angol-svéd fordítás erre a szóra: per

EN

"per" svéd fordítás

volume_up
per {prep}
SV

"per" angol fordítás

volume_up
per {prep}
EN
volume_up
per {névelő}
EN

EN per
volume_up
{prepozíció}

per (és: at, for, on, toward)
volume_up
för {prep}
What were the respective costs of vacancy advertisements per agency and per year?
Hur höga var annonskostnaderna för de aktuella tjänsterna per byrå/organ och per år?
The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
Bidraget per person är för litet för att ge var och en tillgång till programmet.
Returns the constant interest rate per period of an annuity.
Beräknar den konstanta räntesatsen för en investering vid regelbundna betalningar.
per (és: by)
volume_up
per {prep}
What were the respective costs of vacancy advertisements per agency and per year?
Hur höga var annonskostnaderna för de aktuella tjänsterna per byrå/organ och per år?
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Stödbeloppet har legat runt en miljard ecu per år, eller 7 500 ecu per odlare.
There are 750 MEPs, 96 per country at most and 6 per country as a minimum.
Det finns 750 Europaparlamentsledamöter, som mest 96 per land och som minst 6 per land.
per (és: according to, by, on, à la)
volume_up
enligt {prep}
There is no prospect of an opening up in 2014, as per Parliament's request.
Det finns ingen utsikt till en öppning 2014 enligt parlamentets krav.
The Rules of Procedure only allows two supplementary questions per question.
Enligt arbetsordningen är bara två följdfrågor tillåtna per fråga.
However, according to Mr Busk's calculation, the people of Greenland are receiving EUR 900 per capita per annum.
Enligt Busks beräkningar får människorna på Grönland dock 900 euro per person och år.
per
In other words, it has increased by an average of one point per year.
Det vill säga, den har genomsnittligt ökat med en procentandel för varje år.
Finally, what about equal rights per world citizen?
Slutligen, hur är det med lika rättigheter för varje världsmedborgare?
Extending this would cost EUR 17.4 million per year for each further week.
Att utöka detta skulle kosta 17,4 miljoner euro per år för varje ytterligare vecka.
per
volume_up
i enlighet med {prep} [közny.]
The report’s second objective is to force the Member States to punish specific acts, as per Article 271 of the Constitution.
Betänkandets andra mål är att tvinga medlemsstaterna att straffbelägga vissa handlingar i enlighet med artikel 271 i konstitutionen.
This plan shows three pathways by which the European Union could cut its CO2 emissions by 80 per cent by 2050, in line with our Kyoto aspirations.
Färdplanen visar hur EU på tre olika sätt kan minska sina koldioxidutsläpp med 80 procent till 2050, i enlighet med våra ambitioner i Kyotoprotokollet.
I assume that protection of our fundamental rights as per this report will also receive support when we take a decision on the telecom package.
Jag utgår ifrån att skyddet av våra grundläggande rättigheter i enlighet med det här betänkandet också kommer att få stöd när vi ska ta beslut om telekom-paketet.

Példamondatok a(z) "per" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Jag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
EnglishHow are we to increase total research funding to three per cent of GDP?
Hur skall vi få upp de totala forskningsinsatserna till tre procent av BNP osv.?
EnglishBetween 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
Mellan 2010 och 2011 gav vi oss själva ytterligare 3 000 euro vardera i månaden.
EnglishSeventy per cent of damaged Iraqi tanks were damaged by weapons of other types.
70 procent av de skadade irakiska stridsvagnarna skadades av vapen av andra typer.
EnglishThis led to electricity prices rising immediately by between 10 and 20 per cent.
Detta ledde till att elpriserna omedelbart steg med mellan 10 och 20 procent.
EnglishTwenty-five per cent of deaths in young people aged 15 to 30 are alcohol-related.
Tjugofem procent av dödsfallen bland unga i åldrarna 15-30 år är alkoholrelaterade.
EnglishThe aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.
Nämnda generaldirektörer kommer att tjäna 17 000 euro i månaden i genomsnitt.
EnglishYou can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
Du kan placera upp till tre annonsenheter på en sida (utöver tre länkenheter).
EnglishA large quantity of this product, 58 per cent, is imported in the European Union.
En stor del av denna produkt, 58 procent, importeras till Europeiska unionen.
EnglishIt is better to spend 1.2 per cent well than to spend less than 1 per cent badly.
Det är bättre att använda 1,2 procent väl än att använda mindre än 1 procent dåligt.
EnglishFrom 2012 the sector will have to emit 1.5% fewer greenhouse gases per year.
Från och 2012 måste sektorn släppa ut 1,5 procent mindre växthusgaser varje år.
EnglishFor a start, it is based on the idea that globalisation per se is a problem.
Till att börja med utgår de från att globaliseringen som sådan utgör ett problem.
EnglishMr Khanbhai has agreed to over 75 per cent of the amendments that have been tabled.
Khanbhai har godkänt över 75 procent av de ändringsförslag som har lagts fram.
EnglishSeventy-five per cent of goods are harmonised, and twenty-five percent are not.
Sjuttiofem procent av alla varor är harmoniserade och tjugofem är det inte.
EnglishAgain, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.
Detta är återigen en bråkdel av promillen av Frankrikes bruttonationalprodukt.
EnglishSixty per cent of the population are young people and 50% of them have no work.
Sextio procent av befolkningen är unga människor och 50 procent av dem saknar arbete.
EnglishThis dispute is costing the Irish economy £10 million per day in loss of trade.
Tvisten kostar den irländska ekonomin tio miljoner pund om dagen i förlorade affärer.
EnglishSixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90 % start before they are 18.
60 procent av rökarna börjar röka före 13 års ålder, och 90 procent före 18 års ålder.
EnglishEighty per cent were female, and child abuse domains totalled more than 3 000.
Flickor utgjorde 80 procent, och det fanns över 3 000 domäner med övergrepp mot barn.
EnglishThroughout the EU there are about 4.8 million work-related accidents per year.
I hela EU inträffar varje år omkring 4,8 miljoner arbetsrelaterade olyckor.