EN reckoning
volume_up
{főnév}

volume_up
beräkning {hímn. és nőn.}
a) the reference to Article 5 of the NATO Treaty, without specifying the country from which the attack has emanated, creates a particularly dangerous climate of war and reckoning;
a) Att hänvisa till artikel 5 i Natos stadgar utan att bestämt fastställa från vilket land attacken har kommit skapar en stämning av krig och beräkning som är mycket farlig.
reckoning (és: account, bill, check, count)
volume_up
räkning {hímn. és nőn.}
Even if it is breached, it would take a number beyond reckoning...... thousands, to storm the Keep.
Även om den blir genombruten, så skulle det ta ett antal...... bortom räkning tusentals att storma klyftan.
reckoning (és: enumeration, recitation, recital)
volume_up
uppräkning {hímn. és nőn.}
reckoning (és: addition, count, headcount, summation)
volume_up
sammanräkning {hímn. és nőn.}
reckoning
volume_up
räkenskap {hímn. és nőn.}

Szinonimák (angolul) a(z) reckoning szóra:

reckoning

Példamondatok a(z) "reckoning" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishAt the last reckoning, around 85% of the food was bought on the open market.
Vid den senaste räkningen köptes omkring 85 procent av livsmedlen på den öppna marknaden!
EnglishMr President, I have been involved with the situation in Zimbabwe for some ten years now, by my reckoning.
Herr talman! Jag varit involverad i situationen i Zimbabwe under nästan tio år.
EnglishThis model would only be a real success, however, if, in the final reckoning, it were to mean less tape.
Denna modell skulle emellertid bara bli en verklig framgång om det i slutändan innebär mindre byråkrati.
EnglishLong-term interest rates show clearly that the markets are reckoning on the continuation of this trend.
Att marknaderna räknar med att denna utveckling skall fortsätta framgår av de långfristiga räntesatserna.
EnglishBut, clearly, the day of reckoning is at hand.
Men det är tydligt att problemen nu börjar komma upp till ytan.
EnglishBy German or Italian reckoning, the amount must seem tiny.
Enligt en tysk eller italiensk måttstock måste det upplevas som det vi i Danmark kallar en "snöboll i helvetet".
EnglishBut that was reckoning without the appetite for power of the European institutions, notably the Commission.
Men det var om man räknade bort de europeiska institutionernas, och i synnerhet kommissionens aptit på makt.
EnglishThe mandate of the United Nations mission in Sierra Leone is, by any reckoning, insufficient to achieve its objectives.
FN-uppdragets mandat i Sierra Leone är ur alla synvinklar otillräckligt för att kunna uppfylla sina mål.
EnglishThe reckoning will come in the form of the gas dispute.
Räkningen kommer i form av en gasdispyt.
EnglishThis model would only be a real success, however, if, in the final reckoning, it were to mean less tape.
Av denna anledning, och även på grund av de kompromisser som har uppnåtts, förkastar PPE-DE-gruppen ändringsförslagen 46 och 50.
EnglishThere are many in this Chamber and outwith who still focus on a reckoning for responsibility for the war in Iraq.
Det finns många, både inom parlamentet och utanför, som fortfarande inriktar sig på att försöka hitta skyldiga till kriget i Irak.
EnglishI hope that, in the final reckoning, we shall continue to have beet farmers and an active, attractive sugar industry, in the future.
I slutändan hoppas jag att vi i även i fortsättningen kommer att ha betodlare samt en aktiv och attraktiv sockerindustri.
EnglishDo some reckoning before the rescue?
EnglishBy any reckoning, this is a Europe of results, a Europe making a real difference on issues facing Europeans every day.
Detta är med alla mått mätt ett EU som ger resultat, ett EU som bidrar till förändring på områden som européerna konfronteras med varje dag.
EnglishBecause I got Dead Reckoning.
EnglishThe day of reckoning is coming.
EnglishThere is no full reckoning as yet of the cost of repairing the damage caused, but estimates vary between USD 3 million and 6.5 million.
Kostnaderna för att reparera skadorna är ännu inte helt klarlagda, uppskattningarna varierar mellan 3 och 6,5 miljarder US-dollar.
EnglishThis particularly applies to the quintessential political day of reckoning that constitutes the first round of the ballot for the presidency of Parliament.
Detta gäller i synnerhet den ytterst viktiga politiska etapp som utgörs av denna första omgång i valet av talman.
EnglishBut we were reckoning without the Commission’s being so proactive; without you, Commissioner Lamy, being so proactive, if I may say so.
Men vi räknade inte med att kommissionen skulle vara så aktiv; inte att ni, kommissionär Lamy, skulle vara så aktiv, om jag får säga så.
EnglishThis was without reckoning with the Commission and the governments' firm desire to liberalise and then to privatise all of our public services.
Men då räknade de inte med kommissionens och regeringarnas starka vilja att avreglera och därefter privatisera alla offentliga tjänster.