angol-svéd fordítás erre a szóra: oil can

EN

"oil can" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "oil can".

Hasonló fordítások a(z) "oil can" szóra svédül

oil főnév
to oil ige
can főnév
can ige
to can ige

Példamondatok a(z) "oil can" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

English How can the oil markets be made more transparent, with reliable information?
 Hur kan oljemarknaderna göras öppnare med hjälp av tillförlitlig information?
EnglishThat means that the interaction between financial markets and oil markets can work.
Det innebär att samspelet mellan finansmarknaderna och oljemarknaderna kan fungera.
EnglishSpeculation and pricing aspects: How can oil markets be made more transparent?
Spekulation och priser: Hur kan insynen i oljemarknaderna öka?
EnglishThe situation in Chad is but one example of how oil can become a reason for buying weapons.
Situationen i Tchad är bara ett exempel på hur oljan kan bli en anledning att köpa vapen.
EnglishPricing aspects: How can oil markets be made more transparent with reliable information?
Prisaspekter: Hur kan oljemarknaderna göras öppnare med hjälp av tillförlitlig information?
EnglishToday the extraction techniques have been modified and oil can be obtained which is free of benzopyrene.
I dag har utvinningsmetoderna ändrats och man kan utvinna olja utan benspyren.
EnglishCan we safeguard Spanish oil, which Europe does not take so that it can take oil from Tunisia?
Kan vi garantera spansk olja som Europa inte tar så att vi i stället kan ta olja från Tunisien?
EnglishI think Auto/Oil can be described as more of a political study than a technical one.
Jag anser främst att man kan beteckna denna fordons- och oljestudie som en mer politisk än teknisk studie.
EnglishI think Auto/ Oil can be described as more of a political study than a technical one.
Jag anser främst att man kan beteckna denna fordons- och oljestudie som en mer politisk än teknisk studie.
EnglishAt the same time, oil-based raw materials can be replaced by renewable materials such as wood, for example.
Samtidigt kan oljebaserade råvaror ersättas med förnybara material som exempelvis trä.
EnglishIf we can import oil and gas from Saudi Arabia without levies, why are there levies on biofuels?
Om vi kan importera olja och gas från Saudiarabien utan avgifter, varför har vi då avgifter på biobränslen?
EnglishReducing our dependence on oil exporting countries can also be achieved by diversifying the energy sources.
En minskning av vårt beroende av oljeexportländerna förutsätter även att vi diversifierar energikällorna.
EnglishThere is oil which can resolve all of Europe's problems.
Det finns olja som kan lösa alla EU:s problem.
EnglishI would like to call attention to algae oil, which can be converted to a fuel as a replacement for fossil fuel oil.
Jag vill uppmärksamma algoljan, som kan förädlas till bränsle som en ersättning för fossilt oljebränsle.
EnglishWith regard to the proposal on olive oil, however, I can say that the approach of the Commission’s proposal is fairly acceptable.
Bomullsstödet i Europa utgör en del av jordbrukspolitiken som innefattar höga subventioner för spannmål, kött och mjölk.
EnglishWhile crude oil can be replaced by solar or nuclear energy, there is nothing which can replace the food our planet produces.
Medan råolja kan ersättas av solenergi eller kärnenergi finns det ingenting som kan ersätta de livsmedel som produceras på vår planet.
EnglishIn short, I hope that, given this thick crude oil, you will also ensure that oil can possibly be drained from the actual tanker.
Kort sagt, herr talman, jag hoppas att ni med tanke på denna tjocka råolja också ser till att olja kan sugas ut ur tankfartyget på plats.
EnglishUnfortunately I do not see the same progress being made in these areas as has been made in the area of mineral oil but one can always hope.
Tyvärr kan jag inte se samma framsteg göras på dessa områden som har gjorts på området mineraloljor, men man kan ju alltid hoppas.
EnglishA nation is being massacred so that half a dozen trusts, whether they are oil companies or not, can redistribute the cards and the markets amongst themselves.
Man massakrerar ett folk för att en handfull storföretag, oljebolag och andra, skall dela upp områden och marknader mellan sig.
EnglishFinally, we must not forget that the mandatory double hull for oil tankers can be but a single element in a genuine European policy of maritime safety.
Slutligen får vi inte glömma att kravet på dubbelskrov för oljetankfartyg endast får vara en del av en verklig europeisk sjösäkerhetspolitik.

Más szótárak

English
  • oil can

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.