angol-svéd fordítás erre a szóra: remark

EN

"remark" svéd fordítás

EN remark
volume_up
{főnév}

remark (és: annotation, comment, commentary)
volume_up
kommentar {hímn. és nőn.}
That is not an anti-nuclear remark, that is a pro-fair play remark.
Detta är ingen kommentar som är negativ till kärnenergi, utan en kommentar för rättvisa.
My second remark relates to one of the greatest challenges of globalisation: poverty.
Min andra kommentar gäller en av globaliseringens största utmaningar: fattigdomen.
Allow me to conclude with a comment on the remark made by Mr Janssen van Raay.
Låt mig avsluta med en kommentar till det påpekande som gjordes av Janssen van Raay.

Szinonimák (angolul) a(z) remark szóra:

remark

Példamondatok a(z) "remark" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI was pleased with the Commissioner’s remark about the dialogue with Moscow.
Jag var mycket nöjd med kommissionsledamotens anmärkning om dialogen med Moskva.
EnglishMay I remark that the provision on national representatives allows for substitutes?
Kan jag få säga att ersättare tillåts i bestämmelsen om nationella företrädare?
EnglishThis remark was made repeatedly during the discussion of the report in committee.
Detta påpekande gjordes flera gånger under diskussionen om betänkandet i utskottet.
EnglishI also agree with the remark that we should do our utmost to be better prepared.
Jag håller också med om att vi bör göra vårt yttersta för att vara bättre förberedda.
EnglishI would like to make one final remark on the international role of the euro.
Låt mig föra fram en avslutande synpunkt angående eurons internationella roll.
EnglishMy last remark is that we are determined to work with the European Parliament.
Mitt sista påpekande är att vi är fast beslutna att samarbeta med Europaparlamentet.
EnglishWe can and should do something, but I wanted to make that cautionary remark.
Vi kan och bör göra något, men jag vill bara nämnda denna försiktighetsåtgärd.
EnglishAs I said in my opening remark, we feel that this report makes a useful contribution.
Såsom jag sade till att börja med, anser vi att detta betänkande har fog för sig.
EnglishI would concur with the remark made by my colleague, Mrs Keppelhoff, on that point.
Jag ansluter mig till det påpekande som min kollega Keppelhoff gjorde i denna fråga.
EnglishI should like to take the liberty of making a fourth remark at this juncture.
Med tanke på denna situation vill jag ta mig friheten att göra en fjärde anmärkning.
EnglishMr Schulz’ s remark will naturally be forwarded to the relevant bodies.
Martin Schulz anmärkning kommer givetvis att vidarebefordras till berörda organ.
EnglishI would certainly not make any specific detailed remark on any one point.
Jag vill verkligen inte göra en detaljerad anmärkning på någon särskild punkt.
EnglishMr Atkins, we take good note of your remark or protest or whatever it is.
Herr Atkins! Vi noterar noga er anmärkning eller protest eller vad det nu är.
EnglishMr Schulz’s remark will naturally be forwarded to the relevant bodies.
Martin Schulz anmärkning kommer givetvis att vidarebefordras till berörda organ.
English. – May I on this question too make a brief political preliminary remark?
   . – Får jag även i denna fråga inleda med ett kort politiskt påpekande?
EnglishI agree, of course, with the thrust of this remark or this reservation.
Jag håller naturligtvis i grunden med om denna synpunkt eller detta förbehåll.
EnglishMy final remark: the Member States are responsible for designating bathing sites.
En sista anmärkning: Medlemsstaterna ansvarar för att utse badplatser.
EnglishI endorse Mr El Khadraoui's remark that this must also apply to vans.
Jag stöder Saïd El Khadraouis anmärkning att detta även bör gälla för skåpbilar.
EnglishThe same remark goes, even more so, for the ability to apply the acquis.
Samma anmärkning gäller i ännu högre grad förmågan att tillämpa regelverket.
EnglishFirst of all, I have a remark to make about the reality as it is perceived.
Jag har för det första en anmärkning vad gäller verklighetsuppfattningen.