angol-svéd fordítás erre a szóra: to overstep

EN

"to overstep" svéd fordítás

EN to overstep
volume_up
[overstepped|overstepped] {ige}

Parliament should therefore not overstep its competences.
Parlamentet bör följaktligen inte överskrida sina befogenheter.
Commissioner, you are a Guardian of the Treaties and not someone who can overstep your competences here on your own initiative.
Herr kommissionär, ni är en väktare av fördragen och inte någon som på eget initiativ kan överskrida ansvarsområden.
In the future, the European Commission will be able to block an effective deportation policy and, in so doing, it will far overstep its authority.
I framtiden kommer Europeiska kommissionen att kunna blockera en effektiv deporteringspolitik och därmed kraftigt överskrida sina befogenheter.

Példamondatok a(z) "to overstep" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis can no longer be termed the 'third way' - these actions blatantly overstep the mark.
Det är inte längre den tredje vägen, man har helt enkelt klivit över den gula linjen.
EnglishIt is totally unacceptable to attempt to overstep the clear boundaries set in the Treaty.
Det är inte acceptabelt att man försöker gå längre än vad fördraget egentligen medger.
EnglishHowever, we need to be careful not to try to overstep what is achievable in the short term.
Emellertid måste vi vara försiktiga och försöka att inte överdriva det som kan uppnås på kort sikt.
EnglishParliament should therefore not overstep its competences.
Demokrati bygger på respekt för nationers suveräna beslut, oavsett vad vi anser om dem.
EnglishLet us for once overstep our own political and bureaucratic boundaries.
Låt oss i det här undantagsfallet för en gångs skull kliva över våra egna politiska och byråkratiska hinder.
EnglishThe European economic and social model must be defended, but it must never overstep the boundary into protectionism.
EU:s ekonomiska och sociala modell måste försvaras, men vi får aldrig gå över gränsen till protektionism.
EnglishIt is precisely because ethical standards are so important to our citizens that we must not overstep the mark.
Det är just på grund av att de etiska normerna är så viktiga för våra medborgare som vi inte skall gå för långt.
EnglishQuite the contrary: it is precisely because ethical standards are so important to our citizens that we must not overstep the mark.
Snarare tvärtom. Det är just på grund av att de etiska normerna är så viktiga för våra medborgare som vi inte får gå över gränsen.
EnglishPeople obviously have to watch their budget and we need to be sensitive here and not overstep the mark.
Människor måste givetvis av skäl som vi alla känner till se till sin ekonomi, och därför bör vi verkligen agera på ett känsligt sätt och inte överspänna bågen.
EnglishI must say quite plainly here that I believe this would mean overstepping boundaries that we should not overstep, particularly in terms of interference.
Här vill jag tydligt säga: Jag tror att det skulle vara att gå över den gräns för inblandning som inte bör överskridas.
EnglishThe intention is not to overstep the competences of the European Parliament, and we are simply doing what we are doing in other areas.
Det är ingen mening med att vi överskrider Europaparlamentets befogenheter, och vi gör därmed det som vi också gör på många andra områden.
EnglishThe problem, however, is that we cannot overstep our authority because we absolutely cannot give the citizens false hopes that will inevitably be dashed.
Problemet är dock att vi inte kan förbigå vår myndighet, eftersom vi absolut inte kan inge medborgarna falska förhoppningar som är omöjliga att infria.
EnglishOn the other hand, I do not agree with the proposals and amendments from the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection, because they overstep the mark.
Däremot håller jag inte med om förslagen och ändringsförslagen från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd där jag anser att man har gått för långt.
EnglishIt is therefore essential not to overstep by force the necessary framework of the measure, which might threaten the fundamental values of the Member States in specific areas of civil and family law.
Därför får vi inte spränga åtgärdens ramar, vilket kan hota medlemsstaternas grundläggande värderingar på de specifika områdena civil- och familjerätt.
EnglishHowever, the Commission is not in favour of copying the same text into Article 15, as proposed by Amendment 50, as it may overstep the legal basis of the directive.
Kommissionen är dock inte för att kopiera samma text in i artikel 15, vilket föreslås i ändringsförslag 50, eftersom detta skulle kunna leda till en överträdelse av direktivets rättsliga grund.
EnglishIf new Member States then join, the new numbers can be applied and we will automatically remain under the 700 mark, for if we overstep the mark once, I do not think we can go back.
Om det då tillkommer medlemsstater kan man redan använda det nya antalet, och då kommer vi automatiskt aldrig över 700, för om det har skett en gång tror jag att vi aldrig mer får det tillbaka.