angol-svéd fordítás erre a szóra: often neglected

EN

"often neglected" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often neglected".

Hasonló fordítások a(z) "often neglected" szóra svédül

often határozószó
neglected melléknév
to neglect ige

Példamondatok a(z) "often neglected" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis report shone the spotlight on an occupational category that is all too often neglected.
Detta betänkande uppmärksammade en yrkeskategori som alldeles för ofta glöms bort.
EnglishIn the past development interventions have often neglected two important considerations.
Tidigare utvecklingsinterventioner har ofta förbisett två viktiga frågor.
EnglishInvestor protection has been neglected too often in the discussion.
Investerarskyddet har försummats alltför ofta under denna diskussion.
EnglishEuropeans as consumers, workers, unemployed people and citizens have often been neglected.
Européerna har i egenskap av konsumenter, arbetare, arbetslösa och medborgare oftast försummats.
EnglishBy way of conclusion, there are two aspects that are often neglected with regard to the combating of AIDS.
Till sist, bekämpningen av aids har två, ofta försummade, aspekter.
EnglishLung health is so often neglected and I was delighted that in this Parliament, we recognised its importance.
Lunghälsa förbises så ofta, och jag är glad över att vi har erkänt vikten av detta i parlamentet.
EnglishIn times when budgets are being pared to the bone, the follow-up costs for new prestige projects are often neglected.
I tider när budgetarna bantas ned till ingenting försummas ofta uppföljningskostnaderna för nya prestigeprojekt.
EnglishYet the engineering sector, a sector which could provide both these things, is all too often neglected here in Europe.
Teknik- och ingenjörssektorn är en sektor som skulle kunna bidra med båda dessa ting, men som ofta försummas här i Europa.
EnglishWe share the desire to put in place Community action for this neglected and often forgotten area of real human suffering.
Vi delar önskan om att sätta igång gemenskapsinsatser i detta försummade och ofta glömda område av verkligt mänskligt lidande.
English(NL) Mr President, deforestation is often somewhat neglected when climate issues are debated in the light of development aid.
(NL) Herr talman! Avskogningen är ofta något som man glömmer bort när klimatfrågor diskuteras i samband med utvecklingsbistånd.
EnglishTaking into account the rate at which quotas are used is an essential and too often neglected factor in the conservation of the resource.
Utnyttjandegraden av kvoterna är en viktig faktor som borde poängteras mer när det gäller bevarandet av fiskeresurserna.
English(NL) I should like to draw attention to an aspect of our agricultural policy that is often neglected: the interests of developing countries.
(NL) Jag vill uppmärksamma en aspekt av vår jordbrukspolitik som ofta försummas, nämligen utvecklingsländernas intressen.
EnglishThis problem is often neglected.
EnglishIs it not the case that the Roma issue is also one which we have often neglected, not only in the new Member States but in the old ones as well?
Är det inte så att vi ofta också har försummat frågan om romerna, inte bara i de nya medlemsstaterna utan även i de gamla?
EnglishCan we really concentrate on the defence of burgeoning human life, when beings already alive are too often ignored, neglected and oppressed?
Kan man verkligen koncentrera sig på att försvara det gryende livet när det liv som finns alltför ofta försummas, nonchaleras och förtrycks?
English   Mr President, I commend the rapporteur for his hard work in drawing attention to the needs of an often neglected sector in fishing.
   – Herr talman! Jag berömmer föredraganden för hans hårda arbete för att rikta uppmärksamheten mot behoven hos en ofta försummad sektor inom fisket.
EnglishSchool sports facilities and gymnasia in the Member States are often extraordinarily neglected, and they are poorly maintained and shabby.
Idrottsutrustning i skolorna och gymnastiksalarna i medlemsstaterna är ofta mycket försummade, otillräckliga och utslitna i alla avseenden samt illa medfarna.
EnglishThese figures are worrying and lead one to think that the school and educational system is often neglected and does not receive the investment it needs.
Det här är oroande siffror som ger anledning att tro att skol- och utbildningssystemet ofta försummas och att de satsningar som behövs inte görs.
EnglishIt is something that is often neglected by all kinds of human rights organisations, because evidently it is something that simply cannot be spoken about.
Det handlar om något som ofta förbises av alla slags människorättsorganisationer, eftersom det tydligen är något som man helt enkelt inte kan tala om.
EnglishOne of the problems that is fundamental but all too often neglected by scientific research in Europe is that of the flagrant under-representation of women.
Ett av de grundläggande problemen som alltför ofta negligeras inom den europeiska vetenskapliga forskningen är kvinnornas uppenbara underrepresentation.

Más szótárak

English
  • often neglected

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.