angol-svéd fordítás erre a szóra: often quoted

EN

"often quoted" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often quoted".

Hasonló fordítások a(z) "often quoted" szóra svédül

often határozószó
quoted ige
to quote ige

Példamondatok a(z) "often quoted" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishConstitutional challenge is often quoted in Ireland as one of our reasons.
Oförenlighet med författningen åberopas ofta som ett av våra skäl i Irland.
EnglishThe single economic area is often quoted as evidence that this is already happening.
Det gemensamma ekonomiska området anförs ofta som bevis för att detta redan håller på att ske.
EnglishThe concept is often quoted but rarely put into action in concrete terms.
Detta begrepp nämns ofta men omsätts sällan i praktiken.
EnglishFinally, I do not think she is often quoted in this House, but I want to quote Madonna - that is the pop star.
Slutligen, jag tror inte att hon citeras så ofta här i kammaren, men jag vill citera Madonna - det vill säga popstjärnan.
EnglishI do not therefore see the often quoted connection between food prices and the cultivation of renewable raw materials.
Jag kan därför inte se det samband som man ofta hänvisar till mellan livsmedelspriser och odling av förnybara råvaror.
EnglishThe 'emancipation of the European Parliament' that is so often quoted in this context seems to me to be more like a very disturbing emancipation from EU citizens.
Den ”frigörelse av Europaparlamentet” som så ofta citeras i detta sammanhang anser jag snarare är en mycket oroande frigörelse från EU-medborgarna.
EnglishThe slogan of this international day, “Where people are condemned to live in poverty, human rights are violated”, has often been quoted in the European Parliament.
Parollen för denna internationella dag är ”När människor döms till ett liv i fattigdom kränks de mänskliga rättigheterna” och har ofta citerats i Europaparlamentet.
EnglishThe slogan of this international day, “ Where people are condemned to live in poverty, human rights are violated”, has often been quoted in the European Parliament.
Parollen för denna internationella dag är ” När människor döms till ett liv i fattigdom kränks de mänskliga rättigheterna ” och har ofta citerats i Europaparlamentet.
EnglishI would also like to point out that Jean Monnet very often quoted the Swiss philosopher Amiel, saying the following: ‘Each man’s experience starts again from the beginning.
Jag skulle också vilja påpeka att Jean Monnet ofta brukade citera den schweiziske filosofen Amiel som sade följande: ”Varje människas erfarenhet upprepar sig ständigt.
EnglishIf I consider it as an economist – which is what I was trained to be – then there are many countries that make a success of things without stability rules; the USA is often quoted as an example.
Om jag ser på den i egenskap av ekonom – vilket är vad jag är utbildad till – finns det många länder som lyckas utan stabilitetsregler. USA nämns ofta som exempel.

Más szótárak

English
  • often quoted

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.