angol-svéd fordítás erre a szóra: often linked

EN

"often linked" svéd fordítás

Példamondatok a(z) "often linked".

Hasonló fordítások a(z) "often linked" szóra svédül

often határozószó
linked melléknév
to link ige
link főnév

Példamondatok a(z) "often linked" szó használatára svédül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIts worst form is the trafficking of children, which is often linked to sexual abuse.
Den värsta formen av den är handel med barn som ofta är förknippad med sexuellt utnyttjande.
EnglishThe organ shortage is all too often linked with organ trafficking.
Organbrist är alltför ofta bunden till olaglig organhandel.
EnglishChild labour is often linked to exploitation and poverty.
Barnarbete är ofta förbundet med utnyttjande och fattigdom.
EnglishHowever, in the view of the Council these tensions are often linked in one way or another within the region.
Enligt rådets uppfattning hänger dock dessa spänningar samman med andra spänningar inom regionen.
EnglishFinally, it has been established that this phenomenon is often closely linked to organised crime.
Det har slutligen slagits fast att detta fenomen ofta är nära förbundet med den organiserade brottsligheten.
EnglishImmigration is all too often wrongly linked to the rise in unemployment, a notion that has unfortunately been repeated here in the House.
Alltför ofta kopplas immigrationen felaktigt ihop med den ökade arbetslösheten.
EnglishDemocracy presupposes dialogue, which in turn presupposes a shared feeling of community, which is often linked to language.
Demokrati förutsätter dialog och dialogen förutsätter en gemensam känsla av samhörighet som ofta sammanhänger med språket.
EnglishWe do not distinguish between professional and non-professional sporting associations in Sweden, in fact they are often linked.
I Sverige har vi ingen skillnad mellan professionella och ickeprofessionella idrottsföreningar, utan de är ofta sammanhängande.
EnglishUnfortunately, often human trafficking is linked to sexualised practices: women and girls end up as prostitutes or they are forced into it.
Människohandel är olyckligtvis ofta knuten till sexuell verksamhet: kvinnor och flickor slutar som prostituerade eller tvingas till att bli det.
EnglishSuch targets are usually part of the poverty strategy and are monitored, and budget support disbursement is often linked to progress on them.
Dessa mål är vanligtvis en del av fattigdomsstrategin och är föremål för kontroll, och budgetstödutbetalningar är ofta kopplade till framsteg angående dessa.
EnglishThey are often closely linked to global environmental challenges, and their impact is such that they directly influence the quality of life for millions of people.
De är ofta nära förknippade med globala miljöutmaningar och har en påverkan genom att de direkt inverkar på miljoner medborgares livskvalitet.
EnglishWe must ensure that the cancellation of debts is not conditional upon cooperation, as is often the case, or linked to any sort of structural adjustment measure.
Man måste förhindra att avskrivningarna bara görs i samarbetsbudgetarna, vilket ofta är fallet, eller att de knyts till några som helst krav på strukturomvandling.
EnglishIndeed, this competition betrays their varying interests, most often linked, whether explicitly or implicitly, to control over the transport routes in the region.
Faktum är att dessa revirstrider är symtomatiska för aktörernas motstridiga intressen, som i regel direkt eller indirekt har att göra med kontrollen över de regionala transportlederna.
EnglishMoreover, immigrants are often used as a reserve source of temporary labour, their visas are often linked to a temporary work permit and their social security is reduced to a minimum.
Invandrarna används dessutom ofta som en arbetskraftsreserv för flexibla arbeten, deras uppehållstillstånd är ofta knutna till tillfälliga arbetstillstånd och deras sociala trygghet minimal.

Más szótárak

English
  • often linked

Még több a angol-magyar szótárban.