angol-svéd fordítás erre a szóra: oil dependence

EN

"oil dependence" svéd fordítás

EN oil dependence
volume_up
{főnév}

oil dependence

Hasonló fordítások a(z) "oil dependence" szóra svédül

oil főnév
to oil ige
dependence főnév
Swedish
to depend ige

Példamondatok a(z) "oil dependence" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIt is high time for Europe to free itself from economic dependence on oil imports.
Det är hög tid för EU att göra sig fri från ekonomiskt beroende av oljeimport.
EnglishThe EU should set ambitious targets to reduce dependence on oil and increase savings.
EU bör sätta upp ambitiösa mål för att minska beroendet av olja och öka besparingarna.
EnglishAn important means of reducing dependence on oil is also saving energy.
En annan viktig metod att minska på beroendet av olja är energisparande.
EnglishCapping VAT is a short-term sop: Europe should be cutting its dependence on oil and gas.
Att sätta ett tak för momsen ger kortvarig tröst: EU måste minska sitt beroende av olja och gas.
EnglishIt will allow us to bring an end to more than a hundred years of dependence on oil and gas.
Det kommer att göra det möjligt att få ett slut på ett mer än hundra år långt beroende av olja och gas.
EnglishAt the bottom of the problem is Europe's over-dependence on oil.
Bakom problemet ligger EU:s alltför stora beroende av olja.
EnglishReducing our dependence on oil exporting countries can also be achieved by diversifying the energy sources.
En minskning av vårt beroende av oljeexportländerna förutsätter även att vi diversifierar energikällorna.
EnglishThe directive offers the opportunity to acquire new technologies, create new jobs and reduce dependence on oil.
Direktivet öppnar möjligheter att ta fram nya tekniker, skapa nya arbetstillfällen och minska oljeberoendet.
English   The next item is the Council and Commission statements on oil price rises and dependence on oil.
   Nästa punkt på föredragningslistan är rådets och kommissionens uttalanden om höjningen av oljepriset och oljeberoendet.
EnglishIt would be a fateful mistake to replace dependence on oil with a new and even greater dependence on nuclear power.
Det vore ett ödesdigert misstag att ersätta oljeberoendet med ett nytt, ännu större beroende av kärnkraft.
EnglishIncreasing the use of renewable energy can reduce dependence on oil and also create jobs in sparsely populated regions.
En ökning av de förnybara energikällorna minskar oljeberoendet och skapar sysselsättning i glesbygderna.
EnglishWe must reduce our dependence on oil.
Vi måste minska vårt beroende av olja.
EnglishWhile oil arguably generates exploitation, dependence, wars and dictatorships, nuclear energy is historically much safer.
Medan olja enligt mångas mening ger upphov till exploatering, beroende, krig och diktaturer är kärnenergi historiskt sett mycket säkrare.
EnglishBoth the EU and the US are faced with record high oil prices and increased dependence on foreign supplies of fossil fuels.
Både EU och Förenta staterna brottas med rekordhöga oljepriser och ett ökat beroende när det gäller utländsk tillgång på fossila bränslen.
EnglishThe Union's dependence on oil imports is increasing worryingly while, at the same time, the availability of oil is decreasing and its price rising.
Unionens beroende av oljeimporten ökar i oroande grad samtidigt som tillgången på oljan minskar och priset stiger.
EnglishOne thing above all else is staring us in the face: the massive dependence on oil and on imported oil in particular.
Det finns framför allt en aspekt som är verkligt frapperande, nämligen det massiva beroendet av olja i allmänhet och importerad olja i synnerhet.
EnglishThe Union' s dependence on oil imports is increasing worryingly while, at the same time, the availability of oil is decreasing and its price rising.
Unionens beroende av oljeimporten ökar i oroande grad samtidigt som tillgången på oljan minskar och priset stiger.
EnglishThe policy will definitely help us to reduce our dependence on oil and, generally speaking, to move towards a low-carbon society.
Energipolitiken kommer definitivt att hjälpa oss att minska vårt beroende av olja och på det hela taget gå mot ett koldioxidsnålt samhälle.
EnglishFurthermore, the growth in demand in the transport sector is causing increased dependence on oil- or natural gas-producing third countries.
Den ökade efterfrågan inom transportsektorn medför för övrigt ett ökat beroende av tredje länder som producerar olja eller naturgas.
EnglishIn recent weeks we have all been reminded of the perils of over-dependence on oil and the need for diversity in energy provision.
Under de senaste veckorna har vi alla påmints om riskerna med ett överberoende av olja och om nödvändigheten av mångfald i energiförsörjningen.