angol-svéd fordítás erre a szóra: policy proposal

EN

"policy proposal" svéd fordítás

EN policy proposal
volume_up
{főnév}

policy proposal

Hasonló fordítások a(z) "policy proposal" szóra svédül

policy főnév
proposal főnév

Példamondatok a(z) "policy proposal" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn October last year, we outlined our policy proposal for a European disaster-response capacity.
I oktober förra året angav vi huvuddragen i ett förslag om EU:s insatskapacitet vid katastrofer.
EnglishThe question is whether the proposal on policy would not be too wide.
Frågan är om förslaget om policy inte är för omfattande.
EnglishThe crux of the policy proposal is clear and forceful.
Kärnan i det politiska förslaget är tydlig och stark.
EnglishThe cohesion policy proposal does not distinguish between axes and, therefore, has no such differentiation.
I förslaget om sammanhållningspolitiken görs ingen uppdelning i prioriteringar och därför görs ingen sådan åtskillnad.
EnglishIn this context, regardless of the future direction of the common agricultural policy, I support the proposal before us.
Mot denna bakgrund och oaktat den framtida inriktningen på gemenskapens jordbrukspolitik stöder jag förslaget.
EnglishIn many cases, a consultation is a combination of different tools and takes place in several phases of the preparation of a policy proposal.
I många fall består ett samråd av en rad olika verktyg och sker i flera etapper vid utarbetandet av politiska förslag.
EnglishMr Barroso, you have made a foreign policy proposal in the field of energy policy that I very much welcome - you have my full support.
Herr Barroso! Ni har lagt ett utrikespolitiskt förslag inom energipolitikens område som jag välkomnar i hög grad - ni har mitt fulla stöd.
EnglishI should like to tell you briefly how I, as rapporteur for the committee responsible, the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy, assess the proposal.
Jag vill helt kort säga hur jag som föredragande för utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ser på förslaget.
EnglishIn this context, regardless of the future direction of the common agricultural policy, I support the proposal before us.
Vi har valt att stödja betänkandet trots skrivningen i skäl A som leder åt fel håll och som påstår att upprättandet av en konstitution för Europa skulle fördjupa demokratin i EU.
EnglishBased on the results of the impact assessment, the Commission submitted a policy proposal last year based on the 'principle of due diligence'.
På grundval av resultaten av konsekvensbedömningen lade kommissionen i fjol fram ett förslag till handlingsprogram baserat på ”principen om tillbörlig aktsamhet”.
EnglishThis proposal is not the entire European policy on drugs: this proposal deals with only one specific component, which is the fight against drug trafficking.
Detta förslag är inte Europeiska unionens HELA narkotikapolitik: Detta förslag handlar bara om en specifik komponent som rör kampen mot olaglig narkotikahandel.
EnglishThe amendments tabled by Mr Lange, like almost all those adopted by the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy, enhance the Commission's proposal.
De ändringar som föreslagits av Lange, liksom praktiskt taget samtliga som godkänts i utskottet för miljö, innebär förbättringar jämfört med kommissionens förslag.
EnglishThe Committee on Regional Policy believes that the proposal should include a European approach which is capable of overcoming the framework of borders between States.
Utskottet för regionalpolitik, transport och turism anser att förslaget till förordning bör inbegripa en europeisk strategi som går utöver gränserna mellan medlemsstaterna.
EnglishLast year I produced a detailed policy proposal calling for the establishment of an EU coastguard, which I submitted to the European Convention for discussion.
Jag utarbetade förra året ett detaljerat politiskt förslag där jag yrkade på att en europeisk kustbevakning skulle inrättas. Förslaget lämnades in till Europeiska konventet för diskussion.
EnglishEurope can and must put across an independent and unified foreign policy proposal; it can and must play an ever-greater role in resolving crisis situations such as the one in Iraq.
EU kan och måste lägga fram ett förslag till oberoende och enig utrikespolitik. EU kan och måste spela en större roll när det gäller att lösa krislägen som det i Irak.
EnglishNevertheless, in this highly technical policy proposal, they did not want to create the impression, by voting against, that they back the problems surrounding the synthetic drug.
I fråga om denna högst tekniska politik som man avser att föra ville de emellertid inte rösta emot och på så vis ge intryck av att stödja problemen runt syntetisk narkotika.
EnglishAccording to this proposal, employment policy has to be in keeping with the economic guidelines; that is the only thing which is said on the matter, but the reverse must also be the case.
Sysselsättningspolitiken måste enligt detta utkast ligga i linje med de ekonomiska riktlinjerna, det är det enda som sägs i saken, men motsatsen måste också kunna vara fallet.
EnglishMeanwhile the honourable Member will be interested to know that last Wednesday the Commission adopted a policy proposal which I put forward on merit, equal opportunities and geographical balance.
Under tiden är de ärade ledamöterna kanske intresserade av att veta att kommissionen förra onsdagen antog ett strategiförslag som jag lade fram om meriter, lika möjligheter och geografisk balans.
EnglishTrying to get us to say that this reflection should cover the common agricultural policy exclusively was a proposal we knew perfectly well would be unacceptable and thrown out by other Member States.
Om alla berörda sektorer, kategorier och filialer hade inberäknats inom ramen för vår kritiska budgetgranskning skulle detta ha gjort det möjligt för kommissionen att uppnå ett positivt beslut.