterar också er synpunkt när det gäller den del av WTO som inte rör jordbruket.
EnglishHowever, imagine that you had been one of the negotiating partners on the other side.
Tänk er emellertid att ni vore en av förhandlingsparterna från den andra sidan.
EnglishWe should address the demand side: this is where we should focus our attention.
Vi bör rikta in oss på efterfrågesidan: det är här vi bör fokusera vår uppmärksamhet.
English   Mr President, that tourism can have many side-effects is not a matter of dispute.
   – Herr talman! Att turismen kan ha många bieffekter är inget att tvista om.
EnglishYou will find the EUR 100 billion on the debit side of their national budgets.
Ni hittar dessa 100 miljarder euro på skuldsidan i de nationella budgetarna.