angol-svéd fordítás erre a szóra: to oversee

EN

"to oversee" svéd fordítás

EN to oversee
volume_up
[oversaw|overseen] {ige}

We asked for an ethics group to oversee development in the area of biotechnology.
Vi krävde en etikgrupp för att övervaka utvecklingen på bioteknikens område.
The second law requires that a judge oversee the execution of sentences.
Den andra lagen gäller inrättandet av en domare med uppgift att övervaka fängelsevården.
Its task is also to oversee the use of funds and the budget's general implementation.
Dess uppgift är också att övervaka användningen av medlen och det allmänna genomförandet av budgeten.
to oversee
to oversee
to oversee

Példamondatok a(z) "to oversee" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is too big, too cumbersome to grasp and virtually impossible to oversee.
EU är för stort, för svårt att överblicka och i det närmaste omöjligt att kontrollera.
EnglishThe Commission is supposed to enforce the rules and oversee spending.
Kommissionen förväntas upprätthålla regler och se över användningen av medlen.
EnglishI do not believe that the troops in Iraq can oversee the peacekeeping efforts in that country.
Jag tror inte att trupperna i Irak kan ha uppsikt över de fredsbevarande insatserna i landet.
EnglishIt is the Commission that is to administer and oversee these rules.
Det är kommissionen som skall sköta och se över de här reglerna.
EnglishYours is also the presidency that will oversee the nomination of the new Commission.
Det är också under ert ordförandeskap och under ert överinseende som den nya kommissionen kommer att utnämnas.
EnglishSecondly, we believe that the Commission must be the one to oversee this economic governance.
För det andra anser vi att det måste vara kommissionen som har uppsikt över den ekonomiska styrningen.
EnglishInstead we should be able to oversee a royalty system which gradually gives them the ability to pay.
I stället skulle man kunna se över ett royaltysystem som så småningom ger dem möjlighet att betala.
EnglishNor is it up to the European Union to oversee the internal ups and downs between Mercosur members.
Det är heller inte EU:s sak att ta hänsyn till de interna växlingar som förekommer bland Mercosurmedlemmarna.
EnglishLast week we had Mr Duisenberg in the European Parliament to oversee the work of the European Central Bank.
I förra veckan hade vi Duisenberg i Europaparlamentet för att få höra om den europeiska centralbankens arbete.
English(IT) Madam President, it is difficult to oversee the final steps in the formation of a new country along a peaceful path.
(IT) Fru talman! Det är svårt att följa de sista stegen på ett nytt lands fredliga väg mot självständighet.
EnglishWe need a democratic body to oversee it, a council on financial policy that is concerned with employment and social matters.
Till dess övervakare måste vi få ett demokratiskt organ, ett finanspolitiskt sysselsättnings- och socialråd.
EnglishWe must ensure that the right to oversee strategy papers, laid down in Article 290, does not become a dead letter.
Vi måste se till att rätten att få insyn i strategidokument, som anges i artikel 290, inte blir en meningslös formulering.
EnglishThey should at the very least provide for the establishment of bodies to oversee their operation and provide feedback.
De borde åtminstone föreskriva att organ med ansvar för uppsynen över deras verksamhet och för att ge respons inrättas.
EnglishAfter long debate, the GSA (the European GNSS Supervisory Authority) will oversee programme security.
Efter en långdragen debatt ska tillsynsmyndigheten (dvs. Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet) svara för programsäkerheten.
EnglishWe oversee the ban on hormones and antibiotics differently from the way they do in countries with favourable natural conditions.
Hos oss övervakas förbudet mot hormoner och antibiotika på ett annat sätt än i länder med gynnsamma naturförhållanden.
EnglishWhat plans exist to cover internal security within the EU and to oversee what might be termed subversive elements within?
Vilka planer finns för att täcka EU:s interna säkerhet och för att bevaka det man kan kalla för omstörtande verksamhet inom EU?
EnglishIn Parliament we have the Petitions Committee and the Officer of the Ombudsman to oversee allegations of maladministration.
I parlamentet har vi utskottet för framställningar och ombudsmannens tjänsteman som övervakar anklagelser om dålig förvaltning.
EnglishI am therefore alarmed that, despite these problems, Parliament now appears happy to oversee an extension of the Agency's powers.
Jag blir därför bestört över att parlamentet, trots dessa problem, nu gärna tycks åse en utvidgning av byråns befogenheter.
EnglishParliaments are there to set policy, to implement and oversee the implementation of policy and to account for money.
Parlamenten finns där för att fastställa politiken, genomföra och kontrollera genomförandet av politiken och redovisa hur pengarna används.
EnglishThe EC-China Joint Customs Cooperation Committee meets once a year in order to manage and oversee the implementation of the Agreement.
Tullsamarbetskommittén EG-Kina sammanträder en gång om året för att leda och kontrollera genomförandet av överenskommelsen.