angol-svéd fordítás erre a szóra: often means

EN

"often means" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often means".

Példamondatok a(z) "often means" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn reality this often means they receive an inappropriate primary education.
I verkligheten innebär detta ofta att de får en olämplig grundläggande utbildning.
EnglishHowever, that often means sectoral adjustments with social consequences.
Det innebär emellertid ofta branschvis anpassning med sociala konsekvenser.
EnglishTreating them as they see fit often means in practice ignoring them.
Eget godtycke är i praktiken samma sak som ingen hänsyn alls.
EnglishUnfortunately, more democracy often means more Islamic fundamentalism and, paradoxically, less democracy.
Tyvärr betyder ökad demokrati ofta mer islamisk fundamentalism, och paradoxalt nog, mindre demokrati.
EnglishThese limits and delays also contributed to a debate in which the ends are often confused with the means.
Också dessa begränsningar och dessa förseningar har bidragit till en debatt där mål och medel ofta blandas ihop.
EnglishThis often means exploitation under the most deplorable conditions, but it also means new opportunities for women.
Det betyder inte sällan utnyttjande under de mest eländiga förhållanden med det betyder också nya chanser för kvinnorna.
EnglishDespite that, this resolution talks about humanitarian intervention, which all too often sadly means armed intervention.
Trots detta talas det i resolutionen om humanitärt ingripande vilket alltför ofta tyvärr innebär väpnat ingripande.
EnglishThey must be allowed to compete with their conditions, and that often means lower wages than the wages we demand in the EU.
De måste kunna få konkurrera med sina förutsättningar - och det är ofta lägre löner än de löner som vi kräver inom EU.
EnglishIt has a highly productive industrial fabric, which often means the poor and backward rural and mountain areas are forgotten.
Här finns en mycket produktiv industristruktur, vilket lätt gör att man glömmer de fattiga och outvecklade bergsområdena.
EnglishI think that, in practice, this often means more to people than long debates on macroeconomic dialogues, etc.
Jag tror att det i praktiken ofta betyder mer för människorna än mycket långtgående diskussioner om makroekonomiska dialoger och så vidare.
EnglishMr President, we now know that antibiotics are our most important medicine and often the only means of curing bacterial diseases.
Herr ordförande! Vi vet ju att antibiotika är vår viktigaste medicin och ofta den enda för att bota bakteriella sjukdomar.
EnglishFor adults in Europe, the consumption of alcohol is often, though by no means universally, an integral part of social life.
För de vuxna människorna i Europeiska unionen är alkoholkonsumtionen en ofta vanlig, men inte alls överallt utbredd beståndsdel av samhällslivet.
EnglishWhen one has problem-free relationships, it very often means that one does not discuss them sufficiently or with sufficient enthusiasm.
Om man har problemfria förhållanden betyder det mycket ofta att man inte diskuterar dem tillräckligt eller med tillräcklig entusiasm.
EnglishThis increasingly evident dependency is exacerbated by the fact that energy is being used more and more often as a means of exerting political pressure.
Detta allt tydligare beroende förstärks av det faktum att energi används allt oftare som ett politiskt påtryckningsmedel.
EnglishAll too often, consensus either means that no decision is taken, or that it is based on the lowest common denominator.
Allt för ofta leder det samförståndet antingen till att inget beslut tas eller till ett beslut med minsta gemensamma nämnare som grund för själva beslutet.
EnglishImprovements can often be made by means of a better cost-benefit ratio rather than by starting on an entirely new project.
Där kan man ofta få till stånd en förbättring genom att effektivisera förhållandet mellan kostnad och nytta i stället för att inleda ett helt nytt projekt.
EnglishOften that means that certain things which seem very reasonable are not necessarily acceptable within the coordination's very limited scope.
Detta innebär ofta att vissa saker som verkar mycket rimliga inte nödvändigtvis är godtagbara inom samordningens mycket begränsade räckvidd.
EnglishWhen one has problem-free relationships, it very often means that one does not discuss them sufficiently or with sufficient enthusiasm.
Men förra året lade vi faktiskt, i ett kommissionsdokument, fram en del vettiga förslag om att förstärka våra handels- och investeringsförbindelser med Kanada.
EnglishI feel that what he has told us reveals a number of good objectives, but all too often the means for achieving them are not the most appropriate.
Jag anser att det han berättade för oss visar på ett antal goda avsikter, men alltför ofta är inte de medel som används för att uppnå dem de mest lämpliga.
EnglishThe path of democratisation and reform often means internal political crises, especially in this situation, where they are provided by a large neighbouring state.
Vägen till demokratisering och reform medför ofta interna politiska kriser, särskilt i denna situation, där de uppstår på grund av en stor grannstat.

Más szótárak

English
  • often means

Találd meg még több szó fordítását a angol-magyar szótárban.