angol-svéd fordítás erre a szóra: often used

EN

"often used" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often used".

Hasonló fordítások a(z) "often used" szóra svédül

often határozószó
used melléknév
used ige
to use ige

Példamondatok a(z) "often used" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn the future, such enforced cooperation must be used as often as is necessary.
I framtiden måste sådant fördjupat samarbete användas så ofta det behövs.
EnglishOur view is that this is a fundamental principle which must be used often.
Från vår utgångspunkt skall det vara en grundläggande princip som därför används ofta.
EnglishReligion is often used as an excuse for violations of human rights.
Religionen används ofta som ursäkt för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
EnglishThese counterfeit documents are very often used in smuggling cases.
Dessa använder mycket ofta dessa helförfalskade handlingar för smugglingssystemet.
EnglishThe final point I wanted to make is that the EU is very often used as a scapegoat.
Min sista kommentar är att EU väldigt ofta används som syndabock.
EnglishAbortion is too often used as an easy way out of a difficult situation.
Abort används alltför ofta som en lätt utväg ur en besvärlig situation.
EnglishTricks are often used to make access to the labour market more difficult.
Trick används ofta för att försvåra tillgången till arbetsmarknaden.
EnglishThere is a phrase often used in Northern Ireland politics: ‘We all jump together’.
Det finns en fras som ofta används inom den nordirländska politiken: ”Vi hoppar alla tillsammans.”
EnglishAs you know, the expression 'having dirty hands' is often used in politics.
Ni vet, i politiken används ofta uttrycket: les mains sales . Jag ger ingen kommentar till det.
EnglishAnd so capital punishment is most often used for the extermination of opponents of the state.
Därför används dödsstraffet oftast för att tillintetgöra statens fiender.
EnglishOften dichloromethane is used by individuals carrying out restoration work in their own homes.
Ofta används diklormetan av privatpersoner som utför reparationsarbeten i sina egna hem.
EnglishAs it is now, EU funds are often used as a substitute for former national regional policy funds.
I dag ersätter EU-medlen ofta tidigare nationella regionalpolitiska medel.
EnglishThis is directly linked to trade, as exports are often used to pay off foreign debts.
Detta är direkt knutet till handel, eftersom export ofta tjänar till betalning av utlandsskulder.
EnglishWe know that age, quotas for women and quotas for countries are often used as recruitment criteria.
Vi vet mycket väl att ålder, kvinnokvot och landskvot utgör sådana kriterier.
EnglishIn those countries it is often used to suppress political dissent.
I dessa länder används det ofta för att trycka ned politisk opposition.
EnglishAs you know, the expression 'having dirty hands ' is often used in politics.
Ni vet, i politiken används ofta uttrycket: les mains sales.
EnglishSadly, personal data is all too often used by criminals to exploit confidential data for their own gain.
Alltför ofta används de tyvärr av brottslingar som utnyttjar hemliga uppgifter.
EnglishThe natural right of any government to defend itself against terrorism is often only used as a pretext.
Varje stats självklara rätt att försvara sig mot terrorism, är bara en förevändning.
EnglishThis will allow objections which are very often used to justify inaction to be set aside.
Detta skulle åsidosätta sådana invändningar som ofta används för att rättfärdiga brist på handling.
EnglishYou can open a context menu, which contains some of the most often-used commands.
På en snabbmeny hittar du de mest använda kommandona.

Más szótárak

English
  • often used

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.