angol-svéd fordítás erre a szóra: policy statement

EN

"policy statement" svéd fordítás

EN policy statement
volume_up
{főnév}

policy statement
volume_up
programförklaring {hímn. és nőn.} (redogörelse för handlingsplan)

Hasonló fordítások a(z) "policy statement" szóra svédül

policy főnév
statement főnév

Példamondatok a(z) "policy statement" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishCommission statement - annual policy strategy (APS) of the European Commission for 2004;
Uttalande av kommissionen - kommissionens årliga politiska strategi för 2004,
EnglishThis hinges on a joint policy statement, with Parliament, before our vote.
Detta avgörs av ett gemensamt politiskt uttalande med parlamentet före vår omröstning.
EnglishThat is inherent in the very nature of a general policy statement like the communication in question.
Detta ingår i sjäva naturen hos programdokumentet, vilket meddelandet i fråga är,.
EnglishThat is inherent in the very nature of a general policy statement like the communication in question.
Detta ingår i sjäva naturen hos programdokumentet, vilket meddelandet i fråga är, .
EnglishThe new development policy statement has not yet been finalised.
Den nya policyförklaringen om utveckling har ännu inte färdigställts.
EnglishI further urge it to revise the development policy statement.
Jag uppmanar det även att revidera uttalandet om utvecklingspolitiken.
EnglishThis policy statement was approved by the European Parliament itself.
Detta politiska uttalande godkändes av Europaparlamentet.
EnglishMr President, the Council defined its Cuba policy in the common statement of 2 December 1996.
Herr ordförande! Rådet lade fast sin Kubapolitik i den gemensamma ståndpunkten av den 2 december 1996.
EnglishMr President, the Council defined its Cuba policy in the common statement of 2 December 1996.
Inom ramen för genomförandet av det, som utsägs däri, kommer också de frågor som ni framfört här att besvaras.
EnglishThis has been the first comprehensive policy statement of the European Commission on the issue of cybercrime.
Detta var Europeiska kommissionens första omfattande politiska uttalande i frågan om Internetrelaterad brottslighet.
EnglishIn any case, Member States warmly welcomed the overall policy statement which is the basis for what we do.
I alla händelser välkomnade medlemsstaterna varmt det övergripande politiska uttalande som utgör grunden för vad vi gör.
EnglishWe agree that we urgently need a clear policy statement about how we can regulate markets better in future.
Vi är eniga om att vi omgående behöver ett tydligt politiskt uttalande om hur vi kan reglera marknaderna bättre i framtiden.
EnglishOn the question of the development of a single policy, we have an overall development cooperation policy statement.
När det gäller frågan om att utveckla en enda politik, har vi ett övergripande politiskt uttalande om utvecklingssamarbetet.
EnglishCurrently, under existing Treaty provisions the EIB publishes an environmental policy statement which sets out its general approach.
Enligt nuvarande fördragsbestämmelser publicerar EIB ett miljöpolitiskt uttalande som anger dess allmänna angreppssätt.
EnglishThe present report constitutes Parliament’s response to the original proposal for a policy statement and our contribution to the negotiations.
Dagens betänkande utgör parlamentets svar på det ursprungliga förslaget till och vårt bidrag till förhandlingarna.
EnglishIt is the main element in our overall policy statement dating back to November 2000, and adopted also by Parliament.
Det är det viktigaste inslaget i vår allmänpolitiska förklaring som går tillbaka till november 2000, och som även har antagits av parlamentet.
EnglishYes, the treaty mentions as an aim the protection of citizens but that is no more than a policy statement without legal force behind it.
Det stämmer att det i fördraget talas om skyddet av medborgarna som en målsättning, men det är bara en policyförklaring utan rättsverkan.
EnglishWhen I arrived in L.A. about nine years ago, I came across a policy statement -- very well-intentioned -- which said, "College begins in kindergarten."
När jag kom till L.A. för ungefär nio år sen, kom jag över en motto, väldigt välmenad, som sa, "Högskolan börjar på dagis."
EnglishMr President, the first draft of the Community's statement of policy on the use of primates in research was produced in 1994.
Herr ordförande! Det första förslaget till gemenskapens förklaring om vår politik vad gäller användning av primater som försöksdjur utarbetades 1994.
EnglishThe Commission has brought forward a development policy statement and it is time, through the budget, that it matched its words with deeds.
Kommissionen har lagt fram en förklaring till utvecklingspolitiken, och det är dags att med hjälp av budgeten, gå från ord till handling.